تبلیغات
وکالت و مشاوره حقوقی - ضرب و جرح
هیچ کس تنها نیست

ضرب و جرح

تاریخ:جمعه 14 مرداد 1390-21:46

در صورتی كه  سیلی‌زدن به شخصی منجر به افتادن و شكستن دست وی شود، موضـــوع می‌تواند منطبق با مقررات ماده (614) ق.م.ا، باشد
ضرب در لغت به معنی "زدن " است و از حیث حقوقی به صدماتی گفته می‌شود که وارد کردن آن‌ها موجب از هم گسیختگی ظاهری نسوج و جاری شدن خون از بدن نمی‌شود. از این رو تورم، کبودی، پیچ خوردن مفاصل بدون شکستگی، خونمردگی و .. ، از مصادیق ضرب هستند.
ضرب ممکن است با دست یا پا یا تمام سنگینی بدن و امثال آن یا با استفاده از ابزاری مثل چوب و سنگ باشد. بنابراین ملاک تشخیص وارد کردن صدمه بدون خونریزی، ظاهری است.

اما جرح در لغت به معنی زخم زدن بوده و به آسیب هایی گفته می‌شود که موجب از هم گسیختگی بافت‌ها شده و با خونریزی ظاهری و بیرونی همراه باشد مانند خراشیدگی، بریدگی یا پارگی دست. گاه ممکن است این از هم گسیختگی همراه با شکستگی باشد بنابراین قطع عضو، سوختگی، شکستگی و بریدگی و امثال آن از انواع جرح محسوب خواهند شد.

ایرادضرب وجرح عمدی

جرم ضرب وجرح درمحدوده آن دسته ازجرائمی كه علیه تمامیت جسمانی اشخاص می باشد، قرارمی گیرد و موضوع آن (اشخاص) تشكیل می دهند.

ماده 269 =  قطع عضو و یا جرح آن اگرعمدی باشد موجب قصاص است و حسب  مورد مجنی علیه می تواند با اذن  ولی امر جانی را با شرایطی كه ذكرخواهد شد قصاص نماید.

ماده 270 =  قطع عضو یا جرح آن سه نوع است : عمد-  شبه عمد-  خطاء

ماده 271 =  قطع عضو یا جرح آن درموارد زیرعمدی است الف : وقتی كه جانی با انجام كاری قصد قطع عضو یا جرح آن را دارد چه آن كار نوعاٌ موجب قطع یا جرح باشد یا نباشد ب :  وقتی كه جانی عمداٌ كاری انجام دهد كه نوعاٌ موجب قطع یا جرح عضو باشد هرچند قصد قطع یا جرح نداشته باشد. ج :  وقتی كه جانی قصد قطع عضو یا جرح را  ندارد و عمل او نوعاٌ موجب قطع یا جرح نمی باشد ولی نسبت به مجنی علیه بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا كودكی نوعاٌ موجب قطع یا جرح باشد و جانی به آن آگاهی داشته باشد.


ماده 295 =  ق. م. ا.  در موارد زیر دیه پرداخت می شود .

الف : قتل یا جرح یا نقص عضوكه به طورخطاء محض واقع می شود و آن درصورتی است كه جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر ا و را مانند آنكه تیری را به قصد شكاری رها كند و به شخصی برخورد كند.

ب :  قتل یا جرح یا نقص عضوكه به طورخطاء شبیه عمد واقع می شود و آن درصورتی است كه جانی قصد فعلی  را كه نوعاٌ سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مثل طبیبی مباشرتاٌ بیماری را به طورمتعارف معالجه كند و اتفاقاٌ علت جنایت براو شود.

ركن مادی ضرب وجرح عمدی:
برای تحقق ركن مادی قطع عضو و جرح شرایطی لازم است:

 الف:  وجود شخص مجنی علیه كه باید انسان زنده باشد.

ب: ایراد صدمه یعنی فعل مثبت مادی برروی شخص مجنی علیه اثربگذارد.

ج : وسیله ارتكاب جرم كه می تواند وسایل طبیعی مانند مشت زدن- ناخن  فرو كردن و موارد مانند آن باشد یا وسایل اتفاقی مانند سنگ، چوب، خاك كه درحین دفاع یا منازعه بوجود آید یا ناشی از وسایلی كه از قبل تهیه شده است مانند اجسام برنده ، مواد منفجره

درركن معنوی : باید سوء نیت عام و سوء نیت خاص وجود داشته باشد یعنی وسیله ارتكاب جرم و عمل بوجودآمده سوء نیت عام و نتیجه عمل سوء نیت خاص باشد.  


مطابق بند د ماده ی 232 قانون آیین دادرسی کیفری آراء صادره در خصوص جرایمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه ی بیش از خمس دیه ی کامل است  قابل تجدید نظر بوده  و آراء کمتر از یک پنجم دیه ی کامل قطعی است با تو جه به افزایش نرخ دیه ی کامل و قابل توجه بودن نسبی آن می توان گفت که هم اکنون با در نظر نگرفتن مواردی که مصادف با ماههای حرام(رجب،ذیقعده، ذیحجه،محرم) بوده اند بالغ برهفتاد میلیون ریال خواهد بود که قطعی بودن این آراء محل تامل است

در همین ماده ودر سایر بندهایش ملاحظه می شود که احکام صادره در خصوص جرایمی که مجازات انها بیش ازپنجاه هزار تومان جزای نقدی است قابل تجدید نظر خواهی است که به نظر می رسد فاصله ی بین پنجاه و یک هزار تومان تا هفت میلیون تومان فاصله ای نیست که بتوان از کنارش به سادگی گذشت مضاف بر این مطلب ، دیه یکی از آثار کیفری مجازات است

مثلا در باب ایراد ضرب و جرح عمدی قانون مجازات اسلامی در ماده ی 614 مقرر میدارد«هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردددر مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد  و در صورت در خواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم خواهد شد. تبصره : در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود وآلت جرح اسلحه جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.» ملاحظه می شو د که مطابق تبصره ی فوق از ماده ی مذکورمجازات حبس بین سه ماه تا یک سال حبس خواهد بود که در این صورت مواجه با صدور احکامی خواهیم بود که در خصوص مجازات حبس یا جزای نقدی قابل تجدید نظر و در خصوص دیه قطعی خواهد بود که اگر چنانچه رسیدگی در مرجع تجدید نظر منتهی به صدور رای بربرائت محکوم علیه گردد تکلیف دیه ی قطعی چه خواهد بود اگرچه در دفاع می توان گفت در چنین مواردی می توان از اعاده ی دادرسی استفاده کرد لکن نفس صدور آرائی که به دو بخش قابل تجدید نظر و غیر قابل تجدیدنظر آنهم در احکام کیفری که دیه آز آثار جرم و بخشی از مجازات است چه خواهد شد روشن است که منشاء هر دو بخش جرم است و اگر قراراست موضوع وقوع جرم مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد پس باید مجازات های صادره نیز به تبع  منشاء وجودی خویش قابل تجدید نظر باشد.  نکات دیل را نیز به این بحث اضافه کنید

 1- محاسن و ضرورتهای قابلیت تجدید نظر بودن احکام صادره توسط محاکم علی الخصوص در امور کیفری

 2-  جلوگیری از اشتباهات احتمالی در صدور آراء

3- اصول برائت و تفسیر مضیق به نفع متهم


سؤال :

با عنایت به مقررات ماده (614) ق.م.ا، كه مقرر می‌دارد: « هركسی عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد كه موجب نقصان یا شكستن یا ازكارافتادن عضوی از .... محكوم می‌شود.» درصورتی كه فردی سیلی به دیگری بزند و وی از روی تخت بیفتد و دستش بشكند، شكستگی دست شاكی مشمول ماده (614) ق.م.ا، می‌گردد یا خیر؟ (توضیح اینكه به نظر می‌رسد در ماده مذكور جرح عمدی می‌بایست مستقیماً منتهی به موارد اعلامی در ماده گردد، نه اینكه به صورت سبب اقوای از مباشر حادث شود. فرض كنیم بر اثر اصابت همان سیلی شخص از روی تخت بیفتد و بمیرد، آیا می‌توان آن را قتل عمد  محسوب نمود ؟)

نظریه كمیسیون :

موارد قطع و جرح عمدی عضو در ماده (271) ق.م.ا، احصاء شده است. ماده (614) قانون یادشده نیز صرفاً ناظر به مواردی از ضرب و جرح عمدی است كه موجب نقصان یا شكستن یا ازكارافتادن عضوی از اعضاء و ... گردد. در فرض سؤال، هرچند كه غالباً سیلی‌زدن به دیگری منجر به شكستن دست نمی‌شود، لكن چنانچه به تشخیص قاضی رسیدگی‌كننده و با توجه به كیفیت تحقق بزه ازحیث مكانی و وضعیت جسمی ضارب ومضروب وسایر اوضاع و احوال قضیه، وقوع حادثه به نحوی بوده كه شكستن دست منطبق با موارد احصاء شده در ماده (271) ق.م.ا،‌باشد، موضوع از حیث جنبه عمومی برابر مقررات ماده (614) ق.م.ا، قابل تعقیب است. در غیر این صورت، موضوع از شمول ماده قانونی مزبور خارج می‌باشد
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
взять кредит на карточку
شنبه 22 اردیبهشت 1397 04:25
кредит по паспорту на карту
первый кредит без процентов украина
кредит круглосуточно на
карту украина
кредит на карту украина
кредит без відмови
кредит на карту мгновенно круглосуточно без отказа
микрокредит на карту онлайн срочно
фитнес резинки fhmrjd
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 00:36
резина для фитнеса пром юа
запорожье купить фитнес резинки
купить пять фитнес резинок
резина для растяжки киев
резинки для фитнеса купить днепр
Cialis prices
جمعه 17 فروردین 1397 18:02

Good material. Kudos.
cialis dose 30mg precios cialis peru cialis great britain link for you cialis price costo in farmacia cialis cialis generico in farmacia tadalafil generic cialis prezzo di mercato viagra cialis levitra cialis 20mg
Online cialis
جمعه 3 فروردین 1397 13:34

You actually suggested it terrifically!
cialis australian price cialis great britain cialis kaufen bankberweisung online cialis if a woman takes a mans cialis cialis kamagra levitra only best offers 100mg cialis il cialis quanto costa cialis 20 mg best price cialis baratos compran uk
CialisAtops
یکشنبه 27 اسفند 1396 20:54

You actually said this perfectly!
cialis cost cialis generic availability american pharmacy cialis buy cialis uk no prescription the best site cialis tablets buying cialis in colombia brand cialis nl cialis generique 5 mg cialis prices cialis australian price
bike unchained hack
چهارشنبه 9 اسفند 1396 07:54
That is a good tip particularly to those new to the blogosphere.
Short but very precise information… Many thanks for sharing this one.
A must read post!
Bettina
جمعه 17 آذر 1396 22:21
Heya i am for the first time here. I found this board and I
find It really useful & it helped me out much. I hope to give something back
and aid others like you aided me.
real psychic readings
سه شنبه 9 آبان 1396 16:55
با درود! توصیه های بسیار مفید در این
مقاله! این تغییرات کوچکی است که بزرگترین تغییرات را ایجاد می کند.
از به اشتراک گذاشتنتان بسیار سپاس گذاریم!
feet pain
یکشنبه 26 شهریور 1396 00:52
Link exchange is nothing else but it is simply placing the other person's blog link on your page at appropriate place and other person will also do
same for you.
psychic phone reading
دوشنبه 20 شهریور 1396 08:46
بله این وبلاگ عالی است من دوست دارم پست های شما را مطالعه کنم.
ببخشید کار خوب! شما قبلا می دانید، بسیاری از افراد به دنبال این اطلاعات هستند، شما می توانید آنها را به شدت کمک.
std testing near me
دوشنبه 20 شهریور 1396 05:13
پست عالی من به طور مداوم این وبلاگ را چک کرده ام و من الهام گرفته ام!
اطلاعات فوق العاده مفید به خصوص مرحله نهایی:
) من از چنین اطلاعاتی بسیار مراقبت می کنم. من به دنبال این اطلاعات خاص برای یک بودم
مدت خیلی زیادی. با تشکر از شما و بهترین شانس.
cheap psychics
دوشنبه 20 شهریور 1396 04:50
ما وبلاگ خود را کاملا دوست داریم و اکثر پست های شما را پیدا می کنیم
دقیقا همان چیزی است که من دنبالش هستم آیا نویسندگان مهمان را برای نوشتن مطالب در پرونده خود پیشنهاد می دهید؟
من نمیتوانم پست یا نوشتههایم را منتشر کنم
در مورد تعدادی از موضوعاتی که در رابطه با اینجا بنویسید.
باز هم، وبلاگ عالی!
cheap telephone psychics
دوشنبه 20 شهریور 1396 03:40
متشکرم برای ارسال های شگفت انگیز! من واقعا از خواندن آن لذت بردم، ممکن است
یک نویسنده عالی. مطمئن شوید که وبلاگتان را نشانه گذاری کنید و مطمئنا از حالا باز خواهد گشت. من می خواهم یکی را تشویق کنم تا کار بزرگ شما را ادامه بدهم، بعد از ظهر خوبی داشته باشم!
std screening
یکشنبه 19 شهریور 1396 06:43
هی کسی که در گروه فیس بوک من این سایت را با ما به اشتراک گذاشته است
من آمد تا نگاهی به آن بیاندازم. من قطعا این اطلاعات را دوست دارم. من علامت گذاری به عنوان کتاب می کنم و این را به من می گویم
پیروان وبلاگ فوق العاده و سبک فوق العاده و طراحی.
chaturbate token hack tool
دوشنبه 16 مرداد 1396 22:01
Awesome blog! Is your theme custom made or did you
download it from somewhere? A design like yours with a
few simple adjustements would really make my blog
stand out. Please let me know where you got your design.
Thanks
Laurie
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:46
Thanks for sharing your thoughts on ضرب. Regards
http://fullervjzqketfal.jimdo.com
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 09:04
I delight in, lead to I discovered exactly what I used to be taking a look for.

You've ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great
day. Bye
BHW
چهارشنبه 30 فروردین 1396 20:52
Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles?

I mean, what you say is valuable and everything.
However just imagine if you added some great pictures or video clips to give your posts more, "pop"!

Your content is excellent but with images and clips, this website
could certainly be one of the greatest in its field.

Terrific blog!
مرضیه شفیعی
جمعه 29 بهمن 1395 21:57
تو برگه پزشک قانونی نوشته بر اثر جسم سخت ب بازو چپ.و کبودی لبه فوقانی پلک چپ
دیه اش چقد میشه؟
پنجشنبه 22 مهر 1395 02:24
سلام
عارف
شنبه 27 دی 1393 14:55
سلام،
پزشکی قانونی در نامه ای که به من داد،نوشته خراشیدگی در سمت چپ گردن همراه با کاهش دامنه حرکتی آن،ضربدیدگی زانوی راست و ناحیه کمر ضایعات در اثر اصابت جسم سخت
میخواستم بدونم دیه چقدر میشه حدرد-
saman
شنبه 26 اسفند 1391 17:21
اگه در دعوای خانوادگی موجب کبودی شدید شده باشه,شکایت کنیم چه برخوردی میشه؟
سه شنبه 15 اسفند 1391 00:35
ببخشید دیه مشت چقدر هست؟فقط صرت جراحت کمی داشته باشد
شنبه 9 دی 1391 20:45
با عرض پوزش در 1/6 دیه دیگر جنسیت دخالت ندارد
پاسخ وکیل و مشاور حقوقی : خیر
حسین
سه شنبه 13 دی 1390 18:54
با سلام سوالی دارم و ان اینکه:
یک ششم دیه اشتهاد (ضرب و جرح عمدی)چه مبلغی میتواند باشد؟
ضمن اینکه میخواهم شما را لینک کنم اگر اجازه دهید.
با تشکر
پاسخ وکیل و مشاور حقوقی : سلام:1/6 همان دیه کامل که بستگی به جنسیت دارد.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر