تبلیغات
وکالت و مشاوره حقوقی - قانون مدنی باب سوم فصل شانزدهم:کفالت در عقود معینه
هیچ کس تنها نیست

قانون مدنی باب سوم فصل شانزدهم:کفالت در عقود معینه

تاریخ:سه شنبه 27 دی 1390-16:50

                                              کفالت با توضیحات
 
*كفالت در لغت مشتق از كفل و به معنای به عهده گرفتن می‌باشد. در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین در مقابل دیگری احضار شخص ثالثی را تعهد می‌كند. به شخص متعهد كفیل و به متعهد‌له مكفول­له‌ و به شخص ثالث مكفول گفته می‌شود.
*عقد كقالت یك عقد تبعی است، و فرق آن با ضمان در این است كه در ضمان تعهد بر دین است ولی در كفالت، تعهد بر حضور مكفول است و در صورت تخلف او كفیل ملزم به پرداخت دین است. به همین دلیل به كفالت عناوین دیگری مثل كفالت تن و كفالت نفس نیز گفته شده است.
 * كفالت به رضای كفیل و مكفول­له‌ واقع می‌شود. در مورد این‌كه آیا رضایت مكفول هم در عقد شرط است یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه عقد كفالت در امور مدنی كمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی از نظر جزائی، كفالت یكی از قرارهای تأمینی موضوع ماده 132 قانون آئین دادرسی كیفری می‌باشد كه قاضی مكلف است برای دسترسی به متهم یكی از قرارهای ماده 132 آن قانون را صادر كند. كه یكی از آن قرارها قرار كفالت می‌باشد. كه كفیل متعهد می‌شود كه در زمان مقتضی متهم را حاضر كند، والّا خود مسئول پرداخت وجه‌الكفاله خواهد بود.
 *در عقد كفالت، علم كفیل به تعهدات مكفول شرط نیست بلكه همین كه بداند از چه كسی كفالت می‌كند برای عقد كفالت كافی می‌باشد. در مورد مكفول نیز اهلیت شرط نیست و می‌توان از دیوانه نیز كفالت كرد.

وظائف كفیل                                                                                                         «كفیل باید مكفول را در زمان و مكانی كه تعهد كرده است حاضر نماید و الّا باید از عهدۀ حقی كه بر عهدۀ مكفول ثابت است برآید». (مغاد ماده 740 قانون مدنی)                                               * اگر كفیل در غیر از زمان و مكان مقرر، مكفول را حاضر نماید، ‌قبول آن بر مكفول‌له لازم نیست ولی اگر مكفول­له‌ قبول كرد، كفیل برئ می‌شود.
 * مكفول‌له غیر از موارد توافق شده،نمی­تو­اند كفیل را ملزم ‌كند. مثلاً بگوید: باید مكفول‌له را هر روز بیاوری؛ در حالی كه در عقد كفالت چنین توافقی نكرده باشند.
 *در صورتی كه كفیل، مكفول‌ را طبق قرارداد حاضر نماید ولی مكفول‌له از قبول آن امتناع كند:
«كفیل می‌تواند با شهادت معتبر، احضار مكفول‌ و امتناع مكفول‌له را نزد حاكم ثابت نماید و یا این‌كه مكفول را نزد حاكم احضار نماید، و تبرئه شود». (مفاد ماده 747قانون مدنی)
*مباشرت مكفول اگر شرط نباشد كفیل می‌تواند، به جای احضار مكفول، حقی را كه بر عهدۀ مكفول است ادا نماید و خود از احضار مكفول برئ شود.
 *اگر كفالت به اذن مكفول باشد، كفیل می‌تواند به او مراجعه نماید و آن‌چه پرداخته، مطالبه كند.
 موارد برائت كفیل
 «1­ـ معرفی به موقع كفیل: چنان‌چه (اگر) در زمان و مكان خاصی كه قرار بوده مكفول را معرفی نماید.
  ­2ـ حضور به موقع مكفول: اگر مكفول شخصاً حاضر شود كفیل نیز برئ می‌شود.
 3ـ برائت ذمه مكفول: اگر ذمه مكفول كه موجب كفالت شده به نحوی برئ ‌شود. كفیل نیز برئ می‌شود.
  4ـ انصراف مكفول‌له از تعهد كفیل: ‌به هر دلیلی اگر مكفول­له تعهد كفیل را نخواهد، كفیل برئ می‌شود.
  5ـ انتقال حق مكفول‌له: اگر دین و طلب مكفول­له به دیگری منتقل شود، مثلاً كسی دین مدیون را ضمانت كند، و در نتیجه دین منتقل شود، جائی برای كفالت باقی نمی‌ماند.
  6ـ فوت مكفول: كفیل متعهد به حاضر كردن مكفول است و اگر بمیرد دیگر امكانی برای اجرای تعهد باقی نمی‌ماند. و چنان‌چه دین مكفول‌له بدون پرداخت بماند، كفیل مسئولیتی ندارد». (مفاد ماده 746 قانون مدنی)

ماده ۷۳۴- کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر رامکفول‌له می‌گویند.
 ماده ۷۳۵- کفالت به رضای کفیل و مکفول‌له واقع می‌شود.
 ماده ۷۳۶- در صحت کفالت، علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده‌ی مکفول،شرط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفول‌له کافی است اگر چه مکفول منکر آن باشد.
 ماده ۷۳۷- کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد.
  ماده ۷۳۸- ممکن است شخص دیگری کفیل کفیل شود.
  ماده ۷۳۹- در کفالت مطلق، مکفول‌له هر وقت بخواهد می‌تواند احضار مکفول را تقاضا کند ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن موعد، حق مطالبه ندارد.
  ماده ۷۴۰- کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده استحضار نماید والا باید از عهده‌ی حقی که بر عهده مکفول ثابت می‌شود بر آید.

ماده ۷۴۱- اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحوی که ملتزم شده است عمل کند.
ماده ۷۴۲- اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر این که عقد منصرف به محل دیگر باشد.
  ماده ۷۴۳- اگر مکفول غایب باشد به کفیل مهلتی که برای حاضرکردن مکفول کافی باشد داده می‌شود.
  ماده ۷۴۴- اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف شرایطی که کرده‌اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول‌له لازم نیست لیکن اگر قبول کرد کفیل بری می‌شود و همچنین اگر مکفول‌له بر خلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست.
 ماده ۷۴۵- هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذی‌حق یا قائم‌مقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند والا باید از عهده‌ی حقی که بر او ثابت شود بر آید.
  ماده ۷۴۶- در موارد ذیل کفیل بری می‌شود:
 ۱- در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است؛
 ۲- در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود؛
 ۳- در صورتی که ذمه‌ی مکفول به نحوی از انحا از حقی که مکفول‌له بر او دارد بری شود؛
 ۴- در صورتی که مکفول‌له کفیل را بری نماید؛
 ۵- در صورتی که حق مکفول‌له به نحوی از انحا به دیگری منتقل شود؛
 ۶- در صورت فوت مکفول.
  ماده ۷۴۷- هر گاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول‌له از قبول آن امتناع نماید کفیل می‌تواند احضار مکفول و امتناع مکفول‌له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید.
 ماده ۷۴۸- فوت مکفول‌له موجب برائت کفیل نمی‌شود.
 ماده ۷۴۹- هر گاه یک نفر در مقابل چند نفر، از شخصی کفالت نماید به تسلیم او به یکی از آن‌ها در مقابل دیگران بری نمی‌شود.
 ماده ۷۵۰- در صورتی که شخصی کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هر کدام از آن‌ها که مکفول اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری می‌شوند و هر کدام که به یکی از جهات مزبور در ماده ۷۴۶ بری شد کفیل‌های مابعد او هم بری می‌شوند.
 ماده ۷۵۱- هر گاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که به عهده‌ی او است ادا نماید و یا به اذن او ادای حق کند می‌تواند به مکفول رجوع کرده آن چه را که داده اخذ کند و اگر هیچ یک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
KSA
پنجشنبه 15 شهریور 1397 22:42
Hi! I've beren follkowing youг site foг a lоng time now and
finnally ցot thе courage tߋ ցo ahead and ցive yoou a shjout out
frօm New Caney Tx! Just ѡanted tо saу keеρ up the
ɡood work!
Esteban
دوشنبه 8 مرداد 1397 07:01
I think the admin of this site is truly working hard in support
of his website, for the reason that here every information is quality based
material.
Globalplus
چهارشنبه 13 تیر 1397 10:22
I'm amazed, I mᥙst say. Selom ddo I encounter
а blog tһаt's equally educative аnd amusing, and lеt me tell
you, ʏou һave hiit the nail on the head. Thе issue iss ѕomething t᧐o feԝ people are speaking
intelligently ɑbout. I'm very hapoy I stumbled acrosѕ this in my
hjnt fоr something regaгding this.
viagra kopen Bij apotheker
شنبه 9 تیر 1397 04:15
Simnply desire tto saay уour article is as astounding.
The clarity iin уouг publish іs simply nic and that i сan assume ʏou are a professional оn tһis subject.
Welⅼ with your permission llet me to seize
yօur RSS feed tо stay ᥙp to date wіth impending post.
Tһanks 1,000,000 and please keep up the gratifing work.
Mischa
دوشنبه 28 خرداد 1397 12:23
Fine waу of explaining, and nic piece of writing to get іnformation about
my presentation focus, whіch i am going to deliver in academy.
Stone Janah
دوشنبه 28 خرداد 1397 06:37
This site was... hoᴡ do I ѕay it? Relevant!! Finalⅼy
I have f᧐und sоmething that helped me. Thanks!
Whitney
جمعه 28 اردیبهشت 1397 15:09
Hi! I know this is kinda off topic but I'd igured I'd ask.
Would you be interested in exchanging links or maybe
guest writing a blog post or vice-versa? My blog discusses a lot of the same topics as yours and I feel
we could greatly benefit from each other. If you're interested
feel free to send me an email. I look forward to hearing from you!
Great blog by the way!
Eye Lashes
جمعه 21 اردیبهشت 1397 15:40
What's Taking place i'm new to this, I stumbled upon this I've found It positively useful and it has helped me out loads.

I am hoping to gie a contribution & help different users like its aided me.

Good job.
depforce review
شنبه 1 اردیبهشت 1397 00:26
I doo nott even understawnd hoow I endedd up right here, howevger I thought ths put upp wwas once great.

I don't ealize whho you might bee however certainly you're going too a
famous blogger inn csse you arre not already. Cheers!
roman health reviews
جمعه 24 فروردین 1397 02:59
I knoԝ this website presents quality based articles ɑnd
additional stuff, iѕ tһere any otһeг web ⲣage wһich offers tһese things in quality?
generic viagra super active 100mg
پنجشنبه 23 فروردین 1397 12:24
Hello there, just became aware off уour blog tһrough Google,
аnd foսnd that іt is reɑlly informative. I am ցoing to watch
᧐ut for brussels. I ѡill apprecіate іf yоu continue this in future.
ᒪots оf people wiⅼl be benefited fгom your
writing. Cheers!
ED Pills deal
جمعه 10 فروردین 1397 14:00
Unquestionably Ƅelieve that wһіch you stated. Yоur favorite reason ѕeemed to be on tһe
web the simplest thing tο Ƅe aware ⲟf. Ӏ ѕay to you, I ԁefinitely get irked ᴡhile people think about worries
that they jսst dо not know abоut. Yߋu managed to hit the nail uроn the top as ᴡell aѕ defined out tһe whoⅼe thing without having side effect , people can taқe a signal.
Wіll lіkely ƅe back to get mοre. Thanks
mezo
سه شنبه 7 فروردین 1397 01:16
I go to see everydaay some web sites annd websites tⲟ read articles or reviews, however thiѕ website offers quality bassed
cօntent.
Cialis online
جمعه 3 فروردین 1397 13:20

Thanks, Ample posts!

cialis generic availability only best offers cialis use we use it cialis online store cialis generic cialis rezeptfrei interactions for cialis cialis qualitat cialis purchasing cialis 20 mg cut in half dose size of cialis
CialisAtops
یکشنبه 27 اسفند 1396 20:45

Nicely put. Many thanks!
cialis kaufen wo cialis 20 mg best price cialis uk generic cialis 20mg tablets if a woman takes a mans cialis cialis usa cost buy cheap cialis in uk cialis with 2 days delivery only now cialis 20 mg how much does a cialis cost
Jeanne
جمعه 17 آذر 1396 20:19
Appreciate the recommendation. Let me try it out.
foot pain for no reason
سه شنبه 6 تیر 1396 05:12
We are a bunch of volunteers and starting a brand new scheme
in our community. Your site offered us with useful information to work on.
You've done an impressive job and our entire group will probably be thankful
to you.
Carin
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 16:14
This post is truly a pleasant one it assists new web users, who are wishing for blogging.
Eric
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 21:55
I do not even know how I ended up here, but I thought this post
was good. I don't know who you are but certainly you are going
to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!
eliwatso1987.blog.fc2.com
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 16:39
What's up Dear, are you in fact visiting this web site daily, if so after that you will definitely get
nice know-how.
BHW
چهارشنبه 30 فروردین 1396 22:13
This info is invaluable. How can I find out more?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر