تبلیغات
وکالت و مشاوره حقوقی - مالیات بر ارث
هیچ کس تنها نیست

مالیات بر ارث

تاریخ:شنبه 23 مهر 1390-15:41

هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند مشمول مالیات بر ارث خواهد بود وراث برای استفاده از حقوق مالی و اموال باقیمانده از متوفی نظیر حقوق بازنشستگی ودیه و همچنین انجام هرگونه نقل و انتقال یا ثبت اموال حقوقی و برداشت از حسابهای بانكی متوفی ملزم به ارائه گواهی حصر وراثت و گواهینامه واریز مالیات بر ارث می باشند.

وراث از نظر قانونهای مالیاتی مستقیم
 ماده 18 قانون مالیاتهای مستقیم – وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می شوند:

1- وراث طبقه اول كه عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد

2- وراث طبقه دوم كه عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها

3- وراث طبقه سوم كه عبارتند از: عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها

اموال مشمول مالیات بر ارث

 ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم – اموال مشمول مالیات بر ارث عبارتند از كلیه ماترك متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از كسر هزینه كفن و دفن در ح دود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعیو دیون محقق متوفی.

چنانچه وراث طبقه اول متوفی جهت انجام هزینه های ضروری از قبیل كفن و دفن و مراسم ترحیم نیاز به برداشت وجه نقد از حساب بانكی متوفی داشته باشند، بانكها می توانند پس از احراز هویت كامل وراث حداكثر تا مبلغ 10.000.000 ریال بطور علی الحساب بدون ارائه گواهی واریز مالیات بر ارث پرداخت نمایند.

نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث

 ماده 20 قانون مالیاتهای مستقیم – نرخ مالیت بر ارث نسبت به سهم الارث وراث به شرح زیر است

 

شرح

طبقه اول

طبقه دوم

طبقه سوم

تا مبلغ 000/000/50 ریـال 5% 15% 35%
تامبلغ 000/000/200 ریـال نسبت به مازاد000/000/50 ریال 15% 25% 45%
تا مبلغ 000/000/500 ریال نسبت به مازاد 000/000/20 ریال 25% 35% 55%
نسبت به مازاد 000/000/50 ریـال 35% 45% 65%

از سهم  الارث هریك از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون (30.000.000 ) ریال به عنوان معافیت كسر و مازاد به نرخ های طبقه اول كه كمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول از كارافتاده باشد مبلغ پنجاه میلیون (50.000.000) ریال خواهد بود.

اموال زیر از مشمول مالیات بر ارث خارج است.

**وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده، بیمه عمر، خسارت فوت ، دیه.
**هشتاد درصد اوراق مشاركت و سپرده های متوفی نزد بانكهای ایرانی و شعب آنها در خارج از كشور و موسسه های اعتباری مجاز.
**پنجاه درصد ارزش سهام متوفی در شركتهایی كه سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذیرفته شده باشد.
**چهل درصد ارزش سهام یا سهم الشركه متوفی در سایر شركتها

**چهل درصد ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و كشاورزی .

وظیفه وراث

 ماده 26 قانون مالیاتهای مستقیم – وراث (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها مكلفند ظرف شش ماه از تاریخ فوقت متوفی اظهارنامه ای روی نمونه مخصوصی كه از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می شود حاوی كلیه اقلام ماترك با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی هایی كه طبق مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمه مدارك زیر به اداره كل امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند.

مدارك موردنیاز

 1- رونوشت یا تصویر گواهی شده كلیه اوراقی كه مثبت حق مالكیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی بشود.

ملك: سند مالكیت، گواهی پایان كار ساختمان یا قبض پرداخت عوارض نوسازی.

اتومبیل : سند مالكیت

محل كسب: سند مالكیت یا سند اجاره و پروانه كسب

سهام شركت: برگه سهام و مدارك متعلق به شركت

اسناد مربوط به وجوه نقد نزد بانكها و موسسات اعتباری و سپرده گذاریها

2- رونوشت یا تصویر گوای شده اسناد مربوط به بدهی و مطالبات متوفی

3- درصورتی كه اظهارنامه از طرف وكیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصور گواهی شده وكالت نامه یا قیم نامه

4- رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت نامه متوفی اگر وصیت نامه موجود باشد.

5- گواهی فوت

6- تصویر شناسنامه كلیه وراث و متوفی

گواهینامه تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث

 ماده 28 قانون مالیاتهای مستقیم – مشمولین مالیات بر ارث مكلفند مالیات متعلق را براساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به رسم علی الحساب پرداخت و رسید دریافت دارند.

عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر (حداكثر 6 ماه پس از تاریخ فوت متوفی) موجب تعلق جریمه ای معادل ده درصد مالیات متعلق خواهد بود. همچنین پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل 5/2% مالیات به ازاء هر ماه خواهد بود.

ماده 31 قانون مالیاتهای مستقیم – اداره امور مالیاتی مكلف است پس از تسلیم اظهارنامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آنها در صورت درخواست كتبی ظرف یك هفته گواهی نامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترك را كه در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مودی تسلیم نماید. این گواهی نامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر است. رسیدگی به تقاضای حصر وراثت در دادگاهها موكول به ارائه گواهی نامه مذكور در این ماده خواهد بود.

روش محاسبات مالیات بر ارث

مأخذ ارزیابی املاك اعم از عرصه یا اعیان، ارزش معاملاتی ملك و چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد ارزش معاملاتی نزدیك ترین محل مشابه در زمان فوت بوده مأخذ ارزیابی سایر اموال مالی متوفی ارزش روز آنها در تاریخ فوت خواهد بود.

اثاث البیت محل سكونت از نظر مالیاتیع جزء ماترك متوفی محسوب نخواهد شد.

گواهینامه واریز مالیات بر ارث

 ماده 35 قانون مالیاتهای مستقیم – ادارات ثبت اسناد و املاك موقعی كه مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند، همچنین كلیه دفاتر اسناد رسمی در موقعی كه می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترك را ثبت كنند، باید گواهی نامه اداره امور مالیاتی صلاحیت دار را مبنی بر عدم شمول مالیات یا این كه مالیات متعلق كلا پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برای پرداخت آن داده شده است مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهی نامه مجاز به ثبت نیستند.

مراجع حل اختلاف

 اولین مرجع برای رفع اختلاف بین وراث و مأمور تشخیص مالیاتی پس از صدور برگ تشخیص مالیات و ابلاغ آن، رئیس اداره امور مالیاتی ذیربط است. وراث ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات می توانند به وی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارك لازم كتبا تقاضای رسیدگی كنند، رئیس اداره امور مالیاتی ظرف مدت سی روز موضوع را رسیدگی و در صورت موثر بودن مدارك، درآمد مشمول مالیاتی مورد مطالبه از سهم الارث را تعدیل خواهد نمود. در غیر این صورت پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع داده خواهد شد و رأی هیأت با اكثریت آرا قطعی و لازم الاجرا است.

ماده 37 قانون مالیاتهای مستقیم – در صورتی كه پس از قطعیت مالیات اسناد و مدارك تازه ای مربوط به بدهی متوفی یا عدم تعلق دارایی به وی ارائه گردد و در محاسبه مالیاتی موثر باشد پرونده امر جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رأی هیأت اقدام خواهد شد.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Natalie
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 16:07
Yes! Finally something about 4 rx.
Cialis online
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 02:22

Cheers. Very good stuff.
cialis 05 dose size of cialis cialis e hiv american pharmacy cialis cialis online napol cialis generic tadalafil buy where do you buy cialis compare prices cialis uk cialis patentablauf in deutschland cialis generique 5 mg
Cialis 20 mg
جمعه 7 اردیبهشت 1397 17:53

Incredible plenty of useful data!
we choice cialis pfizer india cialis prezzo al pubblico cialis sicuro in linea cialis cuantos mg hay bulk cialis cialis sicuro in linea where cheapest cialis acheter cialis meilleur pri online cialis cialis generique 5 mg
Viagra kaufen
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 00:36

Amazing data, Kudos.
where to order viagra online buying viagra online legal buy viagra uk without prescription viagra buy no prescription how to buy viagra on line how can i buy viagra without seeing a doctor where can i buy viagra without a prescription sildenafil and viagra viagra generic online pharmacy buy viagra walgreens
depforce strips
جمعه 31 فروردین 1397 18:08
Incredibe points. Soliod arguments. Keepp uup thee ammazing
effort.
viagra super active vs cialis super active
پنجشنبه 23 فروردین 1397 12:44
Hello! I ϳust ѡanted to ask if you ever hɑve any trouble ѡith
hackers? My last blog (wordpress) ԝas hacked and
I endeɗ up losing a few mߋnths of harԁ ԝork due to no back up.

Do yoᥙ have any methods to protect agɑinst hackers?
Cialis canada
جمعه 17 فروردین 1397 17:07

Great stuff. Regards.
enter site natural cialis cialis arginine interactio order cialis from india acheter du cialis a geneve cuanto cuesta cialis yaho we use it cialis online store dose size of cialis cialis para que sirve cialis 5 mg scheda tecnica cialis for sale south africa
buy lumigan online usa
پنجشنبه 9 فروردین 1397 11:43
Good write-up. I definitely love this site. Continue the good work!
some
سه شنبه 7 فروردین 1397 11:33
Thankѕ for your marvelous posting! Ӏ seriously enjoyed reading it, үou ϲould ƅe ɑ great author.
I wiⅼl ensure that I bookmark y᧐ur blog and will come bacк down the road.
І want to encourage y᧐u continue yoᥙr grеаt job, have ɑ nice morning!
mezo
یکشنبه 5 فروردین 1397 14:38
It's impressive thɑt yⲟu are getting ideas fгom thіs paragraph as well
as from our dialogue made һere.
Online cialis
جمعه 3 فروردین 1397 12:17

Factor certainly utilized..
cialis 5 mg schweiz generic cialis pro cialis generic tadalafil buy cialis online we choice cialis uk cialis dosage amounts cialis 5mg order generic cialis online cheap cialis cialis side effects
Mikayla
جمعه 17 آذر 1396 22:22
Hello, i feel that i saw you visited my site so i got here to go back the desire?.I am attempting to in finding issues to
enhance my web site!I guess its adequate to make use of
a few of your ideas!!
medicare supplemental plans
جمعه 3 آذر 1396 16:45
بله در نهایت چیزی درباره ناشناس است.
feet problems
یکشنبه 26 شهریور 1396 03:22
Just want to say your article is as amazing. The clarity
in your post is simply cool and i could assume you are an expert
on this subject. Fine with your permission let me to
grab your RSS feed to keep up to date with
forthcoming post. Thanks a million and please continue the enjoyable work.
How does Achilles tendonitis occur?
سه شنبه 31 مرداد 1396 09:13
I do not even understand how I finished up here, however
I assumed this put up used to be great. I do not recognise who you're but certainly you're going to a famous blogger for those who
aren't already. Cheers!
What causes painful Achilles tendon?
سه شنبه 17 مرداد 1396 12:55
Quality content is the key to attract the users to visit the web site, that's what this
website is providing.
Christie
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 07:48
I think that is one of the most vital info for me. And i'm happy studying your article.
However should commentary on some basic issues, The
web site taste is perfect, the articles is truly great : D.

Good activity, cheers
BHW
جمعه 1 اردیبهشت 1396 08:17
Hi friends, its great post about tutoringand
entirely explained, keep it up all the time.
nasrin( foriiiiiiiiiiiiiiiiii)
پنجشنبه 24 فروردین 1391 12:20
ba salam . bebakhshsid pedare man taze ft kardan va dar banke gavvamin hodude 70 lmelyun tuman pul dashtand. man ta anjayi ke dar in moddat motavajeh shodam fagat be 80 darsade in pul maliyal ta'allog migirad. amma edare maliyat kolle an ra be hesab avarde ba in dalil ke banke gavvamin jozve bankahaye dolati nist va in ganun ( 80% ma'afiyat) ra shamel nemishavad. aya in amr dorost va pazirofte ast ya na? va aya bande mitavanam eteraz konam? bo sabrane montazere javabetun hastam. kheli zaruriye. ba tashakkor
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر