تبلیغات
وکالت و مشاوره حقوقی - عیبهایى كه بواسطۀ آنها مى‌شود عقد را برهم زد‌
هیچ کس تنها نیست

عیبهایى كه بواسطۀ آنها مى‌شود عقد را برهم زد‌

تاریخ:جمعه 24 تیر 1390-14:12


افضاء یعنی چه و حکم آن چیست ؟


گاهی به خاطر عدم تناسب بین وضعیت جسمانی زوجین و عدم مراعات احتیاطات لازم و یا پایین بودن سن زوجه ممکن است در اثر مجامعت و فشار زیاد بر مهبل (راه حیض) و بول یا راه حیض و غائط او یکی شود. این عمل(افضا) نام دارد و ارتکاب عمدی آن حرام است و احکام خاصی دارد.


مسأله ۲۳۸۰ اگر مرد بعد از عقد بفهمد كه زن یكى از این هفت عیب را (۱) دارد (۲) مى‌تواند عقد را به هم بزند (۳): اوّل: دیوانگى. دوم: مرض خوره. سوم: مرض بَرَص. چهارم: كورى. پنجم: شل بودن به طورى كه معلوم باشد (۴) ششم: آن كه افضا شده یعنى راه بول و حیض یا راه حیض و غایط او یكى شده باشد (۵) ولى اگر راه حیض و غایط او یكى شده باشد، به هم زدن عقد اشكال دارد (۶) و باید احتیاط شود (۷) هفتم: آن كه گوشت، یا استخوانى یا غده‌اى (۸) در فرج او باشد كه مانع نزدیكى شود.


زنجانى: آن كه گوشت یا استخوان یا چیز دیگرى در فرج او باشد كه مانع نزدیكى كامل شود یا باعث تنفّر از نزدیكى گردد. اگر شوهر قبل از عقد بفهمد كه زن یكى از این عیبها را دارا است یا در آن شك كرده و با این حال به ازدواج با زن راضى بوده، پس از عقد نمى‌تواند آن را بهم بزند.

 


سیستانى: مسأله اگر مرد بعد از عقد بفهمد كه زن یكى از شش عیب را كه ذكر مى‌شود در حال عقد داشته است مى‌تواند بواسطۀ آن عیب عقد را به هم بزند. اوّل: دیوانگى هر چند گاه گاهى باشد. دوم: مرض خوره، سوم: مرض برص، چهارم: كورى، پنجم: شل بودن هر چند به حد زمین‌گیرى نباشد. ششم: آن كه گوشت یا استخوانى در رحم او باشد خواه مانع نزدیكى یا آبستن شدن او شود یا نه. و اگر مرد بعد از عقد بفهمد كه زن در حال عقد افضا شده بوده است یعنى راه بول و حیض و یا راه حیض و غایط او یا هر سه یكى شده است، در این كه بتواند عقد را به هم بزند اشكال است و احتیاط لازم آن است كه چنانچه عقد را به هم بزند طلاق نیز بدهد.

مسأله ۲۳۸۱ : اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهر او دیوانه است یا آلت مردى ندارد یا عِنّین است و نمى‌تواند وطى و نزدیكى نماید یا تخمهاى او را كشیده‌اند مى‌تواند عقد را به هم بزند (۱) و تفصیل این مسأله و مسألۀ سابق در كتاب «تحریر الوسیلة» ضبط شده است

اراكى: مسأله اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهر او دیوانه بوده یا بعد از عقد دیوانه شده، مى‌تواند عقد را به هم بزند و همچنین است اگر بفهمد قبل از عقد عِنّیِن بوده یعنى قادر به نزدیكى با زن نیست. و اگر بعد از عقد عنین شده، در صورتى كه با او نزدیكى نكرده باشد (حتّى یك مرتبه) مى‌تواند عقد را به هم بزند و نیز اگر معلوم شود كه قبل از عقد تخمهاى او را كشیده‌اند، مى‌تواند عقد را به هم بزند امّا در صورتى كه معلوم شود كه آلت مردى نداشته یا‌ ندارد، جایز بودن فسخ عقد محلّ اشكال است.

گلپایگانى، صافى: مسأله اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهر او دیوانه بوده است یا بعد از عقد دیوانه شود یا بفهمد كه آلت مردى ندارد یا مرضى دارد كه نمى‌تواند وطى و نزدیكى نماید، یا این دو عیب بعد از عقد و پیش از وطى پیدا شود یا بفهمد تخمهاى او را پیش از عقد كشیده‌اند (صافى: و امر را بر او مشتبه كرده باشند) مى‌تواند عقد را به هم بزند. (صافى: ولى در صورتى كه مرد نمى‌تواند نزدیكى نماید زن اگر بخواهد فسخ نماید باید به حاكم شرع رجوع نماید تا حاكم شرع تا یك سال به مرد مهلت دهد چنانچه نتوانست با آن زن یا زنى دیگر نزدیكى كند پس از آن مى‌تواند عقد را به هم بزند).

مكارم: مسأله زن نیز مى‌تواند در چند صورت عقد را به هم زند: ۱ دیوانه بودن شوهر ۲ نداشتن آلت مردى ۳ ناتوانى از نزدیكى جنسى ۴ بیضه‌هاى او را كشیده باشند (تفصیل این مسأله و مسألۀ سابق در كتابهاى مفصل فقهى آمده است).

خوئى، تبریزى: مسأله اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهر او پیش از عقد دیوانه بوده است یا آن كه بعد از عقد چه پیش از نزدیكى یا بعد از آن دیوانه شود یا آلت مردى نداشته، یا بعد از عقد پیش از نزدیكى بریده شود یا مرضى دارد كه نمى‌تواند وطى و نزدیكى نماید هر چند آن مرض بعد از عقد و پیش از نزدیكى عارض شده باشد در تمام این صور بى‌طلاق مى‌تواند عقد را به هم بزند. ولى در صورتى كه شوهر نمى‌تواند نزدیكى نماید لازم است كه زن رجوع به حاكم شرع یا وكیل او نماید و حاكم شوهر را یك سال مهلت مى‌دهد و چنانچه شوهر نتوانست به آن زن یا زنى دیگر نزدیكى كند پس از آن، زن مى‌تواند عقد را به هم بزند و اگر آلت مردى بعد از نزدیكى بریده شود و زن عقد ازدواج را فسخ كند فسخ اثرى ندارد (خوئى: اگر چه تبریزى: و) احتیاط مستحبّ این است كه شوهر، او را طلاق دهد.

سیستانى: مسأله اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهر او آلت مردى نداشته، یا بعد از عقد پیش از نزدیكى یا پس از آن آلت او بریده شود یا مرضى دارد كه نمى‌تواند نزدیكى نماید، هر چند آن مرض بعد از عقد و پیش از نزدیكى یا پس از آن عارض شده باشد؛ در تمام این موارد، بى‌طلاق مى‌تواند عقد را به هم بزند، و اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهرش پیش از عقد دیوانه بوده است یا این كه پس از عقد خواه بعد از نزدیكى یا قبل از آن دیوانه شود، یا این كه بفهمد كه او در هنگام عقد تخمهایش كشیده یا كوبیده شده بوده است یا این كه در آن هنگام مرض خوره یا برص یا كورى داشته است، در تمام این موارد احتیاط واجب آن است كه زن عقد را بهم نزند و اگر چنین كرد احتیاط واجب آن است كه اگر بخواهند به زندگى زناشوئى ادامه دهند دوباره عقد كنند و اگر بخواهند جدا شوند طلاق داده شود و در صورتى كه شوهر نمى‌تواند نزدیكى نماید و زن بخواهد عقد را به هم بزند، لازم است كه اوّل رجوع به حاكم شرع یا وكیل او نماید و حاكم، شوهر را یك سال مهلت مى‌دهد و چنانچه شوهر نتوانست به آن زن یا زنى دیگر نزدیكى كند پس از آن، زن مى‌تواند عقد را به هم بزند.

زنجانى: مسأله اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهر او دیوانه بوده است یا بعد از عقد دیوانه شود (خواه پیش از نزدیكى كردن با او باشد یا بعد از آن) یا بعد از عقد بفهمد كه آلت مردى ندارد یا بعد از عقد و پیش از نزدیكى كردن، آلت مردى وى بریده شود یا بعد از عقد بفهمد كه مرضى دارد كه نمى‌تواند وطى و نزدیكى نماید یا تخمهاى او را كشیده‌اند، مى‌تواند عقد را بهم بزند و اگر بعد از عقد و پیش از نزدیكى كردن بفهمد كه مرد عنّین است و نمى‌تواند نزدیكى كند، اگر به حاكم شرع مراجعه كند و با دستور او یك سال بعد از آن صبر كند و در این مدّت شوهر نتواند با زن خود یا با زن دیگرى نزدیكى كند، زن مى‌تواند عقد را بهم بزند و اگر شوهر بعد از نزدیكى كردن عنّین شود، زن نمى‌تواند عقد را بهم بزند و اگر شوهر را قبل از نزدیكى، سِحر كرده باشند كه نتواند نزدیكى كند، زن مى‌تواند عقد را بهم بزند.

در تمامى عیبها اگر مرد یا زن به ازدواج راضى شوند، پس از آن نمى‌توانند عقد را بهم بزنند.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Cialis canada
دوشنبه 9 مهر 1397 17:02

This is nicely put! !
click here cialis daily uk cialis sale online i recommend cialis generico canada discount drugs cialis american pharmacy cialis pastillas cialis y alcoho cialis 5 mg buy generic cialis with dapoxetine cialis generico online generic cialis at the pharmacy
canadian pharmacies online prescriptions
یکشنبه 1 مهر 1397 15:05

Incredible many of awesome data.
pharmacy pharmacy canada best discount canadian pharmacies canada drug canadian medications pharmacy online pharmacy canadian online pharmacies reviews canadian pharmacys how safe are canadian online pharmacies canadian government approved pharmacies
http://viabiovit.com/pills-like-viagra.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:43

You said it adequately..
generic viagra uk pharmacy buying viagra without prescription uk cheap viagra buy tadalafil online buy viagra cheaply buying viagra without prescription buying real viagra online online pharmacy viagra silagra where can i buy generic viagra
Globalplus
سه شنبه 12 تیر 1397 13:14
I reaⅾ thiѕ paragraph fully about tһe difference ⲟf mⲟst recent
аnd eаrlier technologies, it's awesome article.
JANAH Stone
شنبه 9 تیر 1397 12:32
Veгy gоod site уou hаvе here but І ѡas wondering if you knew of anyy forums that cover
tһe ѕame topic ⅾiscussed in this article? I'Ԁ really llove to Ƅe а part of groսp ѡheгe
I can get feed-bacҝ frⲟm other experienced people tһat share
tһe sɑme іnterest. If you have any suggestions, ρlease let me know.
Bless you!
Marilu
یکشنبه 3 تیر 1397 02:37
Ι seriously love уour blog.. Ꮐreat colors & theme. Ɗіd уou ϲreate tһis site yourself?
Pleas reply bаck as I'm wanting to create mү oѡn personal website ɑnd
woulԁ love to fіnd out whewre ʏou got tis fгom օr what the theme iѕ callеd.
Thank you!
emmett
شنبه 2 تیر 1397 18:40
After loooking into a numkber օf the articles on уour
web page, I tгuly like your technique of writinbg ɑ blog.
I bookmarked іt to mmy bookmark webpage list ɑnd wilⅼ be checking bɑck ѕoon. Taҝe ɑ loоk at mmy
web sitte ɑs wеll and tell me how you feel.
Cialis generic
دوشنبه 7 خرداد 1397 16:20

Superb information, With thanks!
viagra vs cialis canadian drugs generic cialis cialis 30 day sample cialis 20mg cialis prezzo di mercato does cialis cause gout trusted tabled cialis softabs click now buy cialis brand order cialis from india cialis usa cost
eyelashes
دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 09:48
This is a topic tnat is close too my heart... Many thanks!
Where aare your contact details though?
Buy generic cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 20:05

Nicely put, With thanks.
acheter cialis meilleur pri cialis 10 doctissimo tadalafil try it no rx cialis cialis lowest price cialis per paypa cialis daily reviews buy cheap cialis in uk we recommend cialis best buy cialis 20 mg
lumigan hallucinations
شنبه 8 اردیبهشت 1397 12:03
My family all the tiime say that I am wasting
my time hdre at web, except Iknow I am getting know-how everyday by reading such pleasant articles.
Viagra cost
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 04:34

Cheers. Good stuff.
buy viagra canada online buy viagra without prescription online buy viagra now buy cheap viagra generic online is it legal to buy viagra viagra with a prescription how do i buy viagra online buy viagra jelly buy viagra paypal pharmacy viagra online
depforce strips
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 08:56
It's aan amazimg paragraph for all thhe web people; tbey
wil obtain bendfit from it I amm sure.
rite
شنبه 25 فروردین 1397 09:20
Hey theгe, You һave done а fantastic job. I'll ceгtainly digg іt and personally ѕuggest to
mу friends. I am confident they'll be benefited fгom this web site.
roman online pharmacy reviews
جمعه 24 فروردین 1397 04:52
Hi alⅼ, here eᴠery person is sharing
such experience, tһerefore іt's fastidious tо reаɗ this weblog, and I
used tⲟ go to ѕee thiѕ website daily.
mezo
دوشنبه 6 فروردین 1397 21:08
Tһis post is priceless. Whеn cɑn I fіnd out moгe?
Erwin
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 14:14
I believe that is among the such a lot vital information for
me. And i am glad reading your article. However should observation on some basic things,
The website taste is perfect, the articles is really excellent
: D. Just right process, cheers
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر