تبلیغات
وکالت و مشاوره حقوقی - عیبهایى كه بواسطۀ آنها مى‌شود عقد را برهم زد‌
هیچ کس تنها نیست

عیبهایى كه بواسطۀ آنها مى‌شود عقد را برهم زد‌

تاریخ:جمعه 24 تیر 1390-15:12


افضاء یعنی چه و حکم آن چیست ؟


گاهی به خاطر عدم تناسب بین وضعیت جسمانی زوجین و عدم مراعات احتیاطات لازم و یا پایین بودن سن زوجه ممکن است در اثر مجامعت و فشار زیاد بر مهبل (راه حیض) و بول یا راه حیض و غائط او یکی شود. این عمل(افضا) نام دارد و ارتکاب عمدی آن حرام است و احکام خاصی دارد.


مسأله ۲۳۸۰ اگر مرد بعد از عقد بفهمد كه زن یكى از این هفت عیب را (۱) دارد (۲) مى‌تواند عقد را به هم بزند (۳): اوّل: دیوانگى. دوم: مرض خوره. سوم: مرض بَرَص. چهارم: كورى. پنجم: شل بودن به طورى كه معلوم باشد (۴) ششم: آن كه افضا شده یعنى راه بول و حیض یا راه حیض و غایط او یكى شده باشد (۵) ولى اگر راه حیض و غایط او یكى شده باشد، به هم زدن عقد اشكال دارد (۶) و باید احتیاط شود (۷) هفتم: آن كه گوشت، یا استخوانى یا غده‌اى (۸) در فرج او باشد كه مانع نزدیكى شود.


زنجانى: آن كه گوشت یا استخوان یا چیز دیگرى در فرج او باشد كه مانع نزدیكى كامل شود یا باعث تنفّر از نزدیكى گردد. اگر شوهر قبل از عقد بفهمد كه زن یكى از این عیبها را دارا است یا در آن شك كرده و با این حال به ازدواج با زن راضى بوده، پس از عقد نمى‌تواند آن را بهم بزند.

 


سیستانى: مسأله اگر مرد بعد از عقد بفهمد كه زن یكى از شش عیب را كه ذكر مى‌شود در حال عقد داشته است مى‌تواند بواسطۀ آن عیب عقد را به هم بزند. اوّل: دیوانگى هر چند گاه گاهى باشد. دوم: مرض خوره، سوم: مرض برص، چهارم: كورى، پنجم: شل بودن هر چند به حد زمین‌گیرى نباشد. ششم: آن كه گوشت یا استخوانى در رحم او باشد خواه مانع نزدیكى یا آبستن شدن او شود یا نه. و اگر مرد بعد از عقد بفهمد كه زن در حال عقد افضا شده بوده است یعنى راه بول و حیض و یا راه حیض و غایط او یا هر سه یكى شده است، در این كه بتواند عقد را به هم بزند اشكال است و احتیاط لازم آن است كه چنانچه عقد را به هم بزند طلاق نیز بدهد.

مسأله ۲۳۸۱ : اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهر او دیوانه است یا آلت مردى ندارد یا عِنّین است و نمى‌تواند وطى و نزدیكى نماید یا تخمهاى او را كشیده‌اند مى‌تواند عقد را به هم بزند (۱) و تفصیل این مسأله و مسألۀ سابق در كتاب «تحریر الوسیلة» ضبط شده است

اراكى: مسأله اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهر او دیوانه بوده یا بعد از عقد دیوانه شده، مى‌تواند عقد را به هم بزند و همچنین است اگر بفهمد قبل از عقد عِنّیِن بوده یعنى قادر به نزدیكى با زن نیست. و اگر بعد از عقد عنین شده، در صورتى كه با او نزدیكى نكرده باشد (حتّى یك مرتبه) مى‌تواند عقد را به هم بزند و نیز اگر معلوم شود كه قبل از عقد تخمهاى او را كشیده‌اند، مى‌تواند عقد را به هم بزند امّا در صورتى كه معلوم شود كه آلت مردى نداشته یا‌ ندارد، جایز بودن فسخ عقد محلّ اشكال است.

گلپایگانى، صافى: مسأله اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهر او دیوانه بوده است یا بعد از عقد دیوانه شود یا بفهمد كه آلت مردى ندارد یا مرضى دارد كه نمى‌تواند وطى و نزدیكى نماید، یا این دو عیب بعد از عقد و پیش از وطى پیدا شود یا بفهمد تخمهاى او را پیش از عقد كشیده‌اند (صافى: و امر را بر او مشتبه كرده باشند) مى‌تواند عقد را به هم بزند. (صافى: ولى در صورتى كه مرد نمى‌تواند نزدیكى نماید زن اگر بخواهد فسخ نماید باید به حاكم شرع رجوع نماید تا حاكم شرع تا یك سال به مرد مهلت دهد چنانچه نتوانست با آن زن یا زنى دیگر نزدیكى كند پس از آن مى‌تواند عقد را به هم بزند).

مكارم: مسأله زن نیز مى‌تواند در چند صورت عقد را به هم زند: ۱ دیوانه بودن شوهر ۲ نداشتن آلت مردى ۳ ناتوانى از نزدیكى جنسى ۴ بیضه‌هاى او را كشیده باشند (تفصیل این مسأله و مسألۀ سابق در كتابهاى مفصل فقهى آمده است).

خوئى، تبریزى: مسأله اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهر او پیش از عقد دیوانه بوده است یا آن كه بعد از عقد چه پیش از نزدیكى یا بعد از آن دیوانه شود یا آلت مردى نداشته، یا بعد از عقد پیش از نزدیكى بریده شود یا مرضى دارد كه نمى‌تواند وطى و نزدیكى نماید هر چند آن مرض بعد از عقد و پیش از نزدیكى عارض شده باشد در تمام این صور بى‌طلاق مى‌تواند عقد را به هم بزند. ولى در صورتى كه شوهر نمى‌تواند نزدیكى نماید لازم است كه زن رجوع به حاكم شرع یا وكیل او نماید و حاكم شوهر را یك سال مهلت مى‌دهد و چنانچه شوهر نتوانست به آن زن یا زنى دیگر نزدیكى كند پس از آن، زن مى‌تواند عقد را به هم بزند و اگر آلت مردى بعد از نزدیكى بریده شود و زن عقد ازدواج را فسخ كند فسخ اثرى ندارد (خوئى: اگر چه تبریزى: و) احتیاط مستحبّ این است كه شوهر، او را طلاق دهد.

سیستانى: مسأله اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهر او آلت مردى نداشته، یا بعد از عقد پیش از نزدیكى یا پس از آن آلت او بریده شود یا مرضى دارد كه نمى‌تواند نزدیكى نماید، هر چند آن مرض بعد از عقد و پیش از نزدیكى یا پس از آن عارض شده باشد؛ در تمام این موارد، بى‌طلاق مى‌تواند عقد را به هم بزند، و اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهرش پیش از عقد دیوانه بوده است یا این كه پس از عقد خواه بعد از نزدیكى یا قبل از آن دیوانه شود، یا این كه بفهمد كه او در هنگام عقد تخمهایش كشیده یا كوبیده شده بوده است یا این كه در آن هنگام مرض خوره یا برص یا كورى داشته است، در تمام این موارد احتیاط واجب آن است كه زن عقد را بهم نزند و اگر چنین كرد احتیاط واجب آن است كه اگر بخواهند به زندگى زناشوئى ادامه دهند دوباره عقد كنند و اگر بخواهند جدا شوند طلاق داده شود و در صورتى كه شوهر نمى‌تواند نزدیكى نماید و زن بخواهد عقد را به هم بزند، لازم است كه اوّل رجوع به حاكم شرع یا وكیل او نماید و حاكم، شوهر را یك سال مهلت مى‌دهد و چنانچه شوهر نتوانست به آن زن یا زنى دیگر نزدیكى كند پس از آن، زن مى‌تواند عقد را به هم بزند.

زنجانى: مسأله اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهر او دیوانه بوده است یا بعد از عقد دیوانه شود (خواه پیش از نزدیكى كردن با او باشد یا بعد از آن) یا بعد از عقد بفهمد كه آلت مردى ندارد یا بعد از عقد و پیش از نزدیكى كردن، آلت مردى وى بریده شود یا بعد از عقد بفهمد كه مرضى دارد كه نمى‌تواند وطى و نزدیكى نماید یا تخمهاى او را كشیده‌اند، مى‌تواند عقد را بهم بزند و اگر بعد از عقد و پیش از نزدیكى كردن بفهمد كه مرد عنّین است و نمى‌تواند نزدیكى كند، اگر به حاكم شرع مراجعه كند و با دستور او یك سال بعد از آن صبر كند و در این مدّت شوهر نتواند با زن خود یا با زن دیگرى نزدیكى كند، زن مى‌تواند عقد را بهم بزند و اگر شوهر بعد از نزدیكى كردن عنّین شود، زن نمى‌تواند عقد را بهم بزند و اگر شوهر را قبل از نزدیكى، سِحر كرده باشند كه نتواند نزدیكى كند، زن مى‌تواند عقد را بهم بزند.

در تمامى عیبها اگر مرد یا زن به ازدواج راضى شوند، پس از آن نمى‌توانند عقد را بهم بزنند.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Erwin
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 14:14
I believe that is among the such a lot vital information for
me. And i am glad reading your article. However should observation on some basic things,
The website taste is perfect, the articles is really excellent
: D. Just right process, cheers
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر