تبلیغات
وکالت و مشاوره حقوقی - احكام ارث عبارت انداز:
هیچ کس تنها نیست

احكام ارث عبارت انداز:

تاریخ:شنبه 23 مهر 1390-14:18

مسأله 3226: كسانى كه به جهت خویشى ارث مى برند سه دسته اند: دسته اوّل: پدر، مادر و فرزندان میت مى باشند. و با نبودن اولاد، فرزندان اولاد هرچه پایین روند، هر كدام كه به میّت نزدیكتر است ارث مى برد و تا یك نفر از این دسته هست، دسته دوم ارث نمى برد. دسته دوم: جدّ یعنى پدر بزرگ، جدّه یعنى مادر بزرگ، خواهر و برادر مى باشند و با نبودن برادر و خواهر، اولاد ایشان، هر كدام كه به میّت نزدیكتر است ارث مى برد و تا یك نفر از این دسته هست، دسته سوم ارث نمى برند. دسته سوم: عمو، عمّه، دایى، خاله و فرزندان آنان مى باشند و تا یك نفر از عموها، عمّه ها، دایها و خاله هاى میّت زنده اند، اولاد آنان ارث نمى برند، ولى اگر میّت، عموى پدرى و پسر عموى پدر و مادرى داشته باشد، ارث به پسر عموى پدر و مادرى مى رسد و عموى پدرى ارث نمى برد.

مسأله 3227: اگر عمو، عمه، دایى، خاله خود میّت، اولاد آنان و فرزندان اولاد آنان نباشند، عمو، عمّه، دایى و خاله پدر و مادر میّت ارث مى برند. و اگر اینها نباشند، اولادشان ارث مى برند و اگر اینها نیز نباشند، عمو، عمّه، دایى و خاله جدّ و جدّه میّت ارث مى برند و اگر اینها نباشند، اولادشان ارث مى برند.

مسأله 3228: زن و شوهر به تفصیلى كه گفته مى شود، از یكدیگر ارث مى برند.
 
                                                    ارث دسته اوّل
مسأله 3229: اگر وارث میّت فقط یك نفر از دسته اوّل باشد، مثلا پدر، یا مادر، یا یك پسر و یا یك دختر باشد، همه مال میّت به او مى رسد و اگر فقط چند پسر یا چند دختر باشد، مال را سه قسمت مى كنند، دو قسمت به پسر و یك قسمت به دختر مى رسد. و اگر چند پسر و چند دختر باشند، مال را بطورى قسمت مى كنند كه به هر پسرى دو برابر دختر برسد.

مسأله 3230: اگر وارث میّت، فقط پدر و مادر او باشد، مال سه قسمت مى شود، دو قسمت به پدر و یك قسمت به مادر مى رسد، ولى اگر میّت دو برادر، یا چهار خواهر و یا یك برادر و دو خواهر داشته باشد كه همه آنان از یك پدر باشند، خواه مادرشان نیز با مادر میّت یكى باشد یا نه، اگرچه، تا میّت پدر و مادر دارد اینها ارث نمى برند، امّا بر اثر بودن اینها، مادر یك ششم مال را مى برد و بقیّه را به پدر مى دهند.

مسأله 3231: اگر وارث میّت، فقط پدر و مادر و یك دختر باشد، چنانچه میّت دو برادر، یا چهار خواهر یا یك برادر و دو خواهر پدرى نداشته باشد، مال را پنج قسمت مى كنند، به پدر و مادر، هر كدام یك قسمت و به دختر سه قسمت مى رسد. و اگر دو برادر، یا چهار خواهر و یا یك برادر و دو خواهر پدرى داشته باشد، مال را شش قسمت مى كنند، به پدر و مادر هر كدام یك قسمت و به دختر سه قسمت مى رسد. و یك قسمت باقیمانده را چهار قسمت مى كنند یك قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر مى دهند، مثلا اگر مال میّت را 24 قسمت كنند، پانزده قسمت آن را به دختر و پنج قسمت آن را به پدر و چهار قسمت آن را به مادر مى دهند.


مسأله 3232: اگر وارث میّت، فقط پدر و مادر و یك پسر باشد، مال را شش قسمت مى كنند، به پدر و مادر هر كدام یك قسمت و به پسر چهار قسمت مى رسد. و اگر چند پسر یا چند دختر باشند، آن چهار قسمت را به طور مساوى بین خودشان قسمت مى كنند و اگر پسر و دختر باشند، آن چهار قسمت را طورى تقسیم مى كنند كه به هر پسر دو برابر دختر برسد.

مسأله 3233: اگر وارث میّت، فقط پدر و یك پسر، یا مادر و یك پسر باشد، مال را شش قسمت مى كنند، یك قسمت آن را به پدر و یا مادر و پنج قسمت را به پسر مى دهند.

مسأله 3234: اگر وارث، پدر یا مادر و پسر و دختر باشد، مال را شش قسمت مى كنند، یك قسمت آن را پدر یا مادر مى برد و بقیّه را طورى قسمت مى كنند كه به هر پسرى دو برابر دختر برسد.

مسأله 3235: اگر وارث میّت، فقط پدر و یك دختر، یا مادر و یك دختر باشد، مال را چهار قسمت مى كنند، یك قسمت آن را به پدر یا مادر و بقیّه را به دختر مى دهند.

مسأله 3236: اگر وارث میّت، فقط پدر و چند دختر یا مادر و چند دختر باشد، مال را پنج قسمت مى كنند، یك قسمت به پدر یا مادر مى رسد و چهار قسمت به طور مساوى بین دخترها تقسیم مى شود.

مسأله 3237: اگر میّت اولاد نداشته باشد، نوه پسرى او، اگرچه دختر باشد، سهم پسر میّت را مى برد و نوه دخترى او اگرچه پسر باشد، سهم دختر میّت را مى برد، مثلا اگر میّت یك پسر از دختر خود و یك دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت مى كنند، یك قسمت را به پسرِ دختر و دو قسمت را به دخترِ پسر مى دهند.
 

                                                   ارث دسته دوم
مسأله 3238: دسته دوم از كسانى كه به جهت خویشى ارث مى برند، جدّ یعنى پدر بزرگ، جدّه یعنى مادر بزرگ، برادر و خواهر میّت مى باشند. و اگر برادر و خواهر نداشته باشد، اولادشان ارث مى برند.

مسأله 3239: اگر وارث میّت، فقط یك برادر یا یك خواهر باشد، همه مال به او مى رسد اگر فقط چند برادر پدر و مادرى، یا فقط چند خواهر پدر و مادرى باشند، مال به طورى مساوى بین آنان قسمت مى شود. و اگر برادر و خواهر پدر و مادرى با هم باشند، به هر برادر دو برابر خواهر مى رسد، مثلا اگر دو برادر و یك خواهر پدر و مادرى دارد، مال را پنج قسمت مى كنند، به هریك از برادرها دو قسمت و به خواهر یك قسمت مى رسد.

مسأله 3240: اگر میّت برادر و خواهر پدر و مادرى دارد، برادر و خواهر پدرى كه از مادر با میّت جداست ارث نمى برد و اگر برادر و خواهر پدر و مادرى ندارد، چنانچه فقط یك خواهر یا یك برادر پدرى داشته باشد، همه مال به او مى رسد و اگر فقط چند برادر یا فقط چند خواهر پدرى داشته باشد، مال به طور مساوى بین آنان قسمت مى شود و اگر هم برادر و هم خواهر پدرى داشته باشد، به هر برادر دو برابر خواهر مى رسد.

مسأله 3241: اگر وارث میّت، فقط یك خواهر یا یك برادر مادرى باشد كه از پدر با میّت جداست، همه مال به او مى رسد و اگر چند برادر مادرى یا چند خواهر مادرى یا چند برادر و خواهر مادرى باشند، مال به طور مساوى بین آنان تقسیم مى شود.

مسأله 3242: اگر میّت، برادر و خواهر پدر و مادرى و برادر و خواهر پدرى و یك برادر یا یك خواهر مادرى داشته باشد، برادر و خواهر پدرى ارث نمى برند و مال را شش قسمت مى كنند، یك قسمت به برادر یا خواهر مادرى و بقیّه را به برادر و خواهر پدر و مادرى مى دهند و به هر برادر دو برابر خواهر مى رسد.

مسأله 3243: اگر میّت، برادر و خواهر پدر و مادرى و برادر و خواهر پدرى و برادر و خواهر مادرى داشته باشد، برادر و خواهر پدرى ارث نمى برند. و مال را سه قسمت مى كنند، یك قسمت آن را به برادر و خواهر مادرى مى دهند تا مساوى بین خود تقسیم كنند و بقیّه را به برادر و خواهر پدر و مادرى مى دهند و به هر برادر دو برابر خواهر مى رسد.

مسأله 3244: اگر وارث میّت، فقط برادر و خواهر پدرى و یك برادر مادرى یا یك خواهر مادرى باشد، مال را شش قسمت مى كنند، یك قسمت به برادر یا خواهر مادرى مى رسد و بقیّه را به برادر و خواهر پدرى مى دهند و به هر برادر دو برابر خواهر مى رسد.

مسأله 3245: اگر وارث میّت، فقط برادر و خواهر پدرى و چند برادر و خواهر مادرى باشد. مال را سه قسمت مى كنند، یك قسمت بین برادر و خواهر، به طور مساوى تقسیم مى شود و بقیّه به برادر و خواهر پدرى، به هر برادر دو برابر خواهر مى رسد.

مسأله 3246: اگر وارث میّت، فقط برادر، خواهر و زن او باشد، ارث زن به تفصیلى است كه گفته مى شود وارث خواهر و برادر، همان طورى است كه در مسائل گذشته گفته شد. و نیز اگر زنى بمیرد و وارث او فقط خواهر، برادر و شوهر او باشد، به شوهر نصف مال مى رسد و ارث خواهر و برادر، به طورى كه در مسائل پیش گفته شد مى باشد. و چون زن یا شوهر، ارث مى برد از سهم برادر و خواهر مادرى، چیزى كم نمى شود ولى از سهم برادر و خواهر پدر و مادرى یا پدرى كم مى شود، مثلا اگر وارث میّت شوهر، برادر و خواهر مادرى و برادر و خواهر پدر و مادرى او باشد، نصف مال به شوهر مى رسد و یك قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادرى مى دهند و آنچه باقى مى ماند مال برادر و خواهر پدر و مادرى است، پس اگر همه مال او شش تومان باشد، سه تومان به شوهر، دو تومان به برادر و خواهر مادرى و یك تومان به برادر و خواهر پدر و مادرى مى رسد.

مسأله 3247: اگر میّت، خواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به اولادشان مى دهند و سهم برادرزاده و خواهرزاده مادرى به طور مساوى بین آنان تقسیم مى شود و سهمى كه به برادرزاده و خواهرزاده پدرى یا پدر و مادرى مى رسد، به هر پسر دو برابر دختر مى رسد.

مسأله 3248: اگر وارث میّت، فقط یك جدّ یا یك جدّه است، چه پدرى باشد یا مادرى، همه مال به او مى رسد و با بودن جدّ میّت، پدر جدّ او ارث نمى برد.

مسأله 3249: اگر وارث میّت، فقط جدّ و جدّه پدرى باشد، مال سه قسمت مى شود، دو قسمت به جدّ و یك قسمت به جدّه مى رسد و اگر جدّ و جدّه مادرى باشد، مال به طور مساوى بین آنها تقسیم مى شود.

مسأله 3250: اگر وارث میّت، فقط یك جدّ یا جدّه پدرى و یك جدّ یا جدّه مادرى باشد، مال سه قسمت مى شود، دو قسمت به جدّ یا جدّه پدرى و یك قسمت به جدّ یا جدّه مادرى مى رسد.

مسأله 3251: اگر وارث میّت، جدّه پدرى و جدّه و جدّه مادرى باشد، مال سه قسمت مى شود، یك قسمت بین جدّ و جدّه مادرى، به طور مساوى تقسیم مى شود و دو قسمت آن را به جدّ وجدّه پدرى مى دهند و به جدّ دو برابر جدّه مى رسد.

مسأله 3252: اگر وارث میّت، فقط زن، جدّ و جده پدرى و جدّ و جده مادرى او باشد، ارث زن به تفصیلى است كه گفته مى شود و یك قسمت از سه قسمت اصل مال، به طور مساوى بین جد و جده مادرى تقسیم مى گردد و بقیّه را به جد و جده پدرى، مى دهند و به جدّ دو برابر جده مى رسد. و اگر وارث میّت، شوهر جدّ و جده باشد، به شوهر نصف مال مى رسد و ارث جدّ و جدّه، به دستورى است كه در مسائل گذشته گفته شد.
 

                                        ارث دسته سوم
مسأله 3253: دسته سوم: عمو، عمّه، دایى، خاله و اولاد آنان هستند و به تفصیلى كه گفته شد اگر از طبقه اوّل و دوم كسى نباشد، اینها ارث مى برند.

مسأله 3254: اگر وارث میّت، فقط یك عمو یا یك عمّه است، چه با میّت از یك پدر و مادر باشد و چه پدرى یا مادرى باشد، همه مال به او مى رسد. و اگر چند عمو یا چند عمّه، باشند و همه از یك پدر و مادر، یا همه از یك پدر باشند، مال به طور مساوى بین آنان قسمت مى شود و اگر عمو و عمّه هر دو باشند و همه از یك پدر و مادر، یا همه از یك پدر باشند، عمو دو برابر عمه مى برد، مثلا اگر وارث میّت دو عمو و یك عمّه باشد مال را پنج قسمت مى كنند، یك قسمت را به عمّه مى دهند و چهار قسمت، به طور مساوى بین آنان تقسیم مى شود.

مسأله 3255: اگر وارث میّت، فقط چند عموى مادرى، یا چند عمّه مادرى و یا عمو و عمّه مادرى باشد، مال به طور مساوى بین آنان تقسیم مى شود.

مسأله 3256: اگر وارث میّت، عمو و عمّه باشد و بعضى از پدر و بعضى از مادر و بعضى از پدر و مادر باشند، عمو و عمّه پدرى ارث نمى برند، پس اگر میّت یك عمو یا یك عمّه مادرى دارد، مال را شش قسمت مى كنند، یك قسمت را به عمو یا عمّه مادرى و بقیّه را به عمو و عمّه پدر و مادرى، مى دهند و عموى پدر و مادرى، دو برابر عمّه پدر و مادرى مى برد. و اگر همه عمو و هم عمّه مادرى دارد، مال را سه قسمت مى كنند، دو قسمت را به عمو و عمّه پدر و مادرى، مى دهند و به عمو دو برابر عمّه مى رسد و یك قسمت را به طور مساوى بین عمو و عمّه مادرى تقسیم مى كنند. و بنابر احتیاط در تقسیم با یكدیگر مصالحه كنند.

مسأله 3257: اگر وارث میّت، فقط یك دایى یا یك خاله باشد، همه مال به او مى رسد و اگر هم دایى و هم خاله باشد و آنها پدر و مادرى، یا پدرى و یا مادرى باشند، مال به طور مساوى بین آنان تقسیم مى شود. و بنابر احتیاط در تقسیم با یكدیگر مصالحه كنند.

مسأله 3258: اگر وارث میّت، فقط یك دایى یا یك خاله مادرى و دایى و خاله پدر و مادرى و دایى و خاله پدرى باشد، به دایى و خاله پدرى ارث نمى رسد و مال را شش قسمت مى كنند، یك قسمت به دایى یا خاله مادرى و بقیّه به دایى و خاله پدر و مادرى، مى رسد و بنابر احتیاط در تقسیم با یكدیگر مصالحه كنند.

مسأله 3259: اگر وارث میّت، فقط دایى و خاله پدرى، دایى و خاله مادرى و دایى و خاله پدر و مادرى باشد، دایى و خاله پدرى ارث نمى برد و باید مال را سه قسمت كنند، یك قسمت به طور مساوى بین دایى و خاله مادرى تقسیم نمایند و بقیّه را به دایى و خاله پدر و مادرى بدهند و بنابر احتیاط در تقسیم، با یكدیگر مصالحه كنند.

مسأله 3260: اگر وارث میّت، یك دایى یا یك خاله و یك عمو یا یك عمّه باشد، مال را سه قسمت مى كنند، یك قسمت را به دایى یا خاله و بقیّه را به عمو یا عمّه مى دهند.

مسأله 3261: اگر وارث میّت، یك دایى یا یك خاله و عمو و عمّه باشد، چنانچه عمو و عمّه از یك پدر و مادر یا از یك پدر باشند، مال را سه قسمت مى كنند، یك قسمت به دایى یا خاله مى رسد و از بقیّه، دو قسمت به عمو و یك قسمت به عمّه مى دهند، بنابراین اگر مال را نُه قسمت كند، سه قسمت به دایى یا خاله و چهار قسمت به عمو و دو قسمت به عمّه مى دهند.

مسأله 3262: اگر وارث میّت، یك دایى یا یك خاله و یك عمو یا یك عمّه مادرى و عمو و عمّه پدر و مادرى یا پدرى باشد، مال را سه قسمت مى كنند، یك قسمت آن را به دایى یا خاله مى دهند و دو قسمت باقیمانده را شش قسمت مى كنند، یك قسمت را به عمو یا عمّه مادرى و بقیّه را به عمو و عمّه پدر و مادرى یا پدرى، مى دهند و به عمو دو برابر عمّه مى رسد. بنابراین اگر مال را نه قسمت كنند، سه قسمت به دایى یا خاله و یك قسمت به عمو یا عمّه مادرى و پنج قسمت دیگر را به عمو و عمّه پدر و مادرى یا پدرى مى دهند.

مسأله 3263: اگر وارث میّت، یك دایى یا یك خاله و عمو و عمّه مادرى و عمو و عمّه پدر و مادرى یا پدرى باشد، مال را سه قسمت مى كنند، یك قسمت به دایى یا خاله مى رسد و دو قسمت باقیمانده را سه سهم مى كنند، یك سهم به طور مساوى بین عمو و عمّه مادرى، تقسیم مى شود و دو سهم دیگر بین عمو و عمّه پدر و مادرى یا پدرى، قسمت مى نمایند و به عمو دو برابر عمّه مى رسد، بنابراین اگر مال را نه قسمت كنند، سه قسمت آن، سهم خاله یا دایى و دو قسمت، سهم عمو و عمّه مادرى و چهار قسمت، سهم عمو و عمّه پدر و مادرى یا پدرى مى باشد.

مسأله 3264: اگر وارث میّت، چند دایى و چند خاله باشد، كه همه پدر و مادرى یا پدرى یا مادرى باشند و عمو و عمّه نیز داشته باشد، مال سه سهم مى شود، دو سهم آن به دستورى كه در مسأله پیش گفته شد، بین عمو و عمّه، تقسیم مى شود و یك سهم به طور مساوى بین دایى ها و خاله ها، قسمت مى گردد.

مسأله 3265: اگر وارث میّت، دایى یا خاله مادرى و چند دایى و خاله پدر و مادرى یا پدرى و عمو و عمّه باشد، مال سه سهم مى شود، دو سهم به دستورى كه گفته شد بین عمو و عمّه تقسیم مى شود، پس اگر میّت، یك دایى یا یك خاله مادرى دارد، یك سهم دیگر آن را شش قسمت مى كنند، یك قسمت را به دایى یا خاله مادرى مى دهند و بقیّه را به دایى و خاله پدر و مادرى یا پدرى مى دهند و بنابر احتیاط در تقسیم آن با هم مصالحه كنند. و اگر چند دایى مادرى، یا چند خاله مادرى و یا هم دایى مادرى و هم خاله مادرى دارد، آن یك سهم را سه قسمت مى كنند، یك قسمت، به طور مساوى بین دایى ها و خاله هاى مادرى تقسیم مى شود و بقیّه را به دایى و خاله پدر و مادرى یا پدرى مى دهند و بنابر احتیاط در تقسیم با هم مصالحه نمایند.

مسأله 3266: اگر میّت، عمو، عمّه، دایى و خاله نداشته باشد، مقدارى كه به عمو و عمّه مى رسد، به اولاد آنان و مقدارى كه به دایى و خاله مى رسد، به اولاد آنان داده مى شود.

مسأله 3267: اگر وارث میّت، عمو، عمّه، دایى و خاله پدر و عمو، عمّه، دایى و خاله مادر او باشند، مال سه سهم مى شود، یك سهم به طور مساوى بین عمو، عمّه، دایى و خاله مادر میّت تقسیم مى شود و دو سهم دیگر آن را سه قسمت مى كنند، یك قسمت را به طور مساوى به دایى و خاله پدر میّت داده و دو قسمت دیگر آن را به عمو و عمّه پدر میّت، مى دهند و به عمو دو برابر عمّه مى رسد.
 

                                     ارث زن و شوهر
مسأله 3268: اگر زن بمیرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه مال به شوهر او و بقیّه به ورثه دیگر مى رسد. و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگرى، فرزند داشته باشد، یك چهارم همه مال به شوهر و بقیّه به ورثه دیگر مى رسد.

مسأله 3269: اگر مرد بمیرد و فرزند نداشته باشد، یك چهارم مال او به زن و بقیّه به ورثه مى رسد. و اگر از آن زن یا از زن دیگر، فرزند داشته باشد، یك هشتم مال به زن و بقیّه به ورثه دیگر مى رسد.

مسأله 3270: زن از زمین و از قیمت آن ارث نمى برد و همچنین از خود متعلّقات به زمین مانند بنا و درخت ارث نمى برد، ولى از قیمت آنها ارث مى برد.

مسأله 3271: اگر زن بخواهد در چیزهایى كه از آن ارث نمى برد، مانند زمین، تصرّف كند، باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد و نیز بنابر احتیاط واجب ورثه تا سهم زن را نداده اند، در چیزهایى كه زن از قیمت آنها ارث مى برد، مانند بنا و درخت، بدون اجازه او تصرّف نكنند و چنانچه پیش از دادن سهم زن، آن را بفروشند در صورتى كه زن معامله را اجازه دهد، صحیح وگرنه باطل است.

مسأله 3272: اگر بخواهند بنا، درخت و مانند آن را قیمت نمایند، باید حساب كنند كه اگر بدون اجاره، در زمین بماند تا وقتى از بین برود، چقدر ارزش دارد، سپس سهم زن را از قیمت آن بدهند.

مسأله 3273: مجراى آب قنات و مانند آن، حكم زمین دارد. و آجر و چیزهایى كه در آن به كار رفته، در حكم ساختمان است.

مسأله 3274: اگر میّت بیش از یك زن داشته باشد، چنانچه فرزند نداشته باشد، یك چهارم مال و اگر اولاد داشته باشد، یك هشتم مال، به شرحى كه گفته شد، به طور مساوى بین زنهاى او تقسیم مى شود، اگرچه شوهر با هیچ یك از آنان یا بعضى از آنان نزدیكى نكرده باشد. ولى اگر در مرضى كه به آن مرض از دنیا رفته، زنى را عقد كرده و با او نزدیكى نكرده است، آن زن از او ارث نمى برد و حقّ مهر نیز ندارد.

مسأله 3275: اگر زن در حال بیمارى، شوهر كند و به همان بیمارى بمیرد، شوهرش اگرچه با او نزدیكى نكرده باشد، از او ارث مى برد.

مسأله 3276: اگر زن را به ترتیبى كه در احكام طلاق گفته شد، طلاق رجعى بدهد و در بین عدّه بمیرد، شوهر از او ارث مى برد و نیز اگر شوهر در بین عدّه زن بمیرد، زن او ارث مى برد، ولى اگر بعد از گذشتن عدّه رجعى یا در عدّه طلاق باین، یكى از آنان بمیرد، دیگرى از او ارث نمى برد.

مسأله 3277: اگر شوهر در حال بیمارى، همسرش را طلاق دهد و پیش از گذشتن دوازده ماه، بمیرد زن با سه شرط از او ارث مى برد، اوّل: در بین این مدّت شوهر دیگرى نكرده باشد. دوم: به جهت بى میلى به شوهر خود، مالى به او نداده باشد كه او را طلاق دهد، بلكه اگر چیزى نیز به شوهر ندهد، ولى طلاق به تقاضاى زن باشد، ارث بردنش، محل اشكال است. سوم: شوهر در مرضى كه در آن زن را طلاق داده، بر اثر آن بیمارى یا به جهت دیگرى بمیرد، امّا اگر از آن بیمارى خوب شود و به جهت دیگرى از دنیا برود، زن از او ارث نمى برد.

مسأله 3278: لباسى كه مرد براى پوشیدن زن خود گرفته و به زن نبخشیده، اگرچه زن آن را پوشیده باشد، بعد از مردن شوهر، جزو مال شوهر است.
 

 مسائل متفرقه ارث
مسأله 3279: قرآن، انگشتر، شمشیر میّت و لباسى كه پوشیده مال پسر بزرگتر است و اگر میّت، از این چهار چیز بیشتر از یكى دارد، مثلا دو قرآن یا دو انگشتر دارد، بنابر احتیاط پسر بزرگ در آن با ورثه دیگر مصالحه كند.

مسأله 3280: اگر پسر بزرگ میّت، بیش از یكى باشد، مثلا از دو زن او در یك وقت، دو پسر به دنیا آمده باشد، باید لباس، قرآن، انگشتر و شمشیر میّت را به طور مساوى بین آنها تقسیم كنند.

مسأله 3281: اگر میّت بدهى داشته باشد، چنانچه بدهى به اندازه مال او یا زیادتر باشد، باید چهار چیزى نیز كه مال پسر بزرگتر است و در مسأله پیش گفته شد، بابت بدهى او بدهند. و اگر قرضش كمتر از مال او باشد، باید از آن چهار چیز نیز به نسبت، بدهى او را بدهند، مثلا اگر همه دارایى او شصت تومان است و به مقدار بیست تومان آن، چیزهایى است كه مال پسر بزرگتر است و سى تومان نیز بدهى دارد، پسر بزرگ باید به مقدار ده تومان از آن چهار چیز بابت بدهى میّت بدهد.

مسأله 3282: مسلمان از كافر ارث مى برد، ولى كافر اگرچه پدر یا پسر میّت باشد از مسلمان ارث نمى برد.

مسأله 3283: اگر كسى یكى از خویشان خود را عمداً و به ناحق بكشد، از او ارث نمى برد، ولى اگر از روى خطا باشد، مثلا سنگ را به هوا بیندازد و اتّفاقاً به یكى از خویشان او بخورد و او را بكشد، از او ارث مى برد، ولى بنا بر اقوى از دیه قتل، ارث نمى برد.

مسأله 3284: هرگاه بخواهند ارث را تقسیم كنند، براى بچّه اى كه در شكم است كه اگر زنده به دنیا بیاید ارث مى برد، سهم دو پسر را كنار مى گذارند، ولى اگر احتمال بدهند بیشتر است، مثلا احتمال بدهند كه زن، به سه بچّه حامله باشد، سهم سه پسر را كنار مى گذارند و چنانچه مثلا یك پسر یا یك دختر به دنیا آمد، زیادى را بین ورثه تقسیم مى كنند.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
What is the tendon at the back of your ankle?
سه شنبه 28 شهریور 1396 03:53
I all the time used to read paragraph in news papers but now as I am a user
of web so from now I am using net for articles, thanks to web.
Zack
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:21
whoah this weblog is great i like reading your articles.
Stay up the good work! You recognize, lots of individuals are hunting round for this information, you can aid them greatly.
نگین نظری
جمعه 6 آبان 1390 21:07
سلام
من بابام فوت شد بعد5روز پدر پدرم فئت کرد ولی بازم عموهام از پدرم ارث بردن چرا؟؟؟؟؟
پاسخ وکیل و مشاور حقوقی : salam negin jan:azizam farghi nadare pedar bozorgeton 5 roz dg fot kone ya 5sanie bad az pedaretoon ers be amoha va amehatoon taualogh migire.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر