تبلیغات
وکالت و مشاوره حقوقی - قانون مدنی باب سوم فصل هفدهم:صلح در عقود معینه
هیچ کس تنها نیست

قانون مدنی باب سوم فصل هفدهم:صلح در عقود معینه

تاریخ:جمعه 30 دی 1390-13:23

                                                             صلح با توضیحات


*صلح در لغت به معنی سازش، آشتی و توافق است و در قرآن و سنت ما نیز عقد صلح به معنی دفع مرافعه و پایان بخشیدن به دعوی به کار می رود، در قرآن کریم از صلح در شش آیه از سوره های انفال، نساء، حجرات نام برده شده است زیرا اسلام دین رافت و عطوفت است و قوانین شرعی برای حفظ ارزش های انسانی و ایجاد فرصت های مناسب برای اصلاح و تزکیه نفس و خودسازی وضع شده است.
 *در راستای حل اختلاف مردم از طریق کدخدامنشی و اصلاح ذات البین و گسترش فرهنگ صلح و سازش بین مردم و به دست خود آنان شوراهای حل اختلاف به موجب ماده 189 و در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور تشکیل و در بروشورهای جداگانه ای به حدود صلاحیت آن ها پرداخته شده است. اکنون عقد صلح و ارکان و شرایط آن به زبان ساده بیان می کنیم.
 *صلح در قانون مدنی ما که متخذ از فقه امامیه است، معنی وسیع تری دارد به طوری که عقد صلح می تواند به طور فرعی جایگزین عقود دیگری مانند بیع، اجاره و عاریه قرار گیرد. عقد صلح در فقه امامیه به عنوان سید الاحکام معروف است. از نظر نویسندگان قانون مدنی لزومی ندارد حتماً اختلافی موجود باشد تا عقد صلح محقق شود، بلکه این عقد می تواند وسیله معامله و یا اجاره هم قرار گیرد. به همین جهت قانون مدنی در ماده 752 عقد صلح را در معنای وسیع آن پذیرفته است زیرا به موجب ماده فوق عقد صلح ممکن است برای رفع مرافعه و دعوا و یا در مورد معامله و یا سایر عقود به کار رود.
 *با معنی وسیع و گسترده ای که عقد صلح در قانون مدنی ما دارد فرق بین آن و سایر عقود کمی دشوار به نظر می رسد. چه بسا دو نفر خانه ای را مورد خرید و فروش ( بیع) قرار می دهند ولی برای فرار از شروط بیع، عنوان صلح را برای آن برگزینند و یا منافع ملکی را به اجاره واگذار می کنند اما نام صلح منافع را بر آن می گذارند.
 *اما آنچه مسلم است در عقد صلح تفاهم و تعامل و سازش بین طرفین وجود دارد و همین موجب امتیاز عقد صلح بوده و آن را از سایر عقود ممتاز می کند.
 

اقسام صلح:
1-صلح به منظور رفع تنازع (صلح دعوی): که همان تراضی طرفین برای پایان دادن به دعوی است.
2-صلح در مقام معامله: که عبارت از صلحی است که به صورت عرفی جایگزین عقود دیگر می شود. صلح به طور معمول دارای معوض است ولی ضرورتی ندارد که ارزش دو عوض با هم برابر باشد، هر گاه عوض نابرابر و ناچیزی در صلح تعیین شود چنین صلحی (صلح محاباتی) نیز نامیده می شود.
 
شرایط عقد صلح
 طرفین در عقد صلح مانند سایر عقود باید دارای:
 1-اهلیت (رشد – عقل – بلوغ) باشند و منظور از آن هم اهلیت در معامله و هم اهلیت در تصرف است و چون تاجر ورشکسته و مرتهن (کسی که مال برای او به رهن گذاشته می شود) اهلیت در تصرف ندارند بنابراین نمی توانند طرف عقد صلح واقع شوند.
2- صلح بر امر غیر مشروع باطل است مانند آن کسی که به موجب عقد صلح حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کند که مانند صلح برای آشامیدن شراب که در دین اسلام چنین صلحی حرام است.
 3-عقد صلح که برای فرار از دین باشد باطل است، زیرا عقد چنین صلحی موجب ورود خسارت بر طلبکاران می شود و چون جهت چنین عقدی باطل است خود عقد صلح نیز باطل می شود.
 4- صلح بر امر باطل نیز باطل است به عنوان مثال اگر دو نفر زمین مواتی ( زمین موات زمینی است که مالک ندارد و آباد نیست) را با یکدیگر معامله کنند و در این معامله بین آنان اختلافی حاصل و سپس بخواهند این اختلاف را به صلح خاتمه دهند چنین صلحی باطل است زیرا اساس اختلاف در خصوص معامله زمین موات بوده که باطل است.
5- اموال دولتی را نمی توان مصالحه کرد زیرا در عقد صلح، مورد صلح باید در مالکیت مطلق شخصی که می خواهد مالش را صلح کند باشد.
 
عقد صلح به جای چه عقودی قرار می گیرد؟
 عقد صلح به صورت فرعی می تواند به جای عقود زیر قرار گیرد.
1- عقد بیع (انتقال عین به عوض معلوم)
 2- عقد اجاره (انتقال منفعت به عوض معلوم)
 3- عقد عاریه (انتقال منفعت بدون عوض)
 4-هبه (انتقال مالکیت بدون عوض معلوم)
 5- ابراء (اسقاط دین)
 
عقد صلح به ضرر شخص ثالث
* چنانچه موضوع صلح با نظم و قواعد عمومی در تعارض باشد صحیح نیست مانند بستن عقد صلح به منظور محروم کردن شریک از حق شفعه چنانچه یکی از شرکا به منظور محروم کردن شریک خود برای استفاده از حق شفعه اش با شخص ثالثی قرارداد صلح منعقد اما در واقع منظورش فروش سهم خود باشد و از عقد صلح به منظور پوشش ظاهری استفاده کند عقد صلح باطل است و در واقع چنین صلحی به ضرر شخص ثالث است.
 
اثر صلح به نفع شخص ثالث
 *در عقد صلح می توان شرطی را به نفع ثالث کرد مثال شخص الف با شخص ب درباره موضوعی صلح می کنند مشروط بر آن که یکی از طرفین کاری را به نفع شخص ثالث انجام دهند و همچنین می توان شرط کرد که منافع چنین شرطی پس از شخص ثالث به ورثه او نیز منتقل شود. صلحی که به این طریق منعقد می شود با ورشکسته شدن متعهد فسخ نمی شود مگر آن که در عقد صلح چنین شرطی شده باشد و در صورت عدم قید چنین شرطی، متعهد له (کسی که در عقد صلح به نفع او شرط شده است) در ردیف سایر طلبکاران ورشکسته قرار گرفته و سهمی از اموال به او می رسد.
 
صلح در دادگاه
 *صلحی که در دادگاه و یا شوراهای حل اختلاف انجام شود ( که از نظر اجرا مانند حکم دادگاه است) مفاد این صلح نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آن ها نافذ و معتبر است و چنین صلحی مانند احکام دادگستری به اجرا گذاشته می شود و اگر صلحی به موجب سند رسمی انجام شود موجب ختم رسیدگی در دادگاه بوده و مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا در مورد آن جاری خواهد شد.چنانچه کسی مالی را با عقد صلح تملیک کند و بعد معلوم شود که مال در زمان وقوع صلح از بین رفته بوده چنین صلحی باطل است. همچنین اگر درمورد اختلاف در حضانت کودکی صلح و بعداً معلوم شود که اساساً طفل در زمان وقوع عقد صلح فوت کرده چنین صلحی باطل است.حقی که در اثر وقوع جرم ایجاد می شود را نیز می توان صلح کرد.
به عنوان مثال اگر تصادفی واقع و ضرری متوجه شخص شود می توان مطالبه خسارت ناشی از تصادف را صلح کرد اما باید جرمی وقوع یابد تا صلح واقع شود و نمی توان آثار احتمالی جرمی که هنوز واقع نشده است را صلح کرد.
 ماده 752- صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی، در مورد معامله و غیر آن واقع شود.
 ماده 753- برای صحت صلح، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.
 ماده 754- هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.
 ماده 755- صلح با انکار دعوا نیز جایز است بنابراین درخواست صلح، اقرار محسوب نمی‌شود.
  ماده 756- حقوق خصوصی که از جرم تولید می‌شود ممکن است مورد صلح واقع شود.
  ماده 757- صلح بلاعوض نیز جایز است.
 ماده 758- صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه‌ی معامله را که به جای آن واقع شده است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح، عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.
 ماده 759- حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.
 ماده 760- صلح، عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.
 ماده 761- صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی‌تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار.
 ماده 762- اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.
 ماده 763- صلح به اکراه نافذ نیست.
 ماده 764- تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.
 ماده 765- صلح دعوی مبتنی بر معامله‌ی باطله، باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است.
  ماده 766- اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه منشأ دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر این که صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.
 ماده 767- اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است.
 ماده 768- در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی که می‌گیرد متعهد شود که نفقه‌ی معینی همه ساله یا همه‌ماهه تا مدت معین تأدیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.
 ماده 769- در تعهد مذکوره در ماده‌ی قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع، نفقه به وراث او داده شود.
 ماده 770- صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع می‌شود به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه، فسخ نمی‌شود مگر این که شرط شده باشد.داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Cialis generic
جمعه 17 فروردین 1397 17:48

Fantastic postings, Appreciate it!
cialis generico en mexico cialis ahumada tadalafil tablets 200 cialis coupon we recommend cheapest cialis venta de cialis canada cialis price in bangalore cialis 50 mg soft tab cheap cialis cialis coupons
Online cialis
جمعه 3 فروردین 1397 13:12

You actually reported it effectively.
miglior cialis generico cialis 100 mg 30 tablet prezzo di cialis in bulgaria import cialis cialis et insomni canadian cialis cuanto cuesta cialis yaho cialis pills price each cialis taglich prescription doctor cialis
CialisAtops
یکشنبه 27 اسفند 1396 20:37

Information certainly used!.
sialis click now cialis from canada we use it 50 mg cialis dose callus non 5 mg cialis generici chinese cialis 50 mg try it no rx cialis cialis dosage recommendations cialis rezeptfrei sterreich canadian discount cialis
panda pop cheats
چهارشنبه 9 اسفند 1396 09:45
سلام! من فقط می خواستم بپرسم آیا تا به حال هیچ مشکلی با هکرها نداشته اید؟
آخرین وبلاگ من (وردپرس) هک شد و به دلیل عدم پشتیبانی از داده ها، چند ماه کار سختی را از دست دادم.
آیا شما روشی برای جلوگیری از هکر ها دارید؟
What causes painful Achilles tendon?
سه شنبه 28 شهریور 1396 05:08
It's really a cool and helpful piece of info.
I'm glad that you shared this helpful information with us.
Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.
free tokens for chaturbate hack
دوشنبه 13 شهریور 1396 02:52
It's really a great and useful piece of information. I am satisfied that you just shared this helpful information with us.
Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.
How do you get a growth spurt?
سه شنبه 31 مرداد 1396 09:10
Spot on with this write-up, I honestly believe that this website needs far more attention.
I'll probably be returning to see more, thanks for
the advice!
What do you do for a strained Achilles tendon?
سه شنبه 17 مرداد 1396 15:40
I am no longer sure the place you're getting your info, but
great topic. I must spend a while finding out much more or figuring out more.

Thanks for magnificent info I used to be on the lookout
for this information for my mission.
Lucio
دوشنبه 16 مرداد 1396 18:46
Yes! Finally someone writes about truck
games.
Elinor
یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 23:18
It's perfect time to make a few plans for the future and it's time to be happy.
I have learn this submit and if I may I desire to recommend you few attention-grabbing issues or tips.
Maybe you can write next articles relating to
this article. I want to read more issues about it!
BHW
پنجشنبه 31 فروردین 1396 12:40
Hi mates, its enormous post regarding tutoringand completely defined,
keep it up all the time.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر