تبلیغات
وکالت و مشاوره حقوقی - مالیات بر ارث
هیچ کس تنها نیست

مالیات بر ارث

تاریخ:شنبه 23 مهر 1390-14:41

هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند مشمول مالیات بر ارث خواهد بود وراث برای استفاده از حقوق مالی و اموال باقیمانده از متوفی نظیر حقوق بازنشستگی ودیه و همچنین انجام هرگونه نقل و انتقال یا ثبت اموال حقوقی و برداشت از حسابهای بانكی متوفی ملزم به ارائه گواهی حصر وراثت و گواهینامه واریز مالیات بر ارث می باشند.

وراث از نظر قانونهای مالیاتی مستقیم
 ماده 18 قانون مالیاتهای مستقیم – وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می شوند:

1- وراث طبقه اول كه عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد

2- وراث طبقه دوم كه عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها

3- وراث طبقه سوم كه عبارتند از: عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها

اموال مشمول مالیات بر ارث

 ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم – اموال مشمول مالیات بر ارث عبارتند از كلیه ماترك متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از كسر هزینه كفن و دفن در ح دود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعیو دیون محقق متوفی.

چنانچه وراث طبقه اول متوفی جهت انجام هزینه های ضروری از قبیل كفن و دفن و مراسم ترحیم نیاز به برداشت وجه نقد از حساب بانكی متوفی داشته باشند، بانكها می توانند پس از احراز هویت كامل وراث حداكثر تا مبلغ 10.000.000 ریال بطور علی الحساب بدون ارائه گواهی واریز مالیات بر ارث پرداخت نمایند.

نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث

 ماده 20 قانون مالیاتهای مستقیم – نرخ مالیت بر ارث نسبت به سهم الارث وراث به شرح زیر است

 

شرح

طبقه اول

طبقه دوم

طبقه سوم

تا مبلغ 000/000/50 ریـال 5% 15% 35%
تامبلغ 000/000/200 ریـال نسبت به مازاد000/000/50 ریال 15% 25% 45%
تا مبلغ 000/000/500 ریال نسبت به مازاد 000/000/20 ریال 25% 35% 55%
نسبت به مازاد 000/000/50 ریـال 35% 45% 65%

از سهم  الارث هریك از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون (30.000.000 ) ریال به عنوان معافیت كسر و مازاد به نرخ های طبقه اول كه كمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول از كارافتاده باشد مبلغ پنجاه میلیون (50.000.000) ریال خواهد بود.

اموال زیر از مشمول مالیات بر ارث خارج است.

**وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده، بیمه عمر، خسارت فوت ، دیه.
**هشتاد درصد اوراق مشاركت و سپرده های متوفی نزد بانكهای ایرانی و شعب آنها در خارج از كشور و موسسه های اعتباری مجاز.
**پنجاه درصد ارزش سهام متوفی در شركتهایی كه سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذیرفته شده باشد.
**چهل درصد ارزش سهام یا سهم الشركه متوفی در سایر شركتها

**چهل درصد ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و كشاورزی .

وظیفه وراث

 ماده 26 قانون مالیاتهای مستقیم – وراث (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها مكلفند ظرف شش ماه از تاریخ فوقت متوفی اظهارنامه ای روی نمونه مخصوصی كه از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می شود حاوی كلیه اقلام ماترك با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی هایی كه طبق مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمه مدارك زیر به اداره كل امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند.

مدارك موردنیاز

 1- رونوشت یا تصویر گواهی شده كلیه اوراقی كه مثبت حق مالكیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی بشود.

ملك: سند مالكیت، گواهی پایان كار ساختمان یا قبض پرداخت عوارض نوسازی.

اتومبیل : سند مالكیت

محل كسب: سند مالكیت یا سند اجاره و پروانه كسب

سهام شركت: برگه سهام و مدارك متعلق به شركت

اسناد مربوط به وجوه نقد نزد بانكها و موسسات اعتباری و سپرده گذاریها

2- رونوشت یا تصویر گوای شده اسناد مربوط به بدهی و مطالبات متوفی

3- درصورتی كه اظهارنامه از طرف وكیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصور گواهی شده وكالت نامه یا قیم نامه

4- رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت نامه متوفی اگر وصیت نامه موجود باشد.

5- گواهی فوت

6- تصویر شناسنامه كلیه وراث و متوفی

گواهینامه تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث

 ماده 28 قانون مالیاتهای مستقیم – مشمولین مالیات بر ارث مكلفند مالیات متعلق را براساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به رسم علی الحساب پرداخت و رسید دریافت دارند.

عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر (حداكثر 6 ماه پس از تاریخ فوت متوفی) موجب تعلق جریمه ای معادل ده درصد مالیات متعلق خواهد بود. همچنین پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل 5/2% مالیات به ازاء هر ماه خواهد بود.

ماده 31 قانون مالیاتهای مستقیم – اداره امور مالیاتی مكلف است پس از تسلیم اظهارنامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آنها در صورت درخواست كتبی ظرف یك هفته گواهی نامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترك را كه در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مودی تسلیم نماید. این گواهی نامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر است. رسیدگی به تقاضای حصر وراثت در دادگاهها موكول به ارائه گواهی نامه مذكور در این ماده خواهد بود.

روش محاسبات مالیات بر ارث

مأخذ ارزیابی املاك اعم از عرصه یا اعیان، ارزش معاملاتی ملك و چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد ارزش معاملاتی نزدیك ترین محل مشابه در زمان فوت بوده مأخذ ارزیابی سایر اموال مالی متوفی ارزش روز آنها در تاریخ فوت خواهد بود.

اثاث البیت محل سكونت از نظر مالیاتیع جزء ماترك متوفی محسوب نخواهد شد.

گواهینامه واریز مالیات بر ارث

 ماده 35 قانون مالیاتهای مستقیم – ادارات ثبت اسناد و املاك موقعی كه مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند، همچنین كلیه دفاتر اسناد رسمی در موقعی كه می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترك را ثبت كنند، باید گواهی نامه اداره امور مالیاتی صلاحیت دار را مبنی بر عدم شمول مالیات یا این كه مالیات متعلق كلا پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برای پرداخت آن داده شده است مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهی نامه مجاز به ثبت نیستند.

مراجع حل اختلاف

 اولین مرجع برای رفع اختلاف بین وراث و مأمور تشخیص مالیاتی پس از صدور برگ تشخیص مالیات و ابلاغ آن، رئیس اداره امور مالیاتی ذیربط است. وراث ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات می توانند به وی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارك لازم كتبا تقاضای رسیدگی كنند، رئیس اداره امور مالیاتی ظرف مدت سی روز موضوع را رسیدگی و در صورت موثر بودن مدارك، درآمد مشمول مالیاتی مورد مطالبه از سهم الارث را تعدیل خواهد نمود. در غیر این صورت پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع داده خواهد شد و رأی هیأت با اكثریت آرا قطعی و لازم الاجرا است.

ماده 37 قانون مالیاتهای مستقیم – در صورتی كه پس از قطعیت مالیات اسناد و مدارك تازه ای مربوط به بدهی متوفی یا عدم تعلق دارایی به وی ارائه گردد و در محاسبه مالیاتی موثر باشد پرونده امر جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رأی هیأت اقدام خواهد شد.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
levitra 20 mg bayer prezzo
چهارشنبه 18 مهر 1397 22:55

Superb material. Many thanks!
vardenafil 20mg buy levitra online levitra online levitra 10 mg prezzo vardenafil 20mg levitra 10 mg prezzo levitra 20mg levitra 10 mg kopen buy generic levitra levitra prices
Cialis 20 mg
دوشنبه 9 مهر 1397 23:18

You actually reported this terrifically!
how much does a cialis cost cost of cialis per pill cilas we recommend cialis info cialis super acti we like it cialis price calis cialis online sialis pastillas cialis y alcoho
buy cheap cialis coupon
شنبه 7 مهر 1397 21:43

Kudos. An abundance of content.

prices on cialis 10 mg generic cialis tadalafil achat cialis en europe cialis tadalafil enter site 20 mg cialis cost cialis price in bangalore generic cialis pro cialis for bph cialis sale online cialis 10mg prix pharmaci
http://cialisky.com/
شنبه 7 مهر 1397 18:14

You revealed it really well.
cialis lilly tadalafi cialis herbs enter site 20 mg cialis cost link for you cialis price no prescription cialis cheap 40 mg cialis what if i take rezeptfrei cialis apotheke only here cialis pills cialis 20 mg best price when will generic cialis be available
buy tadalafil no prescription
جمعه 6 مهر 1397 17:49

This is nicely expressed! !
cialis prices in england warnings for cialis cialis qualitat i recommend cialis generico comprar cialis 10 espa241a bulk cialis tadalafil achat cialis en suisse cialis bula low cost cialis 20mg
canadian pharmacies online
شنبه 31 شهریور 1397 13:11

You made your stand very clearly.!
Canadian Pharmacy USA canadian pharmaceuticals online canadian rx world pharmacy pharmacy times most reliable canadian online pharmacies discount canadian pharmacies canada medications cheap drugs for sale deep web canadian online pharmacy northwest pharmacies
viagravonline.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 15:32

You said it adequately..
cheap cialis cialis daily cialis 200 dollar savings card viagra vs cialis vs levitra cialis 5mg cialis 5 mg scheda tecnica acquisto online cialis cialis uk female cialis no prescription cialis 5 mg effetti collateral
http://eddrugsgeneric.com/
جمعه 23 شهریور 1397 17:19

Thanks. I appreciate it!
canadian drugs generic cialis cialis daily new zealand buying cialis overnight cialis 20 mg cost i recommend cialis generico compare prices cialis uk 40 mg cialis what if i take cialis tadalafil online cialis generico online price cialis per pill
http://cialisvipsale.com/
چهارشنبه 14 شهریور 1397 23:59

Thanks a lot, Numerous write ups!

cialis tablets for sale cialis 20 mg cost no prescription cialis cheap cialis generico milano cialis price in bangalore can i take cialis and ecstasy where do you buy cialis canadian cialis cialis from canada cialis qualitat
online pharmacies canada
سه شنبه 13 شهریور 1397 16:12

You explained that perfectly.
the best canadian online pharmacies reputable canadian prescriptions online canadian drugs canadian medications by mail online pharmacies canadian discount pharmacies in ocala fl canadian drugstore canadian prescriptions online serc 24 mg canada drugs safe canadian online pharmacies
cialissv.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 23:53

Regards, Helpful information!
cialis pills boards where do you buy cialis cialis professional from usa generic cialis pro click here take cialis cialis coupons printable cialis uk next day cialis 5mg prix buy cialis online cialis prices
viagravonline.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:21

Kudos. Loads of info.

buy cialis online cost of cialis cvs generic cialis 20mg tablets cialis billig cialis rckenschmerzen cialis cipla best buy cialis wir preise low dose cialis blood pressure cialis free trial are there generic cialis
KSA
سه شنبه 6 شهریور 1397 05:07
Havee yⲟu evеr consideeed abօut adding а little
bit more tһan just your articles? I mean, what youu say іѕ important and all.
But ϳust imagine іf yߋu аdded somе gгeat pictures οr video clips tօ give yοur posts
moгe, "pop"! Your cоntent is excellent but wіth pijcs and videos,
this site ⅽould undeniably be one օf tһe most beneficial in its niche.
Excellent blog!
http://cialissi.com/
یکشنبه 21 مرداد 1397 19:24

Cheers. Plenty of knowledge!

cialis ahumada purchasing cialis on the internet buy cialis online cheapest cialis super acti are there generic cialis cialis 20 mg best price cialis 5 mg effetti collateral purchase once a day cialis how do cialis pills work cialis in sconto
Jennings
جمعه 8 تیر 1397 22:54
I havе learn а few ցood stuff һere. Ɗefinitely vaⅼue bookmarking
fߋr revisiting. I wondeг how ѕo mucһ attempt yoս pⅼace to
creɑtе any such gгeat informative web site.
Buy cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:23

You have made your stand quite clearly..
generic cialis fast cialis online cilas cialis for bph cialis pills in singapore brand cialis nl how much does a cialis cost cialis online holland can i take cialis and ecstasy we like it cialis price
Natalie
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 16:07
Yes! Finally something about 4 rx.
Cialis online
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 02:22

Cheers. Very good stuff.
cialis 05 dose size of cialis cialis e hiv american pharmacy cialis cialis online napol cialis generic tadalafil buy where do you buy cialis compare prices cialis uk cialis patentablauf in deutschland cialis generique 5 mg
Cialis 20 mg
جمعه 7 اردیبهشت 1397 17:53

Incredible plenty of useful data!
we choice cialis pfizer india cialis prezzo al pubblico cialis sicuro in linea cialis cuantos mg hay bulk cialis cialis sicuro in linea where cheapest cialis acheter cialis meilleur pri online cialis cialis generique 5 mg
Viagra kaufen
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 00:36

Amazing data, Kudos.
where to order viagra online buying viagra online legal buy viagra uk without prescription viagra buy no prescription how to buy viagra on line how can i buy viagra without seeing a doctor where can i buy viagra without a prescription sildenafil and viagra viagra generic online pharmacy buy viagra walgreens
depforce strips
جمعه 31 فروردین 1397 18:08
Incredibe points. Soliod arguments. Keepp uup thee ammazing
effort.
viagra super active vs cialis super active
پنجشنبه 23 فروردین 1397 12:44
Hello! I ϳust ѡanted to ask if you ever hɑve any trouble ѡith
hackers? My last blog (wordpress) ԝas hacked and
I endeɗ up losing a few mߋnths of harԁ ԝork due to no back up.

Do yoᥙ have any methods to protect agɑinst hackers?
Cialis canada
جمعه 17 فروردین 1397 17:07

Great stuff. Regards.
enter site natural cialis cialis arginine interactio order cialis from india acheter du cialis a geneve cuanto cuesta cialis yaho we use it cialis online store dose size of cialis cialis para que sirve cialis 5 mg scheda tecnica cialis for sale south africa
buy lumigan online usa
پنجشنبه 9 فروردین 1397 11:43
Good write-up. I definitely love this site. Continue the good work!
some
سه شنبه 7 فروردین 1397 11:33
Thankѕ for your marvelous posting! Ӏ seriously enjoyed reading it, үou ϲould ƅe ɑ great author.
I wiⅼl ensure that I bookmark y᧐ur blog and will come bacк down the road.
І want to encourage y᧐u continue yoᥙr grеаt job, have ɑ nice morning!
mezo
یکشنبه 5 فروردین 1397 14:38
It's impressive thɑt yⲟu are getting ideas fгom thіs paragraph as well
as from our dialogue made һere.
Online cialis
جمعه 3 فروردین 1397 12:17

Factor certainly utilized..
cialis 5 mg schweiz generic cialis pro cialis generic tadalafil buy cialis online we choice cialis uk cialis dosage amounts cialis 5mg order generic cialis online cheap cialis cialis side effects
Mikayla
جمعه 17 آذر 1396 22:22
Hello, i feel that i saw you visited my site so i got here to go back the desire?.I am attempting to in finding issues to
enhance my web site!I guess its adequate to make use of
a few of your ideas!!
medicare supplemental plans
جمعه 3 آذر 1396 16:45
بله در نهایت چیزی درباره ناشناس است.
feet problems
یکشنبه 26 شهریور 1396 03:22
Just want to say your article is as amazing. The clarity
in your post is simply cool and i could assume you are an expert
on this subject. Fine with your permission let me to
grab your RSS feed to keep up to date with
forthcoming post. Thanks a million and please continue the enjoyable work.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30