تبلیغات
وکالت و مشاوره حقوقی - قانون مدنی باب سوم فصل چهارم اجاره در عقود معینه
هیچ کس تنها نیست

قانون مدنی باب سوم فصل چهارم اجاره در عقود معینه

تاریخ:یکشنبه 25 دی 1390-23:39

ماده 466ـ اجاره عقدی است كه به موجب آن‌، مستأجر، مالك منافع‌عین مستأجره می‌شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره‌كننده رامستأجر و مورد اجاره را عین‌مستأجره گویند.
ماده 467 ـ مورداجاره‌ممكن‌است‌اشیاءیا حیوان یا انسان باشد.

مبحث اول‌: در اجارة اشیاء
ماده 468 ـ در اجارة اشیاء، مدت اجاره باید معین شود و الاّ اجاره باطل‌است‌.
ماده 469ـ مدت اجاره از روزی شروع می‌شود كه بین طرفین مقرر شده‌و اگر در عقد اجاره‌، ابتدای مدت ذكر نشده باشد از وقت عقدمحسوب است‌.
ماده 470 ـ در صحت اجاره‌، قدرت بر تسلیم عین‌مستأجره شرط است‌.
ماده 471 ـ برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقای اصل‌آن ممكن باشد.
ماده 472 ـ عین مستأجره باید معین باشد و اجارة عین مجهول یا مرددباطل است‌.
ماده 473 ـ لازم نیست كه موجر، مالك عین مستأجره باشد ولی بایدمالك منافع آن باشد.
ماده 474 ـ مستأجر می‌تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره دهد مگراینكه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.
ماده 475 ـ اجاره مال مشاع‌، جایز است لیكن تسلیم عین مستأجره‌موقوف است به اذن شریك‌.
ماده 476 ـ موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر كند و در صورت‌امتناع‌، موجر اجبار می‌شود و در صورت تعذر اجبار،مستأجر خیارفسخ دارد.
ماده 477 ـ موجر باید عین مستأجره را در حالتی تسلیم نماید كه‌مستأجر بتواند استفاده مطلوبه را بكند.
ماده 478 ـ هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده‌،مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ كند یا به همان نحوی كه بوده است‌اجاره را با تمام اجرت قبول كند ولی اگر موجر رفع عیب كند بنحوی‌كه به مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.
ماده479 ـ عیبی كه موجب فسخ اجاره می‌شود عیبی است كه موجب‌نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.
ماده 480 ـ عیبی كه بعد از عقد و قبل از قبض منفعت‌، در عین مستأجره‌حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثناء مدت اجاره‌حادث شود نسبت به بقیه مدت‌، خیار ثابت است‌.

ماده 481ـ هرگاه عین مستأجره به‌واسطة عیب از قابلیت انتفاع خارج‌شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل می‌شود.
ماده 482 ـ اگر مورد اجاره عین كلی باشد و فردی كه موجر داده معیوب‌درآید مستأجر حق فسخ ندارد و می‌تواند موجر را مجبور به تبدیل‌آن نماید و اگر تبدیل آن ممكن نباشد حق فسخ خواهد داشت‌.
ماده 483ـ اگر در مدت اجاره‌، عین مستأجره به‌واسطة حادثه‌، كلاً یابعضاً تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ‌می‌شود و در صورت تلف بعض آن‌، مستأجر حق دارد اجاره رانسبت به بقیه فسخ كند یا فقط مطالبة تقلیل نسبی مال‌الاجاره نماید.
ماده 484 ـ موجر نمی‌تواند در مدت اجاره‌، در عین مستأجره تغییری‌دهد كه منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد.
ماده 485 ـ اگر در مدت اجاره‌، در عین مستأجره تعمیراتی لازم آید كه‌تأخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمی‌تواند مانع‌تعمیرات مزبوره گردد اگرچه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیرنتواند از عین مستأجره كلاً یا بعضاً استفاده نماید، در این صورت‌حق فسخ اجاره را خواهد داشت‌.
ماده 486 ـ تعمیرات و كلیة مخارجی كه در عین مستأجره برای امكان‌انتفاع از آن لازم است به عهدة مالك است مگر آن كه شرط خلاف‌شده یا عرف بلد برخلاف آن جاری باشد و همچنین است آلات وادواتی كه برای امكان انتفاع از عین مستأجره لازم می‌باشد.
ماده 487 ـ هرگاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدی یا تفریط نمایدو موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.
ماده 488ـ اگر شخص ثالثی بدون ادعای حقی در عین مستأجره یامنافع آن‌، مزاحم مستأجر گردد در صورتی كه قبل از قبض باشدمستأجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود می‌تواند برای رفع‌مزاحمت و مطالبة اجرت‌المثل به خود مزاحم رجوع كند و اگرمزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط می‌تواند به‌مزاحم رجوع كند.
ماده 489 ـ اگر شخصی كه مزاحمت می‌نماید مدعی حق نسبت به عین‌مستأجره یا منافع آن باشد مزاحم نمی‌تواند عین مزبور را از یدمستأجر انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالك ومستأجر هر دو.
ماده 490 ـ مستأجر باید:                                                                                               اولاً ـ در استعمال عین مستأجره بنحومتعارف رفتار كرده و تعدی یا تفریط نكند.
ثانیاً ـ عین مستأجره را برای همان مصرفی كه در اجاره مقرر شده‌و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده كه از اوضاع و احوال‌استنباط می‌شود استعمال نماید.
ثالثاً ـ مال‌الاجاره را در مواعدی كه بین طرفین مقرر است تأدیه‌كند و در صورت عدم تعیین موعد، نقداً باید بپردازد.
ماده 491ـ اگر منفعتی كه در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن‌،منظور نبوده مستأجر می‌تواند استفادة منفعتی كند كه از حیث ضرر،مساوی یا كمتر از منفعت معینه باشد.
ماده 492 ـ اگر مستأجر، عین مستأجره را در غیر موردی كه در اجاره ذكرشده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط می‌شود استعمال كند و منع‌آن ممكن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت‌.
ماده 493 ـ مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست به این معنی‌كه اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدی او كلاً یا بعضاً تلف شودمسئول نخواهد بود ولی اگر مستأجر تفریط یا تعدی نماید ضامن‌است اگرچه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.
ماده494 ـ عقد اجاره به محض انقضاءق مدت برطرف می‌شود و اگرپس از انقضاءق آن‌، مستأجر، عین مستأجره را بدون اذن مالك مدتی‌در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق‌اجرت‌المثل خواهد بود اگر چه مستأجر استیفاء منفعت نكرده باشدو اگر با اجازه مالك در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت‌المثل‌بدهد كه استیفاء منفعت كرده باشد مگر اینكه مالك اجازه داده باشدكه مجاناً استفاده نماید.
ماده 495 ـ اگر برای تأدیة مال‌الاجاره‌، ضامنی داده شده باشد ضامن‌مسئول اجرت‌المثل مذكور در مادة فوق نخواهد بود.
ماده 496ـ عقد اجاره به‌واسطة تلف‌شدن عین مستأجره از تاریخ‌تلف‌،باطل می‌شود و نسبت به تخلف از شرایطی كه بین موجر و مستأجرمقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می‌گردد.
ماده 497ـ عقد اجاره به‌واسطة فوت موجر یا مستأجر باطل نمی‌شودلیكن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالك منافع عین مستأجره‌بوده است اجاره به‌فوت موجر باطل می‌شود و اگر شرط مباشرت‌مستأجر شده باشد به‌فوت مستأجر باطل می‌گردد.
ماده 498 ـ اگر عین مستأجره به‌دیگری منتقل شود اجاره به حال خودباقی است مگر اینكه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خودشرط كرده باشد.
ماده 499 ـ هرگاه متولی با ملاحظه صرفة وقف‌، مال موقوفه را اجاره‌دهد اجاره به‌فوت او باطل نمی‌گردد.
ماده 500 ـ در بیع شرط‌، مشتری می‌تواند مبیع را برای مدتی كه بایع‌حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد بایدبه وسیله جعل خیار یا نحو آن‌، حق بایع را محفوظ دارد والاّ اجاره‌تاحدی كه منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.
ماده 501 ـ اگر در عقد اجاره‌، مدت بطور صریح ذكر نشده و مال‌الاجاره‌هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد. اجاره برای‌یك روز یا یك ماه یا یك سال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر،عین مستأجره را بیش از مدتهای مزبوره در تصرف خود نگاه دارد وموجر هم تخلیة ید او را نخواهد موجر بموجب مراضات حاصله‌برای بقیة مدت و به نسبت زمان تصرف‌، مستحق اجرت مقرر بین‌طرفین خواهد بود.
ماده 502ـ اگر مستأجر در عین مستأجره بدون اذن موجر تعمیراتی‌نماید حق مطالبة قیمت آن را نخواهد داشت‌.
ماده 503 ـ هرگاه مستأجر بدون اجازة موجر در خانه یا زمینی كه اجاره‌كرده وضع بنا یا غرس اشجار كند هر یك از موجر و مستأجر حق‌دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در این‌صورت اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهده مستأجراست‌.
ماده 504ـ هرگاه مستأجر به موجب عقد اجاره‌، مجاز در بنا یا غرس‌بوده‌، موجر نمی‌تواند مستأجر را به خراب‌كردن یا كندن آن اجبار كندو بعد از انقضاء مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماندموجر حق مطالبة اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت و اگر درتصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبة اجرت‌المثل بنا یا درخت راخواهد داشت‌.
ماده 505 ـ اقساط مال‌الاجاره كه بعلت نرسیدن موعد پرداخت آن‌، برذمه مستأجر مستقر نشده است به موت او حال نمی‌شود.
ماده 506 ـ در اجاره عقار، آفت زراعت‌از هرقبیل‌كه باشد به عهدة‌مستأجر است مگر اینكه در عقد اجاره طور دیگری شرط شده باشد.

مبحث دوم‌: در اجارة حیوانات‌
                                                                                                                           ماده 507 ـ در اجارة حیوان‌، تعیین منفعت‌، یا به تعیین مدت اجاره‌است یا به بیان مسافت و محلی كه راكب یا محمول باید به آنجاحمل شود.
ماده 508 ـ در موردی كه منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین‌راكب یا محمول لازم نیست ولی مستأجر نمی‌تواند زیاده بر مقدارمتعارف حمل كند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل‌، معین شده‌باشد تعیین راكب یا محمول لازم است‌.
ماده 509ـ در اجاره حیوان ممكن است شرط شود كه اگر موجر دروقت معین محمول را به مقصد نرساند مقدار معینی از مال‌الاجاره‌كم شود.
ماده 510 ـ در اجارة حیوان لازم نیست كه عین مستأجره حیوان معینی‌باشد بلكه تعیین آن به نوع معینی كافی خواهد بود.
ماده 511 ـ حیوانی كه مورداجاره است باید برای همان مقصودی‌استعمال شود كه قصد طرفین بوده است بنابراین حیوانی را كه برای‌سواری اجاره داده شده است نمی‌توان برای باركشی استعمال نمود.

مبحث سوم‌: در اجارة اشخاص‌
                                                                                                                            ماده 512 ـ در اجارة اشخاص‌، كسی كه اجاره می‌كند مستأجر و كسی كه‌مورداجاره واقع می‌شود اجیر و مال‌الاجاره‌، اجرت نامیده می‌شود.
ماده513 ـ اقسام عمدة اجارة اشخاص از قرار ذیل است‌: 
1 ـ اجارة خدمه و كارگران از هر قبیل‌؛ 
2 ـ اجارة متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره‌، اعم ازراه خشكی یا آب یا هوا.

فقرة اول‌: در اجارة خدمه و كارگر
                                                                                                                               ماده 514ـ خادم یا كارگر نمی‌تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یابرای انجام امر معینی‌.
ماده 515 ـ اگر كسی بدون تعیین انتهای مدت‌، اجیر شود مدت اجاره‌محدود خواهد بود به مدتی كه مزد از قرار آن معین شده است‌بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ‌معین شده باشد مدت اجاره محدود به یك روز یا یك هفته یایك‌ماه یا یك‌سال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مزبور، اجاره‌برطرف می‌شود ولی اگر پس از انقضای مدت‌، اجیر به خدمت خوددوام دهد و موجر او را نگاه دارد، اجیر نظر به مراضات حاصله به‌همان‌طوری‌كه در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق‌اجرت خواهد شد.

فقرة دوم‌: در اجارة متصدی حمل و نقل‌
                                                                                                                             ماده 516 ـ تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینكه از راه خشكی یاآب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیائی كه به آنها سپرده‌می‌شود همان است كه برای امانت داران مقرر است بنابراین درصورت تفریط یا تعدی مسؤول تلف یا ضایع‌شدن اشیائی خواهندبود كه برای حمل به آنها داده می‌شود و این مسئولیت از تاریخ‌تحویل اشیاء به آنان خواهد بود.
ماده 517 ـ مفاد مادة 509 در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری‌خواهد بود.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
foot pain
دوشنبه 13 شهریور 1396 17:12
I have read so many articles or reviews on the topic of the blogger lovers however this article is really a fastidious post, keep it
up.
Can you increase your height by stretching?
سه شنبه 31 مرداد 1396 09:13
I visited many sites but the audio feature for audio songs
current at this site is in fact superb.
How do you get rid of Achilles tendonitis?
سه شنبه 17 مرداد 1396 10:57
Hi, after reading this remarkable post i am as well cheerful to
share my familiarity here with mates.
BHW
پنجشنبه 31 فروردین 1396 21:13
Just wish to say your article is as astonishing.
The clarity in your post is simply great and i can assume
you're an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post.
Thanks a million and please continue the enjoyable work.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر