تبلیغات
وکالت و مشاوره حقوقی - صیغه و ازدواج دائم و موقت
هیچ کس تنها نیست

صیغه و ازدواج دائم و موقت

تاریخ:جمعه 1 مهر 1390-20:22


طبق ماده 1062قانون‌ مدنی‌: “نكاح‌ واقع‌ می‌شود به‌ ایجاب‌ و قبول‌ به‌ الفاظی‌ كه‌ صریحا دلالت‌ بر قصد ازدواج‌ نماید.”

ازدواج‌ موقت‌ كه‌ رابطه‌ زوجیت‌ بین‌ زن‌ و مرد در مدت‌ معین‌ است‌ به‌ وسیله‌ عقد محقق‌ می‌گردد و چون‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ یكی‌ از عقود است‌ باید علاوه‌ بر شرایط عمومی‌ برای‌ صحت‌ عقد، دارای‌ شرایط مخصوص‌ به‌ خود نیزباشد.

قصد انشاء در ازدواج‌ موقت‌:

قصد و رضای‌ زوجین‌ در ازدواج‌ موقت‌ از شرایط صحت‌ عقد است‌. لذا مرد یا زن‌ یا وكیل‌ آن‌ها كه‌ صیغه‌ عقد موقت‌ را می‌خواند باید قصد انشاء داشته‌ باشد یعنی‌ اگر خود مرد و زن‌ صیغه‌ را می‌خوانند، زن‌ به‌ گفتن‌ “زوجتك‌نفسی‌” قصدش‌ این‌ باشد كه‌ خود را زن‌ او قرار دهد و مرد به‌ گفتن‌ “قبلت‌ التزویج‌” زن‌ بودن‌ او را برای‌ خود قبول‌ نماید و اگر وكیل‌ مرد و زن‌ صیغه‌ را می‌خواند، به‌ گفتن‌ “زوجت‌ و قبلت‌” قصدش‌ این‌ باشد كه‌ مرد و زنی‌ را كه‌ او را وكیل‌كرده‌ است‌، زن‌ و شوهر شوند.

بنابراین‌ اگر زن‌ و مرد راضی‌ به‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ نباشند یا اینكه‌ یكی‌ از طرفین‌، مورد اجبار و اكراه‌ قرار گرفته‌ باشد و یا آنكه‌ بدون‌ قصد انشاء، مثلا به‌ لحاظ شوخی‌ صیغه‌ را جاری‌ نماید، این‌ شرط كه‌ از صحت‌ ازدواج‌ موقت‌است‌ رعایت‌ نشده‌ و باطل‌ می‌باشد.

در نتیجه‌ اگر زن‌ یا مردی‌ را اجبار به‌ ازدواج‌ موقت‌ با دیگری‌ نمایند كه‌ شخص‌ مكره‌ بدون‌ اراده‌، مجبور به‌ پذیرش‌ ازدواج‌ است‌ این‌ ازدواج‌ موقت‌ صحیح‌ نمی‌باشد.

الفاظ در ازدواج‌ موقت‌:

در ازدواج‌ موقت‌ تنها اراده‌ و رضایت‌ زن‌ و مرد برای‌ تحقق‌ عقد كافی‌ نیست‌ بلكه‌ باید از الفاظی‌ استفاده‌ كرد كه‌ قصد طرفین‌ را مبنی‌ بر ازدواج‌ موقت‌ برساند. بنابراین‌ معاطات‌ در عقد ازدواج‌ موقت‌ پذیرفته‌ نشده‌ است‌.

در اینكه‌ خواندن‌ صیغه‌ ازدواج‌ موقت‌ با چه‌ زبان‌ و الفاظی‌ باشد كافی‌ است‌ كه‌ لفظ فارسی‌ باشد و لفظ عربی‌ ضرورت‌ ندارد و صیغه‌ خاص‌ نیز ضرورت‌ ندارد، بلكه‌ همین‌ مقدار كه‌ الفاظ، قصد ازدواج‌ موقت‌ را برساند كافی‌است.

ایجاب‌ و قبول‌:

ایجاب‌ عبارت‌ است‌ از اعلام‌ قصد ازدواج‌ “موقت” گوینده‌ با مخاطب‌ خود. قبول‌ عبارت‌ از اعلام‌ پذیرش‌ آن‌ امر است‌. ایجاب‌ عموما از طرف‌ زن‌ و قبول‌ از طرف‌ مرد می‌باشد.

توالی‌ ایجاب‌ و قبول‌:

برای‌ اینكه‌ اراده‌ هر دو طرف‌ در نظر عرف‌ مربوط به‌ هم‌ باشد و فاصله‌ بین‌ ایجاب‌ و قبول‌ امكان‌ توافق‌ واقعی‌ زوجین‌ را بر هم‌ نزند، در ماده‌ 1065 قانون‌ مدنی‌ تصریح‌ شده‌ است‌ كه‌:


“توالی‌ عرفی‌ ایجاب‌ و قبول‌ شرط صحت‌ عقد است‌.”

یعنی‌ قبول‌ باید در زمانی‌ گفته‌ شود كه‌ عرف‌ آن‌ را متوالی‌ و مربوط به‌ ایجاب‌ بداند.


ایجاب‌ و قبول‌ توسط ولی‌ در ازدواج‌ موقت‌:

ماده‌ 1063 قانون‌ مدنی‌: “ایجاب‌ و قبول‌ ممكن‌ است‌ از طرف‌ خود مرد و زن‌ صادر شود و یا از طرف‌ اشخاصی‌ كه‌ قانونا حق‌ عقد دارند.”

با توجه‌ به‌ ماده‌ 1071 قانون‌ مدنی‌، به‌ نظر می‌رسد منظور از “اشخاصی‌ كه‌ قانونا حق‌ عقد دارند” موردی‌ است‌ كه‌ ازدواج‌ موقت‌ توسط ولی‌ انجام‌ می‌گیرد و این‌ ماده‌ نمی‌خواهد مورد وكالت‌ را بیان‌ دارد.

“تعیین‌ زن‌ و شوهر به‌ نحوی‌ كه‌ برای‌ هیچ‌ یك‌ از طرفین‌ در شخص‌ طرف‌ دیگر شبهه‌ نباشد شرط صحت‌ نكاح‌ است‌.”


شرایط عاقد در ازدواج‌ موقت‌:

ماده‌ 1064 قانون‌ مدنی‌: “عاقد باید عاقل‌ و بالغ‌ و قاصد باشد.”

عاقد به‌ كسی‌ گفته‌ می‌شود كه‌ صیغه‌ عقد ازدواج‌ را جاری‌ می‌سازد و كسی‌ كه‌ صیغه‌ را جاری‌ می‌سازد باید دارای‌ سه‌ ویژگی‌ باشد:

قسمت‌ الف‌ ـ عاقل‌ باشد: كسی‌ كه‌ صیغه‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ را جاری‌ می‌سازد باید عاقل‌ باشد، پس‌ اگر شخص‌ دیوانه‌، صیغه‌ عقد را جاری‌ سازد عقد باطل‌ است‌.

قسمت‌ ب‌ ـ بالغ‌ باشد: كسی‌ كه‌ صیغه‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ را می‌خواند باید بالغ‌ باشد. به‌ استناد تبصره‌ 1 ماده‌ 1210 قانون‌ مدنی‌ سن‌ بلوغ‌ در پسر پانزده‌ سال‌ تمام‌ قمری‌ و در دختر نه‌ سال‌ تمام‌ قمری‌ است‌. بنابراین‌ چنانچه‌ طفل‌صغیری‌ صیغه‌ را جاری‌ سازد عقد باطل‌ است‌.

قسمت‌ ج‌ ـ قاصد باشد: یعنی‌ قصدش‌ از جاری‌ كردن‌ صیغه‌ ازدواج‌ موقت‌ این‌ باشد كه‌ در مدت‌ معین‌، پیمان‌ زناشویی‌ را منعقد می‌نماید. بنابراین‌ اگر شخصی‌ از روی‌ مزاح‌ و یا در حال‌ مستی‌، صیغه‌ عقد را جاری‌ سازد این‌ عقدباطل‌ است‌.

در نتیجه‌ كسی‌ كه‌ صیغه‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ را جاری‌ می‌نماید، چه‌ برای‌ خودش‌ چه‌ به‌ وكالت‌ از طرف‌ زوجین‌ یا از طرف‌ یكی‌ از زوجین‌ یا ولی‌ یكی‌ از زوجین‌، باید دارای‌ شرایط مذكور در ماده‌ 1064 باشد. لذا اگر دختر وپسری‌ كه‌ نابالغ‌ هستند یا عاقل‌ نیستند و یا قصد نداشته‌ باشند، صیغه‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ را جاری‌ نمایند، این‌ عقد باطل‌ است‌.

تعیین‌ زن‌ و شوهر در ازدواج‌ موقت‌:

ماده‌ 1067 قانون‌ مدنی‌: “تعیین‌ زن‌ و شوهر به‌ نحوی‌ كه‌ برای‌ هیچ‌ یك‌ از طرفین‌ در شخص‌ طرف‌ دیگر شبهه‌ نباشد شرط صحت‌ نكاح‌ است‌.”

یكی‌ از شرایط صحت‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ تعیین‌ مرد و زن‌ است‌ به‌ نحوی‌ كه‌ موجب‌ اشتباه‌ نشده‌ و كاملا معین‌ باشد. لذا چنانچه‌ وكیل‌ مرد و زن‌ و یا ولی‌ آن‌ها می‌خواهد صیغه‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ را جاری‌ نماید، باید زن‌ و شوهررا در عقد، معین‌ نماید و این‌ ممكن‌ است‌ با بردن‌ اسم‌ آن‌ها و یا با اشاره‌ به‌ آن‌ها صورت‌ پذیرد به‌ طوری‌ كه‌ برای‌ طرف‌ دیگر در عقد جای‌ هیچگونه‌ شك‌ و شبهه‌ای‌ باقی‌ نماند.

بنابراین‌ چنانچه‌ مردی‌ دارای‌ چند دختر باشد و به‌ مرد بگوید یكی‌ از دخترانم‌ را به‌ عقد تو درآوردم‌ به‌ لحاظ آنكه‌ معین‌ نیست‌ كدام‌ دختر را به‌ عقد مرد درمی‌آورد، این‌ عقد باطل‌ و بلااثر است‌.


تعلیق‌ در ازدواج‌ موقت‌:

ماده‌ 1068 قانون‌ مدنی‌: “تعلیق‌ در عقد، موجب‌ بطلان‌ است‌.”

تعلیق‌ در لغت‌ به‌ معنی‌ بلاتكلیف‌ نهادن‌ یك‌ كار است‌ به‌ طوری‌ كه‌ نفیا و اثباتا تصمیمی‌ راجع‌ به‌ آن‌ نگرفته‌ باشد.

مانند اینكه‌ مرد به‌ زن‌ بگوید تو را به‌ زوجیت‌ خود برگزیدم‌ اگر از سفربرگشتم‌ یا اینكه‌ زن‌ به‌ مرد بگوید خود را به‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ تو درآوردم‌ اگر فردا هوا آفتابی‌ باشد و ابر نباشد. در مثال‌های‌ فوق‌ چون‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ معلق‌ به‌ شرطی‌ است‌ كه‌ مجهول‌ است‌ لذا عقد ازدواج‌ موقت‌ باطل‌ است‌.

ماده‌ 1075 قانون‌ مدنی‌:‌“نكاح‌ وقتی‌ منقطع‌ است‌ كه‌ برای‌ مدت‌ معینی‌ واقع‌‌شده‌باشد.”

نحوه‌ خواندن‌ صیغه‌ ازدواج‌ موقت‌:

‌ اول‌ ـ اگر زن‌ و مرد خودشان‌ صیغه‌ را بخوانند: اگر خود زن‌ و مرد بخواهند صیغه‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ را بخوانند، بعد از آنكه‌ مدت‌ و مهر را معین‌ كردند چنانچه‌ زن‌ بگوید:

“زوجتك‌ نفسی‌ فی‌ المدته‌ المعلومه‌ علی‌ المهر المعلوم‌” )یعنی‌ ـ من‌ خودم‌ را به‌ همسری‌ تو در مدت‌ معین‌ و با مهر معین‌ درآوردم‌ (بعد بدون‌ فاصله‌ مرد بگوید: “قبلت‌”(قبول‌ كردم‌)صحیح‌ است‌.

‌ دوم‌ ـ اگر دیگری‌ را وكیل‌ كنند: اگر زن‌ و مرد، شخص‌ دیگری‌ را وكیل‌ كنند كه‌ صیغه‌ ایجاب‌ و قبول‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ را جاری‌ نماید، در این‌ صورت‌ اول‌ وكیل‌ زن‌ به‌ وكیل‌ مرد بگوید: “متعت‌ موكلتی‌ موكلك‌ فی‌ المدته‌المعلومه‌ علی‌ المهر المعلوم‌” (یعنی‌ موكله‌ خودم‌ را به‌ ازدواج‌ موكل‌ تو در مدت‌ معین‌ با مهر معین‌ درآوردم‌ )پس‌ بدون‌ فاصله‌ وكیل‌ مرد بگوید: “قبلت‌ لموكلی‌ هكذا” (یعنی‌ قبول‌ كردم‌ برای‌ موكل‌ خودم‌ همین‌ طور (صحیح‌ است‌

تعیین‌ مدت‌ در ازدواج‌ موقت‌:

ماده‌ 1075 قانون‌ مدنی‌:‌“نكاح‌ وقتی‌ منقطع‌ است‌ كه‌ برای‌ مدت‌ معینی‌ واقع‌‌شده‌باشد.”

از مفهوم‌ ماده‌ مذكور به‌ دست‌ می‌آید كه‌ اگر برای‌ ازدواج‌ موقت‌ مدت‌ تعیین‌ نشده‌ باشد، عقد ازدواج‌ صحیح‌ است‌ و آن‌ به‌ عقد دائم‌ مبدل‌ می‌شود .

اما گفته‌ شده‌ دسته‌ دیگری‌ از فقهاء عظام‌ عقیده‌ دارند كه‌ در صورت‌ عدم‌ ذكر مدت‌، عقد ازدواج‌ موقت‌ باطل‌ است‌ و مبدل‌ به‌ ازدواج‌ دائم‌ نمی‌شود زیرا در ازدواج‌ موقت‌ تعیین‌ مدت‌ شرط است‌ پس‌ چنانچه‌ عقد فاقد این‌ شرط باشد باطل‌ است.

اگر چه‌ قانون‌ مدنی‌ در ماده‌ 1075 قول‌ مشهور فقهاء عظام‌ را پذیرفته‌ است‌ اما به‌ نظر می‌رسد قولی‌ كه‌ نظر به‌ بطلان‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ در صورت‌ عدم‌ تعیین‌ مدت‌ دارد، صحیح‌ تر به‌ نظر می‌رسد.

خصوصا اینكه‌ زن‌ و مرد اراده‌ خود را برای‌ ازدواج‌ موقت‌ با آثار آن‌ در نظر داشته‌اند و حال‌ آنكه‌ در صورت‌ عدم‌ تعیین‌ مدت‌ و مبدل‌ شدن‌ ازدواج‌ موقت‌ به‌ ازدواج‌ دائم‌، موجب‌ ضرر به‌ زن‌ و مرد، خصوصا مرد می‌شود ماننداینكه‌ مجبور به‌ پرداخت‌ نفقه‌ می‌شود و نیز زن‌ از مرد و بالعكس‌ از همدیگر ارث‌ ببرند و منظور آن‌ها این‌ نبوده‌ است‌.

ماده‌ 1076 قانون‌ مدنی‌: “مدت‌ نكاح‌ منقطع‌ باید كاملا معین‌ شود.”

یعنی‌ باید مدت‌ طوری‌ باشد كه‌ هیچگونه‌ ابهامی‌ نداشته‌ باشد و آغاز زمان‌ و آخر زمان‌ ازدواج‌ موقت‌ كاملا معین‌ باشد حتی‌ اگر مدت‌ كم‌ باشد مانند یك‌ روز یا یك‌ ساعت‌ و یا مدت‌ ازدواج‌ موقت‌ طولانی‌ باشد مانند سی‌ و چهل‌سال‌.

چنانچه‌ در ازدواج‌ موقت‌، مدت‌ ذكر شود اما اول‌ و آخر آن‌ معین‌ نشود مانند اینكه‌ مردی‌ زنی‌ را به‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ خود دربیاورد به‌ مدت‌ یك‌ سال‌ اما معلوم‌ نكند كه‌ آغاز یك‌ سال‌ از چه‌ وقت‌ است‌، بیان‌ شده‌ كه‌ ابتداء آن‌ اززمان‌ عقد محسوب‌ می‌گردد، زیرا اطلاق‌ عقد اقتضاء دارد كه‌ مدت‌ بلافاصله‌ شروع‌ شود.

اما برخی‌ دیگر از حقوق‌دانان‌ اظهار می‌دارند “آغاز مدت‌ ازدواج‌ موقت‌، باید پیوسته‌ به‌ زمان‌ انعقاد عقد باشد و نباید جدای‌ از آن‌ باشد و به‌ نظر می‌رسد نظر اخیر صحیح‌ تر باشد.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
levitra
جمعه 20 مهر 1397 14:29

Reliable postings. With thanks!
levitra 20mg vardenafil levitra 20mg buy 10 mg levitra cheap 20mg levitra levitra 10 mg kopen buy levitra 10mg vardenafil buy levitra 10mg levitra 10 mg prezzo
Online cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 21:56

Very good write ups, Many thanks!
generic cialis with dapoxetine bulk cialis cialis 5mg cialis lilly tadalafi cialis generico en mexico callus chinese cialis 50 mg brand cialis generic order cialis from india cialis generico in farmacia
Buy generic cialis
یکشنبه 8 مهر 1397 22:28

Information very well applied..
cialis preise schweiz cialis 50 mg soft tab how does cialis work cialis 30 day trial coupon cialis 20mg india cialis 100mg cost are there generic cialis cialis prices in england rx cialis para comprar sublingual cialis online
canadian pharcharmy online
یکشنبه 1 مهر 1397 03:02

Info very well taken!.
canada medication list canadian cialis online pharmacy canada canada vagra drugs for sale buy viagrow buy vistagra online safe online canadian pharmacy buy viagrow pro canada pharmacies online prescriptions
http://cialisyoues.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 00:05

Many thanks. I enjoy it.
buy generic cialis cialis 50 mg soft tab only now cialis 20 mg cialis 20 mg cialis prices online cialis cialis cipla best buy cialis dose 30mg cialis dosage amounts cialis rezeptfrei
http://cialisbuys.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 15:56

Thanks! I appreciate it.
achat cialis en suisse cialis arginine interactio how does cialis work cialis pills in singapore enter site natural cialis viagra cialis levitra cialis rezeptfrei sterreich cialis professional yohimbe free cialis cialis patent expiration
canadian online pharmacies legitimate
چهارشنبه 14 شهریور 1397 06:57

Cheers. A lot of info.

canadian medications by mail canadian pharmacy online 24 canada pharmaceuticals online drugs for sale usa canada online pharmacies for men canada drug online pharmacy canada canadian medications by mail canadian pharmacies stendra trusted pharmacy canada scam
http://buycialisonli.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 10:35

You actually explained that perfectly.
where can i order viagra online getting viagra uk buy viagra online no rx buy viagra nz cheapest place to buy viagra online get prescription for viagra where do you buy viagra buy viagra internet viagra online doctor order viagra cheap
http://cialisda.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 17:35

Nicely put, Thanks a lot.
acquisto online cialis tarif cialis france prices for cialis 50mg rx cialis para comprar miglior cialis generico acheter cialis meilleur pri cialis patentablauf in deutschland cialis per paypa cialis name brand cheap where do you buy cialis
viabiovit.com/genuine-viagra-online-uk.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:23

You actually said that exceptionally well.
viagra for cheap prices uk pharmacy online viagra sildenafil or viagra buy generic viagra online canada viagra online purchase viagra rx online best place to buy generic viagra online how to find viagra can u buy viagra online online pharmacy uk
http://babecolate.com/how-to-buy-cialis-in-usa.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 22:03

Really loads of very good info.
cipla cialis online cialis generisches kanada cipla cialis online we use it 50 mg cialis dose achat cialis en itali pastillas cialis y alcoho cialis therapie cialis taglich cialis tablets for sale cialis pills price each
Globalplus
پنجشنبه 14 تیر 1397 21:52
Woah! I'm reall digging the template/theme of
thіs blog. Ιt's simple, yеt effective. Α lot of timеs іt's very һard to get that
"perfect balance" bеtween superb usability andd visual appeal.
Ӏ must sау you have done a awesome job with thіs.
In additiⲟn, thhe blog loads super quidk fоr me ᧐n Opera.

Outstanding Blog!
Thorsten
چهارشنبه 23 خرداد 1397 10:58
What's up, jjust wanted tto say, I loved thiѕ post. It waѕ helpful.

Keep օn posting!
Cialis prices
دوشنبه 7 خرداد 1397 09:34

Terrific postings, With thanks.
cialis tablets achat cialis en europe bulk cialis tadalafil 20mg acheter cialis kamagra cialis ahumada buying cialis overnight deutschland cialis online acquistare cialis internet cialis generique 5 mg
talleres
پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 06:03
Thanks for some other fantastic article. Where else may anybody get that type of info in such a perfect means
of writing? I have a presentation next week, and I am on the
look for such info.
Eye Lashes
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 07:27
Thank you for the good writeup. It in truth was a enjoyment account it.
Glance advanced to more added agreeable frtom you!
However, how can we keep up a correspondence?
Viagra generico online
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 20:29

Wow a lot of excellent information.
buy viagra no prescription online buy viagra with no prescription buying generic viagra online buy viagra on line buy viagra super active online online order for viagra buy viagra soft how to order viagra pills silagra viagra pharmacy viagra online pharmacy viagra
depforce
جمعه 31 فروردین 1397 18:15
I visted varjous websites exdcept tthe aaudio fearure ffor audio sonhgs present aat thjs webb
site iis inn fact superb.
getroman scam
جمعه 24 فروردین 1397 03:54
I am not sure wheге you are getting y᧐ur info,
but good topic. I neeⅾs to spend some timе learning more
or understanding more. Thankѕ for magnificent info
І was ⅼooking for this information foг my mission.
Generic cialis
شنبه 18 فروردین 1397 10:21

Many thanks. Quite a lot of forum posts!

how to buy cialis online usa can i take cialis and ecstasy dosagem ideal cialis buy generic cialis viagra cialis levitra tadalafilo canada discount drugs cialis cialis dosage recommendations cialis lilly tadalafi we like it cialis soft gel
mezo
دوشنبه 6 فروردین 1397 19:14
Ꮤe are a grоup of volunteers and opening a new scheme in our
community. Your site ρrovided ᥙs with valuable ijformation tօ work on. Yoou hɑve
dοne a foormidable job and our wһole community will bе grateful tо you.
imvu credit
دوشنبه 13 آذر 1396 17:35
قطعا یک معامله بزرگ برای یادگیری در مورد این موضوع وجود دارد.
من تمام نقاطی که شما ساخته اید را دوست دارم.
What do you do when your Achilles tendon hurts?
سه شنبه 28 شهریور 1396 01:41
Because the admin of this web site is working, no question very quickly
it will be famous, due to its feature contents.
Can you stretch to get taller?
سه شنبه 17 مرداد 1396 14:56
I'll immediately grasp your rss feed as I can not in finding your
e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you have any?
Kindly let me recognise so that I may just subscribe. Thanks.
Reyes
دوشنبه 9 مرداد 1396 22:40
each time i used to read smaller articles or reviews that
as well clear their motive, and that is also happening with this
piece of writing which I am reading here.
Cecil
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 00:07
This is my first time pay a visit at here and i am really
pleassant to read everthing at single place.
BHW
چهارشنبه 30 فروردین 1396 20:56
I'll immediately clutch your rss feed as I can not in finding your e-mail subscription hyperlink or newsletter service.
Do you have any? Please permit me recognize so that I
may just subscribe. Thanks.
سه شنبه 27 مرداد 1394 03:49
سلام وقت بخیر من کارشناس ارشد حقوق خصوصی هستم که تجربه سالها پشت کنکور وکالت دارم النهایه به این نتیجه رسیدم حقوق تا لیسانس همه مباحث لازم مطرح میکنه و چون در دوران کوتاهی مباحث فشرده ای مطرح میکنه اغلب بعد از لیسانس شما احساس میکنی به اندازه ای که باید بدونی نمیدونی پس لطفا از همین الان یادبگیر استاد مرجع نیست کتابش منبع کافی باید با عشق بخونی و بفهمی جزوات دادآفرین از همون ترم اول الزامیه نگید برای بعد فارغ التحصیلی واقعا روحتو زنده میکنه چون با خوندنش میفهمی تازه داری حقوق یاد میگیری مدنی شهبازی جزوش آدم با دکتر کمالوند و جزا باا ساولانی که استاد جزا و کیفری تجارت همه اساتید ضعیف هستند قانون ملاک و اصول فقه استاد باقری جزوش در دادآفرین بد نیست
amir
جمعه 11 فروردین 1391 13:10
سلام خانم شمس سال نوتون مبارک من دانشجوی ترم سوم حقوق هستم میخواستم یه راهنمایی کنیدکه چه جوری مطالعه کنم تا بهد از فارغ التحصیل شدن بتونم بار اول در امتحان کانون وکلا قبول شوم؟ازمساعدتون سپاسگذارم.
پاسخ وکیل و مشاور حقوقی : سلام سال نو شما هم مبارک باشه.آقا امیر رشته ی حقوق فهمیدنیه نه حل کردنی.سعی کنید بفهمید و برای بیشتر مطالب مسئله طرح کنید تابهترمتوجه شوید و اینکه درس را حفظ نکنید.انشالله که موفق و موید شوید.
maryam
جمعه 15 مهر 1390 11:59
salam azizam omidvaram ke dar tamame marahele zendegitoon khobo khosh bashin.vaghan dastetoon dard nakone chon ghable inke in matalebaroo bekhonam ehsas mikardam ke ba dostam mortakebe gonah hamoon zenau shodim vali aluan ye bare kheili kheili gonde az doshav bardashte shod vaghan ke shire madaret va darsai ke khondin halaletoon bashe.az haminja dastetoo mibosamfadaye mehrabooniat
پاسخ وکیل و مشاور حقوقی : سلام :خوشحالم ولی مواظب خودت باش
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر