تبلیغات
وکالت و مشاوره حقوقی - احكام ارث عبارت انداز:
هیچ کس تنها نیست

احكام ارث عبارت انداز:

تاریخ:شنبه 23 مهر 1390-14:18

مسأله 3226: كسانى كه به جهت خویشى ارث مى برند سه دسته اند: دسته اوّل: پدر، مادر و فرزندان میت مى باشند. و با نبودن اولاد، فرزندان اولاد هرچه پایین روند، هر كدام كه به میّت نزدیكتر است ارث مى برد و تا یك نفر از این دسته هست، دسته دوم ارث نمى برد. دسته دوم: جدّ یعنى پدر بزرگ، جدّه یعنى مادر بزرگ، خواهر و برادر مى باشند و با نبودن برادر و خواهر، اولاد ایشان، هر كدام كه به میّت نزدیكتر است ارث مى برد و تا یك نفر از این دسته هست، دسته سوم ارث نمى برند. دسته سوم: عمو، عمّه، دایى، خاله و فرزندان آنان مى باشند و تا یك نفر از عموها، عمّه ها، دایها و خاله هاى میّت زنده اند، اولاد آنان ارث نمى برند، ولى اگر میّت، عموى پدرى و پسر عموى پدر و مادرى داشته باشد، ارث به پسر عموى پدر و مادرى مى رسد و عموى پدرى ارث نمى برد.

مسأله 3227: اگر عمو، عمه، دایى، خاله خود میّت، اولاد آنان و فرزندان اولاد آنان نباشند، عمو، عمّه، دایى و خاله پدر و مادر میّت ارث مى برند. و اگر اینها نباشند، اولادشان ارث مى برند و اگر اینها نیز نباشند، عمو، عمّه، دایى و خاله جدّ و جدّه میّت ارث مى برند و اگر اینها نباشند، اولادشان ارث مى برند.

مسأله 3228: زن و شوهر به تفصیلى كه گفته مى شود، از یكدیگر ارث مى برند.
 
                                                    ارث دسته اوّل
مسأله 3229: اگر وارث میّت فقط یك نفر از دسته اوّل باشد، مثلا پدر، یا مادر، یا یك پسر و یا یك دختر باشد، همه مال میّت به او مى رسد و اگر فقط چند پسر یا چند دختر باشد، مال را سه قسمت مى كنند، دو قسمت به پسر و یك قسمت به دختر مى رسد. و اگر چند پسر و چند دختر باشند، مال را بطورى قسمت مى كنند كه به هر پسرى دو برابر دختر برسد.

مسأله 3230: اگر وارث میّت، فقط پدر و مادر او باشد، مال سه قسمت مى شود، دو قسمت به پدر و یك قسمت به مادر مى رسد، ولى اگر میّت دو برادر، یا چهار خواهر و یا یك برادر و دو خواهر داشته باشد كه همه آنان از یك پدر باشند، خواه مادرشان نیز با مادر میّت یكى باشد یا نه، اگرچه، تا میّت پدر و مادر دارد اینها ارث نمى برند، امّا بر اثر بودن اینها، مادر یك ششم مال را مى برد و بقیّه را به پدر مى دهند.

مسأله 3231: اگر وارث میّت، فقط پدر و مادر و یك دختر باشد، چنانچه میّت دو برادر، یا چهار خواهر یا یك برادر و دو خواهر پدرى نداشته باشد، مال را پنج قسمت مى كنند، به پدر و مادر، هر كدام یك قسمت و به دختر سه قسمت مى رسد. و اگر دو برادر، یا چهار خواهر و یا یك برادر و دو خواهر پدرى داشته باشد، مال را شش قسمت مى كنند، به پدر و مادر هر كدام یك قسمت و به دختر سه قسمت مى رسد. و یك قسمت باقیمانده را چهار قسمت مى كنند یك قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر مى دهند، مثلا اگر مال میّت را 24 قسمت كنند، پانزده قسمت آن را به دختر و پنج قسمت آن را به پدر و چهار قسمت آن را به مادر مى دهند.


مسأله 3232: اگر وارث میّت، فقط پدر و مادر و یك پسر باشد، مال را شش قسمت مى كنند، به پدر و مادر هر كدام یك قسمت و به پسر چهار قسمت مى رسد. و اگر چند پسر یا چند دختر باشند، آن چهار قسمت را به طور مساوى بین خودشان قسمت مى كنند و اگر پسر و دختر باشند، آن چهار قسمت را طورى تقسیم مى كنند كه به هر پسر دو برابر دختر برسد.

مسأله 3233: اگر وارث میّت، فقط پدر و یك پسر، یا مادر و یك پسر باشد، مال را شش قسمت مى كنند، یك قسمت آن را به پدر و یا مادر و پنج قسمت را به پسر مى دهند.

مسأله 3234: اگر وارث، پدر یا مادر و پسر و دختر باشد، مال را شش قسمت مى كنند، یك قسمت آن را پدر یا مادر مى برد و بقیّه را طورى قسمت مى كنند كه به هر پسرى دو برابر دختر برسد.

مسأله 3235: اگر وارث میّت، فقط پدر و یك دختر، یا مادر و یك دختر باشد، مال را چهار قسمت مى كنند، یك قسمت آن را به پدر یا مادر و بقیّه را به دختر مى دهند.

مسأله 3236: اگر وارث میّت، فقط پدر و چند دختر یا مادر و چند دختر باشد، مال را پنج قسمت مى كنند، یك قسمت به پدر یا مادر مى رسد و چهار قسمت به طور مساوى بین دخترها تقسیم مى شود.

مسأله 3237: اگر میّت اولاد نداشته باشد، نوه پسرى او، اگرچه دختر باشد، سهم پسر میّت را مى برد و نوه دخترى او اگرچه پسر باشد، سهم دختر میّت را مى برد، مثلا اگر میّت یك پسر از دختر خود و یك دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت مى كنند، یك قسمت را به پسرِ دختر و دو قسمت را به دخترِ پسر مى دهند.
 

                                                   ارث دسته دوم
مسأله 3238: دسته دوم از كسانى كه به جهت خویشى ارث مى برند، جدّ یعنى پدر بزرگ، جدّه یعنى مادر بزرگ، برادر و خواهر میّت مى باشند. و اگر برادر و خواهر نداشته باشد، اولادشان ارث مى برند.

مسأله 3239: اگر وارث میّت، فقط یك برادر یا یك خواهر باشد، همه مال به او مى رسد اگر فقط چند برادر پدر و مادرى، یا فقط چند خواهر پدر و مادرى باشند، مال به طورى مساوى بین آنان قسمت مى شود. و اگر برادر و خواهر پدر و مادرى با هم باشند، به هر برادر دو برابر خواهر مى رسد، مثلا اگر دو برادر و یك خواهر پدر و مادرى دارد، مال را پنج قسمت مى كنند، به هریك از برادرها دو قسمت و به خواهر یك قسمت مى رسد.

مسأله 3240: اگر میّت برادر و خواهر پدر و مادرى دارد، برادر و خواهر پدرى كه از مادر با میّت جداست ارث نمى برد و اگر برادر و خواهر پدر و مادرى ندارد، چنانچه فقط یك خواهر یا یك برادر پدرى داشته باشد، همه مال به او مى رسد و اگر فقط چند برادر یا فقط چند خواهر پدرى داشته باشد، مال به طور مساوى بین آنان قسمت مى شود و اگر هم برادر و هم خواهر پدرى داشته باشد، به هر برادر دو برابر خواهر مى رسد.

مسأله 3241: اگر وارث میّت، فقط یك خواهر یا یك برادر مادرى باشد كه از پدر با میّت جداست، همه مال به او مى رسد و اگر چند برادر مادرى یا چند خواهر مادرى یا چند برادر و خواهر مادرى باشند، مال به طور مساوى بین آنان تقسیم مى شود.

مسأله 3242: اگر میّت، برادر و خواهر پدر و مادرى و برادر و خواهر پدرى و یك برادر یا یك خواهر مادرى داشته باشد، برادر و خواهر پدرى ارث نمى برند و مال را شش قسمت مى كنند، یك قسمت به برادر یا خواهر مادرى و بقیّه را به برادر و خواهر پدر و مادرى مى دهند و به هر برادر دو برابر خواهر مى رسد.

مسأله 3243: اگر میّت، برادر و خواهر پدر و مادرى و برادر و خواهر پدرى و برادر و خواهر مادرى داشته باشد، برادر و خواهر پدرى ارث نمى برند. و مال را سه قسمت مى كنند، یك قسمت آن را به برادر و خواهر مادرى مى دهند تا مساوى بین خود تقسیم كنند و بقیّه را به برادر و خواهر پدر و مادرى مى دهند و به هر برادر دو برابر خواهر مى رسد.

مسأله 3244: اگر وارث میّت، فقط برادر و خواهر پدرى و یك برادر مادرى یا یك خواهر مادرى باشد، مال را شش قسمت مى كنند، یك قسمت به برادر یا خواهر مادرى مى رسد و بقیّه را به برادر و خواهر پدرى مى دهند و به هر برادر دو برابر خواهر مى رسد.

مسأله 3245: اگر وارث میّت، فقط برادر و خواهر پدرى و چند برادر و خواهر مادرى باشد. مال را سه قسمت مى كنند، یك قسمت بین برادر و خواهر، به طور مساوى تقسیم مى شود و بقیّه به برادر و خواهر پدرى، به هر برادر دو برابر خواهر مى رسد.

مسأله 3246: اگر وارث میّت، فقط برادر، خواهر و زن او باشد، ارث زن به تفصیلى است كه گفته مى شود وارث خواهر و برادر، همان طورى است كه در مسائل گذشته گفته شد. و نیز اگر زنى بمیرد و وارث او فقط خواهر، برادر و شوهر او باشد، به شوهر نصف مال مى رسد و ارث خواهر و برادر، به طورى كه در مسائل پیش گفته شد مى باشد. و چون زن یا شوهر، ارث مى برد از سهم برادر و خواهر مادرى، چیزى كم نمى شود ولى از سهم برادر و خواهر پدر و مادرى یا پدرى كم مى شود، مثلا اگر وارث میّت شوهر، برادر و خواهر مادرى و برادر و خواهر پدر و مادرى او باشد، نصف مال به شوهر مى رسد و یك قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادرى مى دهند و آنچه باقى مى ماند مال برادر و خواهر پدر و مادرى است، پس اگر همه مال او شش تومان باشد، سه تومان به شوهر، دو تومان به برادر و خواهر مادرى و یك تومان به برادر و خواهر پدر و مادرى مى رسد.

مسأله 3247: اگر میّت، خواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به اولادشان مى دهند و سهم برادرزاده و خواهرزاده مادرى به طور مساوى بین آنان تقسیم مى شود و سهمى كه به برادرزاده و خواهرزاده پدرى یا پدر و مادرى مى رسد، به هر پسر دو برابر دختر مى رسد.

مسأله 3248: اگر وارث میّت، فقط یك جدّ یا یك جدّه است، چه پدرى باشد یا مادرى، همه مال به او مى رسد و با بودن جدّ میّت، پدر جدّ او ارث نمى برد.

مسأله 3249: اگر وارث میّت، فقط جدّ و جدّه پدرى باشد، مال سه قسمت مى شود، دو قسمت به جدّ و یك قسمت به جدّه مى رسد و اگر جدّ و جدّه مادرى باشد، مال به طور مساوى بین آنها تقسیم مى شود.

مسأله 3250: اگر وارث میّت، فقط یك جدّ یا جدّه پدرى و یك جدّ یا جدّه مادرى باشد، مال سه قسمت مى شود، دو قسمت به جدّ یا جدّه پدرى و یك قسمت به جدّ یا جدّه مادرى مى رسد.

مسأله 3251: اگر وارث میّت، جدّه پدرى و جدّه و جدّه مادرى باشد، مال سه قسمت مى شود، یك قسمت بین جدّ و جدّه مادرى، به طور مساوى تقسیم مى شود و دو قسمت آن را به جدّ وجدّه پدرى مى دهند و به جدّ دو برابر جدّه مى رسد.

مسأله 3252: اگر وارث میّت، فقط زن، جدّ و جده پدرى و جدّ و جده مادرى او باشد، ارث زن به تفصیلى است كه گفته مى شود و یك قسمت از سه قسمت اصل مال، به طور مساوى بین جد و جده مادرى تقسیم مى گردد و بقیّه را به جد و جده پدرى، مى دهند و به جدّ دو برابر جده مى رسد. و اگر وارث میّت، شوهر جدّ و جده باشد، به شوهر نصف مال مى رسد و ارث جدّ و جدّه، به دستورى است كه در مسائل گذشته گفته شد.
 

                                        ارث دسته سوم
مسأله 3253: دسته سوم: عمو، عمّه، دایى، خاله و اولاد آنان هستند و به تفصیلى كه گفته شد اگر از طبقه اوّل و دوم كسى نباشد، اینها ارث مى برند.

مسأله 3254: اگر وارث میّت، فقط یك عمو یا یك عمّه است، چه با میّت از یك پدر و مادر باشد و چه پدرى یا مادرى باشد، همه مال به او مى رسد. و اگر چند عمو یا چند عمّه، باشند و همه از یك پدر و مادر، یا همه از یك پدر باشند، مال به طور مساوى بین آنان قسمت مى شود و اگر عمو و عمّه هر دو باشند و همه از یك پدر و مادر، یا همه از یك پدر باشند، عمو دو برابر عمه مى برد، مثلا اگر وارث میّت دو عمو و یك عمّه باشد مال را پنج قسمت مى كنند، یك قسمت را به عمّه مى دهند و چهار قسمت، به طور مساوى بین آنان تقسیم مى شود.

مسأله 3255: اگر وارث میّت، فقط چند عموى مادرى، یا چند عمّه مادرى و یا عمو و عمّه مادرى باشد، مال به طور مساوى بین آنان تقسیم مى شود.

مسأله 3256: اگر وارث میّت، عمو و عمّه باشد و بعضى از پدر و بعضى از مادر و بعضى از پدر و مادر باشند، عمو و عمّه پدرى ارث نمى برند، پس اگر میّت یك عمو یا یك عمّه مادرى دارد، مال را شش قسمت مى كنند، یك قسمت را به عمو یا عمّه مادرى و بقیّه را به عمو و عمّه پدر و مادرى، مى دهند و عموى پدر و مادرى، دو برابر عمّه پدر و مادرى مى برد. و اگر همه عمو و هم عمّه مادرى دارد، مال را سه قسمت مى كنند، دو قسمت را به عمو و عمّه پدر و مادرى، مى دهند و به عمو دو برابر عمّه مى رسد و یك قسمت را به طور مساوى بین عمو و عمّه مادرى تقسیم مى كنند. و بنابر احتیاط در تقسیم با یكدیگر مصالحه كنند.

مسأله 3257: اگر وارث میّت، فقط یك دایى یا یك خاله باشد، همه مال به او مى رسد و اگر هم دایى و هم خاله باشد و آنها پدر و مادرى، یا پدرى و یا مادرى باشند، مال به طور مساوى بین آنان تقسیم مى شود. و بنابر احتیاط در تقسیم با یكدیگر مصالحه كنند.

مسأله 3258: اگر وارث میّت، فقط یك دایى یا یك خاله مادرى و دایى و خاله پدر و مادرى و دایى و خاله پدرى باشد، به دایى و خاله پدرى ارث نمى رسد و مال را شش قسمت مى كنند، یك قسمت به دایى یا خاله مادرى و بقیّه به دایى و خاله پدر و مادرى، مى رسد و بنابر احتیاط در تقسیم با یكدیگر مصالحه كنند.

مسأله 3259: اگر وارث میّت، فقط دایى و خاله پدرى، دایى و خاله مادرى و دایى و خاله پدر و مادرى باشد، دایى و خاله پدرى ارث نمى برد و باید مال را سه قسمت كنند، یك قسمت به طور مساوى بین دایى و خاله مادرى تقسیم نمایند و بقیّه را به دایى و خاله پدر و مادرى بدهند و بنابر احتیاط در تقسیم، با یكدیگر مصالحه كنند.

مسأله 3260: اگر وارث میّت، یك دایى یا یك خاله و یك عمو یا یك عمّه باشد، مال را سه قسمت مى كنند، یك قسمت را به دایى یا خاله و بقیّه را به عمو یا عمّه مى دهند.

مسأله 3261: اگر وارث میّت، یك دایى یا یك خاله و عمو و عمّه باشد، چنانچه عمو و عمّه از یك پدر و مادر یا از یك پدر باشند، مال را سه قسمت مى كنند، یك قسمت به دایى یا خاله مى رسد و از بقیّه، دو قسمت به عمو و یك قسمت به عمّه مى دهند، بنابراین اگر مال را نُه قسمت كند، سه قسمت به دایى یا خاله و چهار قسمت به عمو و دو قسمت به عمّه مى دهند.

مسأله 3262: اگر وارث میّت، یك دایى یا یك خاله و یك عمو یا یك عمّه مادرى و عمو و عمّه پدر و مادرى یا پدرى باشد، مال را سه قسمت مى كنند، یك قسمت آن را به دایى یا خاله مى دهند و دو قسمت باقیمانده را شش قسمت مى كنند، یك قسمت را به عمو یا عمّه مادرى و بقیّه را به عمو و عمّه پدر و مادرى یا پدرى، مى دهند و به عمو دو برابر عمّه مى رسد. بنابراین اگر مال را نه قسمت كنند، سه قسمت به دایى یا خاله و یك قسمت به عمو یا عمّه مادرى و پنج قسمت دیگر را به عمو و عمّه پدر و مادرى یا پدرى مى دهند.

مسأله 3263: اگر وارث میّت، یك دایى یا یك خاله و عمو و عمّه مادرى و عمو و عمّه پدر و مادرى یا پدرى باشد، مال را سه قسمت مى كنند، یك قسمت به دایى یا خاله مى رسد و دو قسمت باقیمانده را سه سهم مى كنند، یك سهم به طور مساوى بین عمو و عمّه مادرى، تقسیم مى شود و دو سهم دیگر بین عمو و عمّه پدر و مادرى یا پدرى، قسمت مى نمایند و به عمو دو برابر عمّه مى رسد، بنابراین اگر مال را نه قسمت كنند، سه قسمت آن، سهم خاله یا دایى و دو قسمت، سهم عمو و عمّه مادرى و چهار قسمت، سهم عمو و عمّه پدر و مادرى یا پدرى مى باشد.

مسأله 3264: اگر وارث میّت، چند دایى و چند خاله باشد، كه همه پدر و مادرى یا پدرى یا مادرى باشند و عمو و عمّه نیز داشته باشد، مال سه سهم مى شود، دو سهم آن به دستورى كه در مسأله پیش گفته شد، بین عمو و عمّه، تقسیم مى شود و یك سهم به طور مساوى بین دایى ها و خاله ها، قسمت مى گردد.

مسأله 3265: اگر وارث میّت، دایى یا خاله مادرى و چند دایى و خاله پدر و مادرى یا پدرى و عمو و عمّه باشد، مال سه سهم مى شود، دو سهم به دستورى كه گفته شد بین عمو و عمّه تقسیم مى شود، پس اگر میّت، یك دایى یا یك خاله مادرى دارد، یك سهم دیگر آن را شش قسمت مى كنند، یك قسمت را به دایى یا خاله مادرى مى دهند و بقیّه را به دایى و خاله پدر و مادرى یا پدرى مى دهند و بنابر احتیاط در تقسیم آن با هم مصالحه كنند. و اگر چند دایى مادرى، یا چند خاله مادرى و یا هم دایى مادرى و هم خاله مادرى دارد، آن یك سهم را سه قسمت مى كنند، یك قسمت، به طور مساوى بین دایى ها و خاله هاى مادرى تقسیم مى شود و بقیّه را به دایى و خاله پدر و مادرى یا پدرى مى دهند و بنابر احتیاط در تقسیم با هم مصالحه نمایند.

مسأله 3266: اگر میّت، عمو، عمّه، دایى و خاله نداشته باشد، مقدارى كه به عمو و عمّه مى رسد، به اولاد آنان و مقدارى كه به دایى و خاله مى رسد، به اولاد آنان داده مى شود.

مسأله 3267: اگر وارث میّت، عمو، عمّه، دایى و خاله پدر و عمو، عمّه، دایى و خاله مادر او باشند، مال سه سهم مى شود، یك سهم به طور مساوى بین عمو، عمّه، دایى و خاله مادر میّت تقسیم مى شود و دو سهم دیگر آن را سه قسمت مى كنند، یك قسمت را به طور مساوى به دایى و خاله پدر میّت داده و دو قسمت دیگر آن را به عمو و عمّه پدر میّت، مى دهند و به عمو دو برابر عمّه مى رسد.
 

                                     ارث زن و شوهر
مسأله 3268: اگر زن بمیرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه مال به شوهر او و بقیّه به ورثه دیگر مى رسد. و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگرى، فرزند داشته باشد، یك چهارم همه مال به شوهر و بقیّه به ورثه دیگر مى رسد.

مسأله 3269: اگر مرد بمیرد و فرزند نداشته باشد، یك چهارم مال او به زن و بقیّه به ورثه مى رسد. و اگر از آن زن یا از زن دیگر، فرزند داشته باشد، یك هشتم مال به زن و بقیّه به ورثه دیگر مى رسد.

مسأله 3270: زن از زمین و از قیمت آن ارث نمى برد و همچنین از خود متعلّقات به زمین مانند بنا و درخت ارث نمى برد، ولى از قیمت آنها ارث مى برد.

مسأله 3271: اگر زن بخواهد در چیزهایى كه از آن ارث نمى برد، مانند زمین، تصرّف كند، باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد و نیز بنابر احتیاط واجب ورثه تا سهم زن را نداده اند، در چیزهایى كه زن از قیمت آنها ارث مى برد، مانند بنا و درخت، بدون اجازه او تصرّف نكنند و چنانچه پیش از دادن سهم زن، آن را بفروشند در صورتى كه زن معامله را اجازه دهد، صحیح وگرنه باطل است.

مسأله 3272: اگر بخواهند بنا، درخت و مانند آن را قیمت نمایند، باید حساب كنند كه اگر بدون اجاره، در زمین بماند تا وقتى از بین برود، چقدر ارزش دارد، سپس سهم زن را از قیمت آن بدهند.

مسأله 3273: مجراى آب قنات و مانند آن، حكم زمین دارد. و آجر و چیزهایى كه در آن به كار رفته، در حكم ساختمان است.

مسأله 3274: اگر میّت بیش از یك زن داشته باشد، چنانچه فرزند نداشته باشد، یك چهارم مال و اگر اولاد داشته باشد، یك هشتم مال، به شرحى كه گفته شد، به طور مساوى بین زنهاى او تقسیم مى شود، اگرچه شوهر با هیچ یك از آنان یا بعضى از آنان نزدیكى نكرده باشد. ولى اگر در مرضى كه به آن مرض از دنیا رفته، زنى را عقد كرده و با او نزدیكى نكرده است، آن زن از او ارث نمى برد و حقّ مهر نیز ندارد.

مسأله 3275: اگر زن در حال بیمارى، شوهر كند و به همان بیمارى بمیرد، شوهرش اگرچه با او نزدیكى نكرده باشد، از او ارث مى برد.

مسأله 3276: اگر زن را به ترتیبى كه در احكام طلاق گفته شد، طلاق رجعى بدهد و در بین عدّه بمیرد، شوهر از او ارث مى برد و نیز اگر شوهر در بین عدّه زن بمیرد، زن او ارث مى برد، ولى اگر بعد از گذشتن عدّه رجعى یا در عدّه طلاق باین، یكى از آنان بمیرد، دیگرى از او ارث نمى برد.

مسأله 3277: اگر شوهر در حال بیمارى، همسرش را طلاق دهد و پیش از گذشتن دوازده ماه، بمیرد زن با سه شرط از او ارث مى برد، اوّل: در بین این مدّت شوهر دیگرى نكرده باشد. دوم: به جهت بى میلى به شوهر خود، مالى به او نداده باشد كه او را طلاق دهد، بلكه اگر چیزى نیز به شوهر ندهد، ولى طلاق به تقاضاى زن باشد، ارث بردنش، محل اشكال است. سوم: شوهر در مرضى كه در آن زن را طلاق داده، بر اثر آن بیمارى یا به جهت دیگرى بمیرد، امّا اگر از آن بیمارى خوب شود و به جهت دیگرى از دنیا برود، زن از او ارث نمى برد.

مسأله 3278: لباسى كه مرد براى پوشیدن زن خود گرفته و به زن نبخشیده، اگرچه زن آن را پوشیده باشد، بعد از مردن شوهر، جزو مال شوهر است.
 

 مسائل متفرقه ارث
مسأله 3279: قرآن، انگشتر، شمشیر میّت و لباسى كه پوشیده مال پسر بزرگتر است و اگر میّت، از این چهار چیز بیشتر از یكى دارد، مثلا دو قرآن یا دو انگشتر دارد، بنابر احتیاط پسر بزرگ در آن با ورثه دیگر مصالحه كند.

مسأله 3280: اگر پسر بزرگ میّت، بیش از یكى باشد، مثلا از دو زن او در یك وقت، دو پسر به دنیا آمده باشد، باید لباس، قرآن، انگشتر و شمشیر میّت را به طور مساوى بین آنها تقسیم كنند.

مسأله 3281: اگر میّت بدهى داشته باشد، چنانچه بدهى به اندازه مال او یا زیادتر باشد، باید چهار چیزى نیز كه مال پسر بزرگتر است و در مسأله پیش گفته شد، بابت بدهى او بدهند. و اگر قرضش كمتر از مال او باشد، باید از آن چهار چیز نیز به نسبت، بدهى او را بدهند، مثلا اگر همه دارایى او شصت تومان است و به مقدار بیست تومان آن، چیزهایى است كه مال پسر بزرگتر است و سى تومان نیز بدهى دارد، پسر بزرگ باید به مقدار ده تومان از آن چهار چیز بابت بدهى میّت بدهد.

مسأله 3282: مسلمان از كافر ارث مى برد، ولى كافر اگرچه پدر یا پسر میّت باشد از مسلمان ارث نمى برد.

مسأله 3283: اگر كسى یكى از خویشان خود را عمداً و به ناحق بكشد، از او ارث نمى برد، ولى اگر از روى خطا باشد، مثلا سنگ را به هوا بیندازد و اتّفاقاً به یكى از خویشان او بخورد و او را بكشد، از او ارث مى برد، ولى بنا بر اقوى از دیه قتل، ارث نمى برد.

مسأله 3284: هرگاه بخواهند ارث را تقسیم كنند، براى بچّه اى كه در شكم است كه اگر زنده به دنیا بیاید ارث مى برد، سهم دو پسر را كنار مى گذارند، ولى اگر احتمال بدهند بیشتر است، مثلا احتمال بدهند كه زن، به سه بچّه حامله باشد، سهم سه پسر را كنار مى گذارند و چنانچه مثلا یك پسر یا یك دختر به دنیا آمد، زیادى را بین ورثه تقسیم مى كنند.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Buy cialis online
چهارشنبه 11 مهر 1397 09:46

Wow quite a lot of useful info.
cialis kaufen canadian cialis bulk cialis order generic cialis online cialis price thailand we recommend cialis info viagra cialis levitra acquistare cialis internet cialis daily new zealand order cialis from india
Buy generic cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 07:48

Information well regarded!.
cialis 50 mg soft tab cialis price in bangalore generic cialis at walmart canadian discount cialis cialis rezeptfrei cialis 100mg suppliers cialis preise schweiz cialis 5 mg scheda tecnica buying brand cialis online female cialis no prescription
online pharmacies canada
یکشنبه 1 مهر 1397 08:36

Whoa quite a lot of awesome knowledge.
north west pharmacy canada top rated canadian pharmacies online pharmacy times canada medication list online pharmacy canada trust pharmacy canada rx from canada canada rx Northwest Pharmacy drugs for sale in canada
eddrugsgeneric.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:31

Seriously plenty of very good info.
acquistare cialis internet viagra cialis levitra tadalafil 20 mg cialis italia gratis cialis for daily use cialis official site click now buy cialis brand cialis 5 mg buy purchasing cialis on the internet rezeptfrei cialis apotheke
cialisvbuy.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 20:37

Thank you! Loads of posts.

we like it cialis price prezzo di cialis in bulgaria cialis lowest price cialis prices trusted tabled cialis softabs price cialis best when will generic cialis be available cialis generico postepay buy cialis online cheapest free cialis
viagra pills
سه شنبه 13 شهریور 1397 14:56

Truly quite a lot of valuable tips!
blue pills cheap online viagra buy viagra usa online pharmacy viagra online generic viagra online uk viagra buy no prescription viagra nz buy viagra order uk buy viagra online from canada canadian pharmacy
http://cialissy.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:32

Thanks a lot, I enjoy this!
cialis from canada cialis for sale in europa cialis 5mg billiger how much does a cialis cost prezzo di cialis in bulgaria we use it 50 mg cialis dose link for you cialis price link for you cialis price cialis generic cialis efficacit
http://cialisiv.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 20:23

Many thanks. I appreciate this.
canadian drugs generic cialis usa cialis online cialis kaufen bankberweisung cialis venta a domicilio cialis 100 mg 30 tablet tadalafil 5mg preis cialis 20mg schweiz trusted tabled cialis softabs rx cialis para comprar price cialis wal mart pharmacy
Generic viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:12

Nicely put. Appreciate it!
viagra online cheap where buy viagra uk cheap viagra buy discount viagra buy real viagra cheap how get viagra viagra online rx cheap online pharmacy usa viagra cheap buy safe buy viagra online
cialis generico in farmacia
دوشنبه 22 مرداد 1397 23:48

Many thanks, Quite a lot of knowledge.

cialis canada cialis wir preise cialis 5 mg buy cialis pas cher paris cialis generika cialis purchasing generic cialis at walmart if a woman takes a mans cialis order cialis from india are there generic cialis
Cialis generic
دوشنبه 7 خرداد 1397 12:48

You actually stated it effectively.
preis cialis 20mg schweiz cialis lilly tadalafi canadian cialis free generic cialis cialis preise schweiz cialis online nederland what is cialis cialis 20 mg cut in half how much does a cialis cost price cialis best
Buy viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 19:07

Incredible loads of amazing information.
buy viagra without rx pharmacy viagra prices buy brand viagra online without prescription buy viagra next day delivery buy viagra forum buy genuine viagra where can i buy the cheapest viagra buy viagra for women pharmacy buy online buy viagra without
Generic cialis
شنبه 18 فروردین 1397 20:38

Whoa plenty of beneficial info.
side effects of cialis cialis usa cost buy cialis online we choice cialis pfizer india enter site 20 mg cialis cost cialis 5 mg schweiz can i take cialis and ecstasy cialis 5 mg buy cialis canada cialis 100 mg 30 tablet
Cialis generic
پنجشنبه 2 فروردین 1397 23:06

Thanks. A lot of advice.

cialis patentablauf in deutschland cialis y deporte how does cialis work viagra or cialis cialis manufacturer coupon price cialis best enter site very cheap cialis cialis canada on line cialis para que sirve cialis 5 mg schweiz
What is the tendon at the back of your ankle?
سه شنبه 28 شهریور 1396 04:53
I all the time used to read paragraph in news papers but now as I am a user
of web so from now I am using net for articles, thanks to web.
Zack
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:21
whoah this weblog is great i like reading your articles.
Stay up the good work! You recognize, lots of individuals are hunting round for this information, you can aid them greatly.
نگین نظری
جمعه 6 آبان 1390 21:07
سلام
من بابام فوت شد بعد5روز پدر پدرم فئت کرد ولی بازم عموهام از پدرم ارث بردن چرا؟؟؟؟؟
پاسخ وکیل و مشاور حقوقی : salam negin jan:azizam farghi nadare pedar bozorgeton 5 roz dg fot kone ya 5sanie bad az pedaretoon ers be amoha va amehatoon taualogh migire.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر