تبلیغات
وکالت و مشاوره حقوقی - قانون مدنی باب سوم فصل چهاردهم:ضمان عقدی در عقود معینه
هیچ کس تنها نیست

قانون مدنی باب سوم فصل چهاردهم:ضمان عقدی در عقود معینه

تاریخ:سه شنبه 27 دی 1390-17:28

 فصل چهاردهم - در ضمان عقدی
                                                                                                                                مبحث اول - در کلیات
 
ماده ۶۸۴- عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه‌ی دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث رامضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.
  ماده ۶۸۵- در ضمان، رضای مدیون اصلی شرط نیست.
  ماده ۶۸۶- ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.
 ماده ۶۸۷- ضامن شدن از محجور و میت صحیح است.
  ماده ۶۸۸- ممکن است از ضامن ضمانت کرد.
  ماده ۶۸۹- هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون‌له قبول کند صحیح است.
 ماده ۶۹۰- در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگرمضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می‌تواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد، غیرملی شود مضمون‌له خیاری نخواهد داشت.
  ماده ۶۹۱- ضمانِ دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است.
  ماده ۶۹۲- در دین حال، ممکن است ضامن برای تأدیه آن اجلی معین کند و همچنین می‌تواند در دین مؤجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.
  ماده ۶۹۳- مضمون‌له می‌تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه‌ی رهن کند اگر چه دین اصلی رهنی نباشد.
  ماده ۶۹۴- علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می‌نماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون این که بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.
 ماده ۶۹۵- معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون‌له یا مضمون‌عنه لازم نیست.
 ماده ۶۹۶- هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد.
 ماده ۶۹۷- ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق‌للغیر در آمدن آن جایز است.

 مبحث دوم - در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له
  ماده ۶۹۸- بعد از این که ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه‌ی مضمون‌عنه بری و ذمه‌ی ضامن به مضمون‌له مشغول می‌شود.
  ماده ۶۹۹- تعلیق در ضمان مثل این که ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد.
  ماده ۷۰۰- تعلیق ضمان به شرایط صحت آن مثل این که ضامن قید کند که اگر مضمون‌عنه مدیون باشد، من ضامنم، موجب بطلان آن نمی‌شود.
  ماده ۷۰۱- ضمان، عقدی است لازم و ضامن یا مضمون‌له نمی‌توانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوری که در ماده ۶۹۰ مقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون‌به و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.
  ماده ۷۰۲- هر گاه ضمان مدت داشته باشد مضمون‌له نمی‌تواند قبل از انقضای مدت، مطالبه‌ی طلب خود را از ضامن کند اگر چه دین، حال باشد.
  ماده ۷۰۳- در ضمان حال، مضمون‌له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین، موجل باشد.
  ماده ۷۰۴- ضمان مطلق، محمول به حال است مگر آن که به قرائن معلوم شود که موجل بوده است.
ماده ۷۰۵- ضمان موجل به فوت ضامن، حال می‌شود.
 ماده ۷۰۶- حذف شد.
  ماده ۷۰۷- اگر مضمون‌له ذمه مضمون‌عنه را بری کند ضامن بری نمی‌شود مگر این که مقصود، ابرا از اصل دین باشد.
  ماده ۷۰۸- کسی که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار از ضمان بریمیشود.                   

 مبحث سوم - در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌عنه
                                                                                                                                   ماده ۷۰۹- ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد مگر بعد از ادای دین ولی می‌تواند در صورتی که مضمون‌عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند.
  ماده ۷۱۰- اگر ضامن با رضایت مضمون‌له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید مثل آن است که دین را ادا کرده است و حق رجوع به مضمون‌عنه دارد و همچنین است حواله مضمون‌له به عهده‌ی ضامن.
  ماده ۷۱۱- اگر ضامن دین را تأدیه کند و مضمون‌عنه آن را ثانیاً بپردازد ضامن حق رجوع به مضمون‌له نخواهد داشت و باید به مضمون‌عنه مراجعه کند و مضمون‌عنه می‌تواند از مضمون‌له آن چه را که گرفته است مسترد دارد.
  ماده ۷۱۲- هر گاه مضمون‌له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون‌عنه دارد.
 ماده ۷۱۳- اگر ضامن به مضمون‌له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آن چه داده نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند اگر چه دین را صلح به کمتر کرده باشد.
  ماده ۷۱۴- اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به اذن مضمون‌عنه داده باشد.
 ماده ۷۱۵- هر گاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد مادام که دین حال نشده است نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند.
  ماده ۷۱۶- در صورتی که دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند می‌تواند رجوع به مضمون‌عنه نماید هر چند ضمان، مدت داشته و موعد آن نرسیده باشد مگر آن که مضمون‌عنه اذن به ضمان موجل داده باشد.
  ماده ۷۱۷- هر گاه مضمون‌عنه دین را ادا کند ضامن بری می‌شود هرچند ضامن به مضمون‌عنه اذن در ادا نداده باشد.
 ماده ۷۱۸- هر گاه مضمون‌له ضامن را از دین ابرا کند ضامن و مضمون‌عنه هر دو بری می‌شوند.
  ماده ۷۱۹- هر گاه مضمون‌له ضامن را ابرا یا دیگری مجاناً دین را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.
  ماده ۷۲۰- ضامنی که به قصد تبرع، ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.
 
مبحث چهارم - در اثر ضمان بین ضامنین
                                                                                                                                       ماده ۷۲۱- هر گاه اشخاص متعدد از یک شخص برای یک قرض به نحو تسهیم ضمانت کرده باشند مضمون‌له به هر یک از آن‌ها فقط به قدرسهم او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تأدیه نماید به هر یک از ضامنین دیگر که اذن تأدیه داده باشد می‌تواند به قدر سهم او رجوع کند.
 ماده ۷۲۲- ضامنِ ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون‌عنه خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به مضمون‌عنه خود رجوع می‌کند تا به مدیون اصلی برسد.
  ماده ۷۲۳- ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به دین دیگری ملتزم شود. در این صورت تعلیق به التزام، مبطل نیست مثل این که کسی التزام خود را به دین مدیون معلق به عدم او نماید.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Cialis pills
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 12:36

You mentioned that superbly.
cialis tadalafil precios de cialis generico cialis online generic cialis pill online enter site natural cialis cialis rezeptfrei 200 cialis coupon cialis 20 mg cost import cialis cialis online nederland
Viagra 20mg
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 09:42

You actually stated that perfectly.
viagra at pharmacy rx online generic viagra purchase can i buy viagra without prescription online viagra buy where to buy viagra online uk buy viagra online without prescription viagra dosage sildenafil buy online uk buy viagra from canada
Cialis generic
شنبه 18 فروردین 1397 18:47

Fine tips. Appreciate it!
cialis generico milano 40 mg cialis what if i take tadalafil 10 mg buy online cialis 5mg no prescription cialis cheap when will generic cialis be available import cialis cialis generika tadalafil generic female cialis no prescription
Cialis prices
پنجشنبه 2 فروردین 1397 21:23

Nicely put. With thanks.
cialis authentique suisse get cheap cialis cialis tablets the best choice cialis woman viagra vs cialis vs levitra compare prices cialis uk cialis pills in singapore enter site natural cialis prezzo di cialis in bulgaria prix cialis once a da
How can you get taller in a week?
دوشنبه 27 شهریور 1396 00:12
I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice, keep it up!
I'll go ahead and bookmark your website to come back in the future.
Cheers
Can Pilates make you look taller?
سه شنبه 31 مرداد 1396 09:10
It's going to be end of mine day, but before finish I am reading
this enormous article to improve my experience.
How much does it cost to lengthen your legs?
سه شنبه 17 مرداد 1396 12:50
It's really a nice and helpful piece of information. I
am satisfied that you just shared this useful information with us.
Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.
Tamie
یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 23:29
Nice blog here! Also your site loads up fast!

What host are you using? Can I get your affiliate link
to your host? I wish my site loaded up as quickly as yours lol
BHW
پنجشنبه 31 فروردین 1396 10:53
Hi there i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read this
article i thought i could also create comment due to this
good article.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر