تبلیغات
وکالت و مشاوره حقوقی - قانون مدنی باب سوم فصل هجدهم:رهن در عقود معینه
هیچ کس تنها نیست

قانون مدنی باب سوم فصل هجدهم:رهن در عقود معینه

تاریخ:جمعه 30 دی 1390-13:54

                                             همه چیز درباره عقد رهن
بخش حقوقی- رهن در لغت به معنی ثبات و دوام است. در واقع با دادن رهن، مال و طلب مرتهن، ثبات دارد. و در اصطلاح نیز عقدی است كه به موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه نزد دائن (طلبكار) می‌گذارد تا در صورت عدم پرداخت دین­ طلب‌كار بتواند از آن، دین خود را وصول كند. 

ارکان رهن:                                                                                                                  راهن: کسی كه مالی را به رهن می‌دهد؛          مرتهن: كسی كه قبول رهن می‌كند؛         رهینه: مال مورد رهن.

عناصر رهن :

الف) وجود دین: این‌كه در عقد رهن، باید دینی بر ذمۀ مدیون باشد که اصالت دارد و به تبعیت از آن دین است كه عقد رهن منعقد می‌شود. 

ب) عینیت رهن:  «رهن باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است». (مفاد ماده 774 قانون مدنی) در مورد امكان رهن قرار دادن اسكناس و سهام شركت‌ها، بین حقوق‌دانان اختلاف است.

ج) تسلیم رهینه به مرتهن: «مال مرهون باید به قبض مرتهن داده شود ولی استمرار قبض، شرط صحت معامله نیست». (مفاد ماده 772 قانون مدنی) در مورد این‌كه قبض چه تأثیری در رهن دارد، نظریات متفاوتی وجود دارد. عده‌ای آن را شرط صحت عقد و عده‌ای دیگر آن را شرط لزوم عقد و عده‌ای هم آن را نه­ شرط لزوم عقد و نه شرط صحت عقد می‌دانند؛ قانون مدنی، نظر مشهور را اخذ كرده كه قبض را شرط صحت می‌داند.

د) وجود رهن تا زمان دین: تا زمانی كه دین باقی است، رهن نیز باید باشد؛ در حقیقت برای رهن مدت تعیین نمی‌شود.

ه) مجاز بودن فروش مرهونه: عین باید از چیزهائی باشد كه فروش آن قانوناً مجاز باشد، تا در صورت عدم تأدیه، مرتهن بتواند با فروش آن حق خویش را وصول نماید، بنابراین رهن وقف جائز نیست.

*در واقع با دادن رهن، مال و طلب مرتهن، ثبات دارد. و در اصطلاح نیز عقدی است كه به موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه نزد دائن (طلبكار) می‌گذارد تا در صورت عدم پرداخت دین­ طلب‌كار بتواند از آن، دین خود را وصول كند.


ماهیت عقد رهن                                                                                                                عقد رهن از طرف راهن لازم است؛ لذا نمی‌تواند عقد را فسخ نماید، ولی از طرف مرتهن جائز است و می‌تواند آن را فسخ كند، مرتهن و راهن در مورد این‌كه رهینه در تصرف چه كسی باشد توافق می‌كنند. مال مرهونه می‌تواند در مقابل چند دین مورد رهن قرار گیرد. و همچنین چند راهن می‌توانند یك مال را نزد یك مرتهن گرو بگذارند.                            *«رهن عقدی است كه موجب اطمینان مرتهن از وصول طلب خویش می‌شود بنابراین اگر شرط شود كه حق فروش ندارد، این رهن باطل خواهد بود.» (مفاد 778 قانون مدنی)

وكالت فروش مال مرهونه                                                                                                  ممكن است در ضمن عقد یا به طور جداگانه راهن به مرتهن، وكالت فروش مال مرهونه را بدهد كه در صورت عدم پرداخت دین، او بتواند از عین مرهونه یا قیمت آن، طلبش را وصول كند؛ در غیر این صورت مرتهن می‌تواند از دادگاه تقاضای اجبار مرتهن به بیع یا اداء دین بنماید. تبدیل مال مرهونه به مال دیگر با تراضی طرفین جائز می‌باشد.                                                                                                                     *رهن موجب مالكیت مرتهن بر عین مرهونه نمی‌شود بلكه صرفاً یك نوع وثیقه است، بنابراین عین مرهونه در مالكیت مرتهن باقی می‌ماند؛ در نتیجه منافع آن مال در تحت مالكیت مرتهن خواهد بود.

منافع مورد رهن                                                                                                             رهن موجب مالكیت مرتهن بر عین مرهونه نمی‌شود بلكه صرفاً یك نوع وثیقه است، بنابراین عین مرهونه در مالكیت مرتهن باقی می‌ماند؛ در نتیجه منافع آن مال در تحت مالكیت مرتهن خواهد بود.                                                  *«ثمره و منافع رهن، اگر متصل باشد مثل چاقی گوسفند، جزء رهن است و اگر منفصل باشد، مثل شیر گوسفند، متعلق به راهن است مگر این‌كه طرفین قرارداد دیگری در این مورد داشته باشند» (مفاد مادۀ 786 قانون مدنی)

فوت راهن یا  مرتهن                                                                                                           عقد رهن با فوت یكی از طرفین از بین نمی­­­­­­رود و در صورت فوت مرتهن، راهن می‌تواند تقاضای انتقال مورد رهن به شخص دیگری غیر از ورثه مرتهن را بنماید البته  راهن نمی‌تواند در رهن تصرفاتی كند كه منافی حق مرتهن باشد.      * اگر رهن توسط راهن یا شخص ثالثی تلف شود، بدل آن را باید شخص ثالث یا راهن پرداخت كند

ماده 771- رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.
 ماده 772- مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.
 ماده 773- هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی‌تواند مورد رهن واقع شود.
  ماده 774- مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.
  ماده 775- برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
 ماده 776- ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آن‌ها دارد رهن بدهند.
 ماده 777- در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی‌حده، ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه‌ی او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.
  ماده 778- اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.
  ماده 779- هر گاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و ادای دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع می‌نماید تا اجبار به بیع یا ادای دین به نحو دیگر بکند.
  ماده 780- برای استیفای طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.
 ماده 781- اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد، مال مالک آن است و اگر بر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید برای نقیصه به راهن رجوع کند.
 ماده 782- در مورد قسمت اخیر ماده‌ی قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شریک می‌شود.
  ماده 783- اگر راهن مقداری از دین را اداء کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن می‌تواند تمام آن را تا کامل دین نگاه دارد مگر این که بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
  ماده 784- تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جائز است.
  ماده 785- هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جز مبیع محسوب می‌شود در رهن نیز داخل خواهد بود.
  ماده 786- ثمره‌ی رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزو رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است مگر این که ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
  ماده 787- عقد رهن نسبت به مرتهن جائز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از این که دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحا قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.
  ماده 788- به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی‌شود ولی در صورت فوت مرتهن راهن می‌تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین می‌شود داده شود. در صورت عدم تراضی، شخص مزبور از طرف حاکم معین می‌شود.
  ماده 789- رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر.
  ماده 790- بعد از برائت ذمه‌ی مدیون، رهن در ید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه، آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصیر نکرده باشد.
  ماده 791- اگر عین مرهونه به واسطه‌ی عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف‌کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهدبود.
  ماده 792- وکالت مزبور در ماده 777 شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.
 ماده 793- راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.
 ماده 794- راهن می‌تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون این که مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است.داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
buy levitra 10mg
جمعه 20 مهر 1397 08:36

This is nicely said! !
buy levitra buy 10 mg levitra vardenafil levitra generic buy levitra generic buy generic levitra levitra online buy levitra generic buy levitra generic buy levitra 10mg
buy cialis no rx
سه شنبه 10 مهر 1397 19:08

Terrific material, Thank you!
cialis online usa cialis online cialis online cialis pills in singapore acquistare cialis internet cialis professional yohimbe cialis pills boards rezeptfrei cialis apotheke low dose cialis blood pressure cialis dosage amounts
canadian online pharmacies
یکشنبه 1 مهر 1397 01:21

Many thanks. I enjoy it.
good canadian online pharmacies canada online pharmacies legitimate northwest pharmacies canada medications buy pharmacy near me northwest pharmacies in canada canadian pharmaceuticals online online pharmacies of canada trust pharmacy canadian best canadian mail order pharmacies
http://cialisyoues.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 22:37

Amazing info, Thanks a lot!
dosagem ideal cialis 5 mg cialis coupon printable cialis 30 day trial coupon costo in farmacia cialis brand cialis nl buy cialis online il cialis quanto costa overnight cialis tadalafil cialis qualitat how do cialis pills work
Buy viagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 09:14

Truly a lot of terrific advice!
buy original viagra online canadian viagra cheap viagra online uk buy women viagra viagra in pharmacy online viagra rx sildenafil buy viagra india buy viagra online online cheap sildenafil uk
http://cialissi.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:41

Many thanks. I like it.
cialis prezzo in linea basso cialis mit grapefruitsaft enter site very cheap cialis cialis arginine interactio opinioni cialis generico cialis great britain cialis 20 mg cut in half cialis 30 day trial coupon cialis cuantos mg hay canadian drugs generic cialis
http://cialisvbuy.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 16:45

Excellent info. Thank you.
cialis prezzo in linea basso cialis bula only best offers 100mg cialis cialis 20mg preis cf legalidad de comprar cialis cialis efficacit cialis rckenschmerzen cialis online holland enter site 20 mg cialis cost cialis 5 mg
Generic viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:49

Many thanks, I value this.
getting viagra uk cheap generic viagra uk buy viagra without prescription online where can i buy a viagra rx pharmacy viagra pharmacy prices for viagra buy viagra pills online uk buy viagra online with paypal where i can buy viagra order viagra
babecolate.com/do-i-need-prescription-to-buy-cialis-in-pharmacy-usa.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 21:32

Regards, A lot of info!

cialis canada click now cialis from canada we recommend cheapest cialis cialis farmacias guadalajara cialis for daily use cialis 30 day trial coupon overnight cialis tadalafil cialis australian price free cialis cialis generic tadalafil buy
Buy generic cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 09:11

You actually mentioned that fantastically!
cialis pills boards tadalafil 10 mg click here cialis daily uk generic cialis in vietnam recommended site cialis kanada generic for cialis warnings for cialis cialis diario compra cialis authentique suisse cialis 5mg
Buy cialis online
جمعه 7 اردیبهشت 1397 23:19

Reliable stuff. Thank you!
generic cialis at walmart enter site very cheap cialis tadalafil 10 mg cialis generico postepay cialis for sale in europa buy cialis online we choice free trial of cialis warnings for cialis achat cialis en suisse generic cialis pill online
Generic for viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 17:15

Really loads of terrific information.
buy viagra safely where can i order viagra can you buy viagra online how do i buy viagra online where can you buy viagra sildenafil prescription buying viagra online without prescription is buying viagra online legal is sildenafil generic viagra generic levitra online pharmacy viagra
Cialis generic
شنبه 18 فروردین 1397 08:01

Thanks a lot. I like it.
tesco price cialis cialis tadalafil cialis 20 mg best price cialis professional from usa preis cialis 20mg schweiz cialis para que sirve cialis 5 mg buy sublingual cialis online look here cialis order on line cialis online napol
Buy cialis
دوشنبه 28 اسفند 1396 13:02

Kudos! Plenty of information!

we like it cialis price chinese cialis 50 mg achat cialis en itali bulk cialis cialis cuantos mg hay cilas 200 cialis coupon cialis generika in deutschland kaufen miglior cialis generico generic cialis 20mg uk
Can you grow taller with exercise?
سه شنبه 17 مرداد 1396 14:20
What a data of un-ambiguity and preserveness of
valuable know-how concerning unpredicted emotions.
Reggie
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:30
Link exchange is nothing else however it is just placing the other person's website link on your page
at appropriate place and other person will also do same in favor of
you.
ایمان
جمعه 21 بهمن 1390 18:41
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما:
من 4ماه پیش این خونه ای که الان نشستم 50میلیون دادم رهن کردم اما 2هفته پیش کاشف به عمل اومد که ما که از کسی که خونه را رهن کردیم خودش مستاجر بوده و با صاحب خانه ی اصلی اسیر دادگاهیم.حالا باید چیکار کنم؟تهران پارسه خونه.ممنون میشم زود جواب بدین.
پاسخ وکیل و مشاور حقوقی : سلام:آقا ایمان چون شما خبر نداشتین که خونه مال خودش نبده و شما اطلاع نداشتین و خونه ای که شما الان نشستین مال خودتون نیست و باید اون طرفو پیدا کنین و هر دوتون به حقتون برسید شما مگه سندی که بنامش باشه رو رویت نکردین 50 میلیونو دادین یا بنگاهی که قولنامه تنظیم کردین؟
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر